Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoiminnassa tehdään paljon hyvää kehittämistyötä

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoiminnassa tehdään paljon hyvää kehittämistyötä

6.8.2018 09:05 / Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoiminnan omavalvonnan keskeinen kehittämiskohde on eri asiakas- ja potilasturvallisuussignaalien järjestelmällinen hyödyntäminen. Päivystysyksiköissä olisi koottava yhteen kaikki asiakas- ja potilasturvallisuustieto kuten Valviran, aluehallintoviraston, eduskunnan oikeusasiamiehen ja potilasvakuutuskeskuksen päätökset, potilaiden, asiakkaiden ja omaisten muistutuksesta saadut havainnot sekä haittatapahtuma- raportointijärjestelmän tiedot. Tämä kokonaiskuva toimintayksikön asiakas- ja potilasturvallisuus- signaaleista olisi käsiteltävä koko henkilökunnan, ei pelkästään esimiesten, keskuudessa.

Päivystystoiminta oli yksi vuosina 2016–2017 toteutetun Valviran ja aluehallintovirastojen yhteisen valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman valvontakohteista. Valvira ja aluehallintovirastot arvioivat päivystystoimintaa kolmella eri menetelmällä: päivystysyksiköiden ohjaus- ja arviointikäynneillä ja sosiaalipäivysten tiedonkeruulla, jonka tuloksia käsiteltiin seitsemässä sosiaalipäivystystä koskevassa alueellisessa tilaisuudessa. Ohjaus- ja arviointikäyntien perusteella päivystystoiminnassa on tehty ja tehdään paljon hyvää kehittämistyötä, jossa asiakas tai potilas on aidosti keskiössä.

Useat eri tietojärjestelmät ovat potilasturvallisuuden kannalta riski

Positiivisesta kokonaiskuvasta huolimatta päivystysten toiminnassa on myös kehitettävää. Päivystysyksiköiden yleinen ja keskeinen haaste on lukuisten eri tietojärjestelmien käyttö. Pelkästään varsinaisia potilastietojärjestelmiä voi olla useita ja potilastietoja dokumentoidaan myös muihin järjestelmiin kuten toiminnanohjausjärjestelmiin ja laboratoriojärjestelmiin. Tietojärjestelmiä olisi kehitettävä siten, että ne palvelisivat hyvin myös laadun ja potilasturvallisuuden arviointia.

Ruuhkahuippujen ennakointiin tarvitaan lisää menetelmiä

Selvästi hankalin päivystystoiminnan ongelma ovat ruuhkahuiput, ja tarvitaan lisää menetelmiä niiden ennakointiin ja tilanteissa selviämiseen yhteistyössä muun palvelujärjestelmän kanssa. Mikään päivystysyksikkö ei itse voi yksin ratkaista henkilöstön riittävyyteen liittyviä ongelmia, vaan asia kytkeytyy vahvasti kunkin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuuteen. On tärkeää myös vahvistaa malleja kansalaisten saaman puhelinneuvonnan tehostamiseksi, kuten kehitteillä oleva 116117-palvelu. 

Sosiaalipäivystysten keskeisiä haasteita ovat saatavuus ja saavutettavuus

Sosiaalipäivystystoiminnan keskeisiä haasteita ovat päivystyspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus erityisesti harvaanasutuilla seuduilla. Valvonta osoitti, että valtakunnallisesti on suuria eroja siinä, miten sosiaalipäivystys on organisoitu etenkin, tehdäänkö sosiaalipäivystystyötä aktiivityöajalla vai varallaolona ja, miten yhteydenotot sosiaalipäivystykseen kanavoituvat.

Myös sosiaalipäivystyksen omavalvonnassa on haasteita - valvontakäyntien perusteella omavalvontasuunnitelmia on toistaiseksi laadittu harvoin.

Lue lisää: Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoiminnan suunnitelmallinen valvonta vuosina 2016–2017

Lisätietoja:

Satu Räsänen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 637
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi