Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon suunnitelmallinen valvonta etenee monella rintamalla

Sosiaalihuollon suunnitelmallinen valvonta etenee monella rintamalla

19.6.2017 09:00 / Uutinen

Valvira ja aluehallintovirastot (AVIt) kohdentavat suunnitelmallista, valtakunnalliseen valvontaohjelmaan perustuvaa valvontaa vuosittain riskinarvioinnin perusteella valituille painopistealueille. Sosiaalihuollon valvonnan painopistealueet vuonna 2017 ovat

 - ikäihmisten kotiin annettavat palvelut
 - lastensuojelun sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräajat
 - mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut sekä
 - itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa.

Valvira ja AVIt arvioivat ja analysoivat eri lähteistä kerättyä dataa ja päättävät analyysin perusteella tarvittavista valvonta- ja/tai ohjaustoimenpiteistä.

Vanhuspalveluiden saatavuudessa alueellista vaihtelua

Valvontaviranomaiset ovat tarkastelleet vanhuspalvelulain toimeenpanoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kuntakysely sosiaalipalveluissa -aineiston pohjalta. Puutteita havaittiin vanhustenhuollon kotiin annettavissa palveluissa, ympärivuorokautisissa palveluissa sekä koti- ja omaishoidon palveluiden riittävyydessä ja laadussa. Aineistosta selvisi mm., että asukas joutuu odottamaan yli 3 kuukautta pysyvää muuttoa ympärivuorokautiseen tehostettuun asumispalveluun reilusti yli puolessa (62 %) kunnista. Kävi myös ilmi, että ajassa, jossa iäkäs henkilö yleensä saa hänelle myönnetyt ei-kiireelliset sosiaalipalvelut, on suuria alueellisia eroja. Puutteita todettiin myös palvelujen myöntämistä koskevassa päätöksenteossa, vaikka päätöksentekoon liittyvät käytännöt ovatkin kohentuneet.

Aluehallintovirastot aloittavat vanhuspalveluiden päätöksenteon valvonnan alueillaan ja Valvira ja AVIt järjestävät marras-joulukuussa alueellisia tilaisuuksia koskien vanhustenkotiin annettavia palveluja. Tilaisuuksissa käsitellään mm. valvonnan ajankohtaisia asioita alueilla, kuntakyselyn tuloksia ja omavalvonnan toimeenpanoa. Valvontaviranomaiset jatkavat valvontatoimenpiteiden valmistelua kotiin annettavien palveluiden toimintayksiköiden osalta kartoittamalla ne riskiyksiköt, joissa on puutteita esim. päätöksenteossa, hoito- ja palvelusuunnitelmissa, omavalvontasuunnitelmassa tai asukkaan lääkehoidon puolivuosittaisessa tarkastuksessa.

Ohjaus- ja arviointikäyntejä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluihin

Valvontaviranomaiset arvioivat mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden tilannetta yksityisen sosiaalihuollon palveluiden tuottajien toimittaman vuosikertomusaineiston perusteella. Aineistosta kävi ilmi, että lähes 20 %:ssa yksiköistä ei ole itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevia ohjeita.

Valvontaviranomaiset tekevät mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluyksiköihin kuusi ohjaus- ja arviointikäyntiä kesä-syyskuun 2017 aikana. Käynnit tehdään yksiköihin, joissa mm. ei ole itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevaa ohjetta ja joissa käytetään monia erilaisia rajoitustoimenpiteitä. Lisäksi järjestetään alueellisia, havaittuihin ongelmakohtiin pureutuvia tilaisuuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen integraatio etenee

Päivystykseen liittyvät terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutokset tulivat voimaan vuoden alussa. Laki edellyttää, että sosiaalipäivystystä järjestetään viimeistään 1.1.2018 alkaen sekä laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon suppeamman yhteispäivystyksen yhteydessä.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat jatkaneet jo vuonna 2016 aloitettuja ohjaus- ja arviointikäyntejä sosiaalihuollon päivystysyksiköihin. Osassa maata on jo toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä monitoimijapäivystyksiä, osassa toimintaa vielä suunnitellaan. Ohjaus- ja arviointikäynneillä on kiinnitetty huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon integraation lisäksi sosiaalipäivystysyksiköiden omavalvontasuunnitelmien puuttumiseen sekä palvelujen mahdollisimman helppoon saavutettavuuteen.  

Lastensuojelun käsittelyajat pysyneet pääosin hyvällä tasolla

Valvira ja aluehallintovirastot ovat valvoneet lastensuojelun määräaikoja vuodesta 2014 alkaen THL:n kunnista keräämän aineiston pohjalta. Parhaillaan käsittelyssä olevan aineiston (lokakuu 2016 – maaliskuu 2017) mukaan lastensuojelun käsittelyajat eivät ole pidentyneet tapausmäärien kasvusta huolimatta. Palvelutarpeen arviointien käsittely alkoi 98-prosenttisesti lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen arvioinnit valmistuivat 94-prosenttisesti lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa. Käsittelyaikoja ylittävien kuntien lukumäärä kuitenkin nousi jonkin verran edellisestä tiedonkeruusta.

Valvira ja aluehallintovirastot valvovat lastensuojelun määräaikoja ensisijaisesti ohjaamalla ja tukemalla kuntien omavalvontaa. Ohjaus- ja arviointikäyntejä tehdään kuntiin, joiden osalta valvontaviranomaiset ovat huolissaan lasten ja perheiden oikeusturvan toteutumisesta ja asiakasturvallisuuden vaarantumisesta. Näissä kunnissa määräaikaylitykset ovat toistuvia ja jatkuvia ja ylistysten määrä on prosentuaalisesti tai lukumääräisesti suuri. Valvira ja aluehallintovirastot suunnittelevat parhaillaan valvonnan toimeenpanoa. Alustavan arvion mukaan valvontaan otetaan tällä kertaa 64 kuntaa.

Lue lisää:
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019
Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo17

Lisätietoja:

Elina Uusitalo, ylitarkastaja, Valvira
puh. 0295 209 334
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja aluehallintovirastoista:

Marja-Leena Stenroos, johtava sosiaalihuollon ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 016 206

Satu Syrjälä, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 016 944

Aija Ström, sosiaali- ja terveyspalvelujen päällikkö, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 018 593

Pirjo Mäkeläinen, sosiaali- ja terveyspalvelujen päällikkö, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, puh. 0295 017 581

Sari Husa, sosiaalihuollon ylitarkastaja, puh. 0295 017 361 ja Marjut Eskelinen, sosiaalihuollon ylitarkastaja puh. 0295 017 376 (vanhukset), Lapin aluehallintovirasto

Nina Siro-Södergård, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 114

Tiina Ronkamo, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 130,

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi