Kirurgi työssään
Valittu osio: Terveydenhuolto

Sisältöjulkaisija

null Sairaanhoitajan ammatinharjoittamisen rajoittaminen vakavasti alentuneen toimintakyvyn johdosta

Sairaanhoitajan ammatinharjoittamisen rajoittaminen vakavasti alentuneen toimintakyvyn johdosta

20.9.2017 09:56

Sairaanhoitaja kärsi vakavasta, toimintakykyyn merkittävästi vaikuttavasta mielenterveyden häiriöstä ja hänen hoitomyöntyvyytensä oli vain osittaista. Toistuvista pyynnöistä huolimatta sairaanhoitaja ei ollut antanut omaa selvitystään terveydentilastaan, käsityksestään terveydentilansa vaikutuksesta toimintakykyynsä tai siitä, oliko hänen tarkoituksenaan jatkossa hakeutua sairaanhoitajan tehtäviin. Asiassa ei voitu poissulkea sitä, ettei sairaanhoitaja hakeutuisi alentuneesta toimintakyvystään huolimatta sairaanhoitajan työhön.

Tapahtumat

Valvira selvitti sairaanhoitajan ammatinharjoittamista jo aiemmin. Hänen terveydentilastaan ja ammatillisesta toimintakyvystään tuolloin saadun selvityksen mukaan hän oli kärsinyt toistuvasta, pahimmillaan vakava-asteisesta masennuksesta, josta johtunut kognitiivisen tason lasku oli todennäköisesti aiheuttanut hänen työssään tekemänsä virheet potilaiden lääkityksissä. Hänellä oli saadun selvityksen mukaan ollut aiemmin myös alkoholin väärinkäyttöä sekä mahdollisesti myös bentsodiatsepiinien väärinkäyttöä.

Sairaanhoitaja oli aiempaa asiaa käsiteltäessä Valviran velvoittamana ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittämistä koskevissa tutkimuksissa yliopistollisessa sairaalassa, josta saadun lausunnon mukaan masennukseen, vieroitusoireisiin tai aktiiviseen päihdehäiriöön sopivia merkkejä ei seurannassa ollut tullut esiin. Saadun lausunnon mukaan esteitä sairaanhoitajana toimimiselle ei ollut todettu ja sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeuteen kohdistunut väliaikainen rajoitus päättyi.

Sairaanhoitajan ammatinharjoittamista koskeva asia tuli uudelleen vireille noin kahden vuoden kuluttua valvonta-asian päättymisestä työterveyshuollosta saadun ilmoituksen johdosta. Sairaanhoitaja oli valittu vakituiseen sairaanhoitajan virkaan. Hän sai kuitenkin työterveyshuollosta lausunnon soveltumattomuudesta työhön, koska häneltä otettu huumausaineseulontatesti oli toistetusti varmennusanalyysissa positiivinen. Sairaanhoitaja oli jäänyt ilmoittamatta pois työstä ja hänen työsuhteensa purettiin luvattomien poissaolojen vuoksi.

Saadun selvityksen mukaan sairaanhoitaja oli hakeutunut lääkärin vastaanotolle masennuksen uusiutumisen vuoksi. Koska hänen voinnissaan ei ollut tapahtunut merkittävää kohentumista, hänelle laadittiin lähete psykiatrian poliklinikalle. Saadusta selvityksestä ilmeni, että sairaanhoitaja ei ollut käyttänyt hänelle määrättyä mielialalääkitystä lääkärin ohjeen mukaisesti. Valvira katsoi, että sairaanhoitajan sitoutuminen hoitoon oli ollut hoitoa merkittävästi haittaavalla tavalla puutteellista. Sairaanhoitajan ammatillisen toimintakyvyn katsottiin olleen merkittävästi alentunut masennuksen vuoksi.  

Sairaanhoitaja ei Valviran useista, osin haastemiehen välityksellä toimitetuista, selvityspyynnöistä huolimatta antanut mitään selvitystä asiassa.

Asian arviointi

Sairaanhoitajaa koskevista aikaisemmista valvonta-asioista koskevista selvityksistä kävi ilmi, että hänellä oli aiemmin ollut päihteiden väärinkäyttöä. Mahdollista päihteidenkäyttöä ei ollut selvitetty nyt kyseessä olleen masennusjakson yhteydessä, eikä saadusta selvityksestä ilmennyt, että sairaanhoitaja olisi kertonut hoitavalle lääkärille työhöntulotarkastuksen positiivisesta huumausainetestistä. Näin ollen Valvira piti mahdollisena, että sairaanhoitajalla oli edelleen päihteiden väärinkäyttöä.

Ottaen huomioon sairaanhoitajan toistuvan masennuksen ajankohtaisen vaikean masennusjakson, hänen merkittävästi alentuneen toimintakykynsä sekä ainoastaan osittaisen hoitomyöntyvyyden, Valvira piti välttämättömänä potilasturvallisuuden varmistamiseksi rajoittaa hänen oikeuttaan harjoittaa sairaanhoitajan ammattia toistaiseksi. Sairaanhoitaja ei Valviran toistuvista pyynnöistä huolimatta ollut antanut omaa selvitystään terveydentilastaan, käsityksestään terveydentilansa vaikutuksesta toimintakykyynsä tai ammatinharjoittamiseen liittyvistä suunnitelmistaan. Valvira ei voinut pitää varmana, ettei sairaanhoitaja hakeutuisi vakavasti alentuneesta toimintakyvystään huolimatta sairaanhoitajan työhön, mikä Valviran näkemyksen mukaan vaarantaisi vakavasti potilasturvallisuuden hänen työskennellessä sairaanhoitajana ilman rajoituksia.

Ratkaisu

Valvira piti potilasturvallisuuden varmistamiseksi perusteltuna rajoittaa toistaiseksi sairaanhoitajan oikeutta harjoittaa ammattiaan siten, että hän saa toimia sairaanhoitajan tehtävissä ainoastaan palvelussuhteessa julkisyhteisön ylläpitämään sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimintayksikköön toisen, kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena ilman oikeutta käsitellä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja varsinaisia huumausaineita.