Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveysalan valvonta toimii poikkeusoloissakin

Sosiaali- ja terveysalan valvonta toimii poikkeusoloissakin

Markus Henriksson 11.6.2020 / päivitetty 11.6.2020 13:59

Sosiaali- ja terveysalan valvonnan periaatteet ja vastuut ovat koronaviruspandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa samanlaiset kuin normaalioloissakin. Valvonta muodostuu palvelun tuottajan tai toiminnan harjoittajan omavalvonnasta, järjestämisvastuussa olevan kunnan tekemästä valvonnasta sekä aluehallintovirastojen ja Valviran viranomaisvalvonnasta. 

Valvontaviranomaisten keskeisenä tehtävänä on tukea ja edistää omavalvontaa ja kuntien tekemää valvontaa, mutta puuttua toimintaan silloin kun puuttumista tarvitaan. Kaiken valvonnan tärkeänä tehtävänä on huolehtia siitä, että mm. sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sairaanhoitopiirien ja kuntien antamia ajantasaisia ohjeita noudatetaan. Poikkeusolot korostavat eri toimijoiden kiinteän yhteistyön merkitystä esimerkiksi hoivapalvelujen asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisessa

Valvira kokoaa aluehallintovirastojen kanssa poikkeusolojen sote-valvonnan kokonaistilannekuvaa pandemia-aikana ja jakaa tätä tilannekuvaa hyvin tiiviisti STM:n eri työryhmissä ja muissa asiantuntijaverkostoissa.

Omavalvonta on varmistettava kaikissa olosuhteissa

Valvira tähdentää jokaisen toimijan omavalvonnan tärkeyttä. Mikään ohje ei yksistään auta, ellei omavalvonnan keinoin varmisteta ja huolehdita asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Valvontaviranomaiset odottavat ammattihenkilöiden, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjien ja tuottajien omavalvonnan toimivan niin, että asiakas- ja potilasturvallisuus varmistetaan kaikissa olosuhteissa. Kaikki päätökset on tehtävä asiakas- ja potilasturvallisuus varmistaen. Euroopan valvontaviranomaisten yhteistyökokouksissa on eri maista kerrottu, että vaikeimpiin Covid-19-potilaiden hoidon tilanteisiin on usein liittynyt se, että potilasturvallisuuden perusperiaatteita esimerkiksi lääkitysturvallisuudessa ja siihen liittyvässä viestinnässä oli laiminlyöty, vaikka kiireessäkään tämä ei olisi ollut välttämätöntä. Toiminta ja tehdyt päätökset on myös dokumentoitava sekä poikkeus- että normaalioloissa.

Välttämättömän rajoittamisen on tapahduttava vanhuksen oikeuksia kunnioittaen

Hoivakotisektori on yksi koronatilanteen ratkaisevan tärkeistä palvelualoista. Koronaviruksen leviämisen tehokas estäminen ikääntyneiden, heidän omaistensa sekä hoito- ja hoivahenkilöstön keskuudessa on ilmiselvästi tärkeää. Viruksen leviäminen voi aiheuttaa ns. laitosepidemioita, jotka voivat järkyttävällä tavalla halvaannuttaa kokonaisia toimintayksiköitä. Samalla on muistettava, että ympärivuorokautisissa vanhustenhuollon toimintayksiköissä on edelleen voimassa normaaliolojen lainsäädäntö. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012 vanhuspalvelulaki) ei sisällä säännöksiä itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvistä toimenpiteistä eikä poikkeusoloja koskevaa sääntelyä. Rajoittavia toimenpiteitä käytetään normaalioloissa sosiaali- ja terveydenhuollossa ilman nimenomaisen lain säännöksen tukea. Niitä käytetään sellaisissa tilanteissa, joissa turvataan potilaan tai asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon. Näitä toimenpiteitä käytetään, jos lievempiä keinoja ei ole käytettävissä tai ne ovat selvästi riittämättömiä henkilön terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Näin tulee toimia myös poikkeusoloissa: rajoitustoimien käyttö edellyttää yksilöllistä arviointia ja niitä voidaan käyttää vain lääkärin päätöksellä. Rajoitustoimista on keskusteltava henkilön itsensä tai hänen edustajansa kanssa. Tasapainoilu rajoittamisen ja rajoittamatta jättämisen välillä ei ole useinkaan helppoa, vaan vaatii henkilöstöltä osaamista ja jaksamista.

Yhdessä selvitään

Valvira jatkaa poikkeusoloista huolimatta - ja niiden vuoksi - lakisääteisiä normaaliolojen valvontatehtäviä ja huolehtii myös omasta suorituskyvystään. Valvirassakin on nyt tehty pääsääntöisesti etätyötä ja tämä on onnistunut toistaiseksi hyvin. Myös valvontaviranomaisilta vaaditaan nyt pitkäjännitteisyyttä ja jatkuvaa kykyä tehdä uusia tilannearvioita. Toimiva yhteistyö viranomaisten kesken ja hallinnonalojen välillä myös viestinnässä korostuu entisestään. 

Koronaviruspandemia on Suomessa kevään 2020 aikana saatu kansainvälisesti katsoen hyvin hallintaan, ainakin toistaiseksi. Tästä kuuluu kiitos monille ihmisille ja ammattiryhmille, mutta Valviran puolesta on erityinen kunnia saada kiittää Terhikki- ja Suosikki-rekistereihimme kuuluvia  sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöitä hienosta työstä. Vaikka monet asiat ovat poikkeusoloissammekin varsin hyvin, monille koronatilanne ja sen seuraukset ovat aiheuttaneet paljon kuormitusta, menetyksiä ja huolta.  Poikkeusoloista, niiden muuttuvista tilanteista, jälkihoidosta ja jälleenrakennuksesta selvitään yhdessä, yhteistyötä tehden ja sitä kehittäen.

Hyvää kesää!

Markus Henriksson

Markus Henriksson

Ylijohtaja

Kommentit (1)

Lisää kommentti
Lapsibisneksestä kova huoli 20.8.2020 10:37 1

Olette unohtaneet lasten sijaishuollon turvallisuuteen liittyvät asiat. Lasten turvallisuuden suhteen ei ole tehty konkreettisia toimenpiteitä. Sijaishuolto voi tapahtua missä vain olosuhteissa. Aluehallintovirasto ja Valvira sallivat samaan rakennukseen hostellin ja lasten sijaishuollon yksikön, päällekkäin ja samaan pihapiiriin. Peruuttamatonta pahaa on jo tapahtunut. Miten tämä voidaan sallia. Vanhuksista pidetään parempaa huolta vaikka lapsissa on tulevaisuus.