Sisältöjulkaisija

null Selityspyyntö Nina Hajatsedinovsn ammatinharjoittamista koskevassa asiassa

Selityspyyntö Nina Hajatsedinovsn ammatinharjoittamista koskevassa asiassa

19.3.2020 00:00

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) varaa asianosaiselle tilaisuuden antaa selityksensä seuraavassa asiassa, koska selityspyyntöä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Nina Hajasetdinova

Selityspyyntö 19.3.2020, Dnro V/24482/2019

Selityspyyntö liitteineen on saatavissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-tavirastosta, osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Määräaika selityksen antamiselle on 2 viikkoa tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan hallintolain (434/2003) 62 §:n 3 momentin nojalla tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona yleistiedoksiantoa koskeva ilmoi-tus on julkaistu Valviran verkkosivuilla (Valvira.fi).

Yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 19.3.2020–24.4.2020.