Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Suunnitelmallisessa viranomaisvalvonnassa kehitetään valvonnan menetelmiä

Suunnitelmallisessa viranomaisvalvonnassa kehitetään valvonnan menetelmiä

Markus Henriksson 15.12.2017 / päivitetty 15.12.2017 08:44

Olemme juuri julkaisseet sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksen vuodelle 2018. Valvontaohjelma linjaa Valviran ja aluehallintovirastojen suunnitelmallisen sote-valvonnan vuotuiset valvontakohteet: vuonna 2018 uusia suunnitelmallisen valvonnan painopisteitä ovat mm. erikoissairaanhoidon ja päivystyksen työnjako ja keskittäminen. Valvontaohjelman päivityksessä on huomioitu myös Valviran tuore palvelulupaus ja kesällä 2017 julkaistu uusi potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia.

Nykyisen tyyppistä sosiaali- ja terveysalan suunnitelmallista viranomaisvalvontaa on tehty vuodesta 2011. Aluksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan eri osa-alueille laadittiin omat valvontaohjelmansa. Vuodesta 2015 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan toimenpiteet on koottu yhteen ohjelmaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon ja ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisilla valvontaohjelmilla on yhdenmukaistettu lupa-, valvonta- ja ohjauskäytäntöjä koko maassa: valvontaohjelma on työkalu, joka osaltaan auttaa yhtenäisten valvonta- ja ratkaisukäytäntöjen luomisessa. Valvontaohjelmaan perustuvien toimenpiteiden kantavana teemana on toimijoiden omavalvonnan tukeminen ja varmistaminen. Lisäksi suunnitelmallinen valvonta tarjoaa hyvät puitteet valvonnan menetelmien kehittämiselle.

Ohjaus- ja arviointikäynneillä etsitään ratkaisuja vuorovaikutuksessa

Yksi keskeinen viranomaisvalvonnan muoto suunnitelmallisessa, ennakoivassa toiminnassamme ovat kentän yksiköihin tehdyt ohjaus- ja arviointikäynnit. Näillä vuorovaikutteisilla, etukäteen sovittavilla käynneillä käydään läpi yksikön toimintaa ja sen haasteita ja kehittämiskohteita potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamiseksi. Myös hyvät käytännöt nostetaan esiin. Viestimme käynneistä ja muista valvontaohjelman toimenpiteistä aktiivisesti mm. havaittujen hyvien toimintatapojen levittämiseksi: uutiskirjeessä kerromme niin Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon monitoimijapäivystykseen ja Oulun kaupungin lastensuojelupalveluihin tehdyistä ohjaus- ja arviointikäynneistä kuin itsemääräämisoikeuden toteutumista kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluissa koskeneesta selvityksestämme – kaikki suunnitelmallisen valvonnan toimenpiteitä.

Ohjaus- ja arviointikäyntien ja muun vuorovaikutteisen ja ennakoivan valvonnan merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään

Vuosien 2016 ja 2017 suunnitelmallisen valvonnan suuri teema, päivystystoiminnan valvonta, toteutettiin ohjaus- ja arviointikäynnein. Valvira ja aluehallintovirastot tekivät kaikkiaan yli 40 päivystystoiminnan valvontaan liittyvää ohjaus- ja arviointikäyntiä vuosien 2016 ja 2017 aikana. Loppuraportti valmistuu tammikuussa 2018, mutta jo nyt voidaan nostaa esiin muutamia havaintoja: päivystysyksiköissä toimintaa ja osaamista kehitetään aktiivisesti ja hoidon tarpeen arvioinnin laadun varmistamiseen on kiinnitetty paljon huomiota. Osa päivystysyksiköistä ei kuitenkaan vielä ole lain edellyttämiä aitoja yhteispäivystyksiä. Päivystyksen kuormitushuiput ovat myös haaste lähes kaikkialla. Kaikki uudet innovaatiot hoitohenkilöstöä rasittavien kuormitustilanteiden hallintaan ovat tervetulleita.

Suunnitelmallisen valvonnan kautta nousee esiin valtakunnallisia ohjaustarpeita

Viranomaiset saavat ohjaus- ja arviointikäynneillä arvokasta tietoa toimintayksiköiden tilanteesta. Esiin nousee mm. valtakunnallisia viranomaisohjaustarpeita. Myös toimintayksiköt hyötyvät vuorovaikutteisesta viranomaisohjauksesta. Palaute onkin hyvää: päivystystoiminnan ohjaus- ja arviointikäynneistä saamamme arvosana on yli 4 (asteikolla 1–5).

Suunnitelmallisen sote-valvonnan suunnittelu helpottuu, kun Valviran ja aluehallintovirastojen asiantuntijat kootaan vuoden 2020 alusta yhteen Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaan. On varmaa, että ohjaus- ja arviointikäyntien ja muun vuorovaikutteisen ja ennakoivan valvonnan merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Voimme edelleen kehittää toimintaamme mm. varaamalla käynneillä lisää aikaa henkilökunnan, potilaiden ja kokemusasiantuntijoiden kuulemiseen. Samaan aikaan on kuitenkin syytä muistaa, että ohjaus- ja arviointikäynnit vaativat varsin runsaasti viranomaisresursseja ja viranomaisten omaa asiantuntijuutta. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan valvonnan niukoilla voimavaroilla ei pystytä tekemään niin monia ohjaus- ja arviointikäyntejä, kuin kentällä toivottaisiin. Valvonnan resursseihin onkin syytä kiinnittää yhä enemmän huomiota maakunta- ja sote-uudistuksen edetessä ja toimijoiden ohjaustarpeen kasvaessa.

Hyvää joulunaikaa!

Markus Henriksson

Markus Henriksson

ylijohtaja

Kommentit (2)

Lisää kommentti
Huolestunut 11.2.2019 23:02 2
Nimettömänä kantelu mahdolliseksi ja helposti löydettäväksi. Valviran sivut helppokäyttöisiksi vanhemmallekin henkilölle.
Moraalisen rappion maa 11.2.2019 23:00 1
Sosiaali- ja terveysalalle laatukriteerit ja laadun mittarit pakollisiksi ja julkiseksi tiedoksi, joka lisää toiminnan läpinäkyvyyttä. Hoitotyön ja johtamisen arvot näkyviksi. Asiakaspalaute näkyväksi sekä omaisilta annettu että asiakkaiden/ potilaiden antama. Hoitotyön laatu saatava pohjoismaiden tasolle vauvasta vaariin ja kunnallisesta yksityiseen sairaalaan/ hoitolaitokseen.