Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla ja keventämällä

Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla ja keventämällä

Marja-Liisa Partanen 20.8.2015 / päivitetty 20.8.2015 13:14

Hallitusohjelman mukaan yhtenä tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Viime kesäkuussa pääministerin ilmoituksessa on nostettu esille myös kilpailukyvyn ja ketteryyden palauttaminen. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa normien purkaminen on yksi tärkeä tie. Turhaa byrokratiaa saadaan poistettua myös lainsäädäntöä yksinkertaistamalla ja tulkinnanvaraisuuksia poistamalla. Monta kertaa kyse on vain toimintakulttuurista, -tavoista  ja asenteista.

Valvira on tarkastellut normipurkua seuraavista lähtökohdista: julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuussa olevien velvoitteita vähentävät ja keventävät, hallintoa vähentävät ja keventävät sekä viranomaisten välistä työnjakoa selkeyttävät ja hallinnon rakenteita keventävät. Normien purkamiseen ja hallinnon uudistamiseen otetaan kantaa hallitusohjelman kärkihankkeissa. Meidän virastomme on tarkastellut säädösmuutosmahdollisuuksia erityisesti hallitusohjelmassa mainitun lupa- ja valitusprosessien sujuvoittamisen näkökulmasta. Viime kädessä normien perkaamisen lopputulos palvelee kansalaista.

Valviran ehdotuksista osa on suoraan julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuussa olevien velvoitteita keventäviä. Osa liittyy hallinnon ja byrokratian yleiseen keventämiseen. Esitetyillä uudistuksilla on mahdollista saavuttaa  selviä taloudellisia säästöjä.

Turhaa byrokratiaa saadaan poistettua myös lainsäädäntöä yksinkertaistamalla ja tulkinnanvaraisuuksia poistamalla. Monta kertaa kyse on vain toimintakulttuurista, -tavoista  ja asenteista.

Emme ole unohtaneet oman ohjeistuksemme arviointia. Olemme aloittaneet  ohjeistuksemme läpikäymisen ja päivittämisen pitäen lähtökohtana hallinnollisen taakan keventämistä kuntien, palvelunjärjestäjien, yritysten ja viranomaisten näkökulmasta. Tämä työ tehdään vuoden 2016 alkusyksyyn mennessä.

Eräitä poimintoja ehdotuksista

Kuntien suunnitteluvelvoitteita tulisi keventää. Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteinen ja vahva omavalvonta on merkittävä keino parantaa hoidon ja hoivan laatua, vähentää kantelujen tekemistä sekä vähentää valvontaviranomaisten tarvetta puuttua toiminnanharjoittajan toimintaan.

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallintoa tulisi keventää ja keskittää. Sote-uudistuksen yhtenä keskeisenä onnistumisen edellytyksenä on yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietopohja. Sen pitää mahdollistaa ajantasainen tietotuotanto ja tietojen tarpeenmukainen yhteiskäyttö.

Yhtä sosiaali- ja terveysalan valvontavirastoa, jolla olisi alueelliset toimipisteet, tulisi harkita. Valvira pitää tärkeänä alkoholilain kokonaisuudistusta. Alkoholilainsäädäntöä on mahdollista monelta osin selkeyttää sekä vähentää ja keventää lupabyrokratiaa alalla toimivien yritysten kannalta.

Ei pidä unohtaa valvonnan vaikuttavuutta ja sen arviointia. Valvonnan tulee perustua riskinarviointiin, ja näin sitä toteutetaankin. Työ tarvitsee kuitenkin tuekseen valvonnan vaikuttavuuden arviointimallin, jonka avulla voidaan suunnitelmallisesti riskinarviointiin perustuen ennakoida ja kohdentaa sosiaali- ja terveysalan valvontaviranomaisten valvontatyötä ja tuottaa samalla tärkeää tietoa valvonnan vaikuttavuudesta.

Marja-Liisa Partanen

ylijohtaja

Kommentit (2)

Lisää kommentti
ylijohtaja Marja-Liisa Partanen 24.8.2015 13:20 2
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia suunnitelma rajatun ja pro auctore -lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen toteutumisen ja sen tuottaman osaamisen sekä lääkkeenmääräämisen käytäntöjen ja seurannan arvioimiseksi sairaanhoitajan, optometristin ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan suuhygienistin, korkeakoulun, terveydenhuollon toimintayksikön, apteekin, viranomaistahojen ja potilaan näkökulmista.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja on Marjukka Vallimies-Patomäki. Asiaa koskevia näkökohtia voi esittää työryhmälle.
hmtp 23.8.2015 19:15 1
"Valvira katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon kelpoisuusvaatimuksia olisi osin mahdollista väljentää. Lainsäädännön tasolla olisi mahdollista laajentaa ainakin sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeutta. Tätä kysymystä selvittää parhaillaan STM:n työryhmä, joka Valviran tavoin tullee kannattamaan lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista."
Tästä voi olla ainoastaan erittäin huolissaan. Sairaanhoitajan koulutus tähtää hoitotyöhön, ei diagnostiikkaan. Resepti edellyttää diagnostiikkaa, erotusdiagnostiikkaa, patofysiologian sekä potilaan kokonaistilan ymmrtämistä ja kliinisen statuksen tekoa ja statuslöydösten ymmärtämistä. Tämä haastavaa on lääkärinkin koulutuksella! Hoitokäytännöt muuttuvat, ja reseptihoitajan ohut tietopohja edellyttäisi massiivia jatkuvaa lisäkoulutusta.. Lääkärin koulutuspohja antaa aivan eri tavoin mahdollisuuden ymmärtää ja omaksua uutta lääketieeteellistä tietoa. - Hoitotiimeissä kunkin on syytä tehdä oman koulutuksensa mukaiset työt. Hoidon tasoa ei ole syytä tietoisesti heikentää. - Erityisen huolestuttavaa on antibioottien kirjoitusoikeuksien laajentaminen. Tämä on täysin ristiriidassa antibioottiresistenssin vastustamisen kanssa, jossa Suomi on mukana.