Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon tehtävissä toimimisen ehtoja koskevaa verkkosisältöä tarkennettu

Sosiaalihuollon tehtävissä toimimisen ehtoja koskevaa verkkosisältöä tarkennettu

27.11.2017 14:58 / Uutinen

Valvira on tarkentanut 7.9. julkaisemaansa, sosiaalihuollon tehtävissä toimimisen ehtoja koskevaa verkkosisältöä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) antaman ohjauksen mukaisesti. Tarkennus koskee sosiaalityöntekijän ammatissa tilapäisesti toimivalle avoimen yliopiston opiskelijalle asetettavia edellytyksiä (12 §): avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot mahdollistavat tilapäisen toimimisen sosiaalityöntekijän ammatissa tietyin edellytyksin.

Valvira toteaa, että avoimen yliopiston opintojen luonteen vuoksi lain tarkoituksen toteutuminen ja 12 §:n 1 momentissa säädettyjen vaatimusten täyttyminen edellyttävät, että opiskelija on ennen avoimen yliopiston opintoja suorittanut esimerkiksi sosionomin tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan ylemmän yliopistollisen tutkinnon. Jos opiskelijalla on suorituksena vain avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön aineopinnot, 12 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset eivät täyty. Soveltuvalla ylemmällä yliopistollisella tutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jonka pääaineena on yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipolitiikka, sosiologia, sosiaalipsykologia tai muu sosiaalityön kannalta relevantti pääaine.

Valvira korostaa, että työnantaja vastaa siitä, että opiskelijalla on 12 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset toimia tehtävässään. Työnantajan velvollisuutena on arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset. Työnantajan on varmistettava, että opinnot ja niihin liittyvä käytännön harjoittelu tai muu vastaava käytännön kokemus sosiaalihuollon tehtävistä on suoritettu hyväksytysti.

Jokaiselle sosiaalityöntekijän ammatissa tilapäisesti toimivalle opiskelijalle on nimettävä ohjaajaksi ammattiin valmistunut sosiaalityöntekijä, jonka johdon ja valvonnan alaisena opiskelija työskentelee. Ohjaajan on seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa ja puututtava viipymättä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin.

Lain mukaan opiskelija voi toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa enintään yhden vuoden ajan. Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei laissa säädettyä enimmäisaikaa ylitetä ketjuttamalla sijaisuuksia tai muulla vastaavalla tavalla.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Valvira katsoo, että tilapäisenä sosiaalityöntekijänä toimimisen edellytysten lievennykset tulisi tehdä sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin ja niiden tulisi olla voimassa määräaikaisesti vuoden 2019 loppuun tai siihen saakka, kunnes yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölaki tulee voimaan. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain muuttaminen tulisi sitoa valmisteilla olevaan terveydenhuollon ammattihenkilölain kokonaisuudistukseen. Näin voidaan osaltaan turvata sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteutuminen.

Lue lisää:

Sosiaalihuollon tehtävissä toimiminen

Tietoa sosiaalihuollon tehtävissä toimimisen ehdoista nyt Valvira.fissä (7.9.2017)

Lisätietoja:

Markus Henriksson, ylijohtaja
puh. 0295 209 300

Eine Heikkinen, ryhmäpäällikkö, sosiaalineuvos
puh. 0295 209 323

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi