Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havainnot koottu yhteen puolivuotisraportissa – toimintaympäristön muutos haastaa valvojat

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havainnot koottu yhteen puolivuotisraportissa – toimintaympäristön muutos haastaa valvojat

26.10.2015 09:50 / Uutinen

Valvira ja aluehallintovirastot ovat koonneet yhteen esimerkkejä havainnoista ja ohjaustarpeista, joita ne ovat tehneet sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja lupahallinnon yhteydessä vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Vaikka raportissa keskitytään ongelmiin, on syytä muistaa, että pääosin sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat Suomessa hyvin ja kansalaiset ovat useiden tutkimusten mukaan tyytyväisiä saamaansa palveluun. Esimerkiksi Kuntaliiton vuonna 2014 toteuttamassa terveysasemien avosairaanhoidon vastaanottojen asiakastyytyväisyysmittauksessa tyytyväisyys terveyspalveluihin oli selvässä nousussa. Havaintoja raportoidaan, jotta palveluja tuottavat tahot ja vastuuviranomaiset voisivat ottaa ne toiminnassaan huomioon ja palvelujen laatu entisestään paranisi. Edellinen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havaintoja esittelevä raportti ilmestyi 10.11.2014.

Puolivuotisseurannassa esiin nousevat erityisesti lääkehoitoon liittyvät haasteet. Puutteita on sekä lääkehoidon suunnittelussa että toteutuksessa, ja usein ongelmat liittyvät vastuukysymysten epäselvyyteen. THL:n valmisteltavana olevan Turvallinen lääkehoito -oppaan päivityksen toivotaan selkiyttävän tilannetta. Myös itsemääräämisoikeuksien toteutumisessa on havaittu useita puutteita. Erityisesti ongelma koskettaa iäkkäitä, mutta myös kehitysvammaisia. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen on usein kytköksissä toimintayksiköiden henkilöstön määrään. Henkilöstön niukkuuteen onkin kiinnitetty huomiota niin lastensuojelussa, vammaispalveluissa kuin vanhustenhuollossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu lähivuosina merkittävästi, kun julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu kootaan kuntaa suuremmille itsehallintoalueille. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota lisätään, tavoitteena entistä asiakaslähtöisempi kokonaisuus. Myös valtion alue- ja keskushallinnon rakenteet tulevat todennäköisesti muuttumaan.

Myös valvontakulttuuri muuttuu. Sääntelyä puretaan, ja ennakoivan toiminnan, kuten omavalvonnan ja informaatio-ohjauksen, merkitys korostuu käytännön valvontatyössä. Valvira pitääkin tärkeänä, että toimijoiden omaa laadunhallintaa ja vastuuta vahvistetaan lainsäädännöllisin keinoin. Lakisääteinen sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonta parantaisi hoidon laatua, vähentäisi kanteluita ja valvontaviranomaisten tarvetta puuttua toiminnanharjoittajien toimintaan. Kattava omavalvonta säästää myös viranomaisten resursseja ja, mikä tärkeintä, turvaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havaintoja, puolivuotisraportti (pdf)

Valvira osallistuu norminpurkutalkoisiin

Omavalvonta – halpa keino parantaa tuloksia ja tyytyväisyyttä