Kirurgi työssään
Terveydenhuolto

Sisältöjulkaisija

null Sairaanhoitajaa kiellettiin harjoittamasta ammattiaan, sillä hän ei hakeutunut terveydentilaa ja ammatillista toimintakykyä selvittäviin tutkimuksiin

Sairaanhoitajaa kiellettiin harjoittamasta ammattiaan, sillä hän ei hakeutunut terveydentilaa ja ammatillista toimintakykyä selvittäviin tutkimuksiin

13.7.2018 09:48

Valvira oli aikaisemmin rajoittanut väliaikaisesti sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeutta siten, että hän sai toimia sairaanhoitajan tehtävissä ainoastaan toisen sairaanhoitajan johdon ja valvonnan alaisena. Sairaanhoitajan ammattitoiminnassa oli esiintynyt ongelmia lääkehoidon toteuttamisessa ja muunlaista ammattitaidon puutetta sekä työyhteisössä toimimiseen liittyneitä ongelmia. Lisäksi sairaanhoitajalla oli erilaisia fyysisiä, runsasta lääkehoitoa vaativia sairauksia. Valviralla oli perusteltua aihetta epäillä sairaanhoitajan ammatillisessa toimintakyvyssä olevan potilasturvallisuutta vakavasti vaarantavia puutteita. Valvira epäili myös, ettei sairaanhoitajan lääkkeidenkäyttö ollut kaikilta osin hallinnassa ja ettei sairaanhoitaja kyennyt riittävästi arvioimaan oman toimintansa aiheuttamia potilasturvallisuusriskejä.

Tapahtumat

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 § 1 momentin mukaan, jos on perusteltua aihetta epäillä, että terveydenhuollon ammattihenkilö on sairauden, päihteiden väärinkäytön, heikentyneen toimintakyvyn tai muun vastaavan syyn takia kykenemätön toimimaan ammatissaan, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön lääkärintarkastukseen tai sairaalatutkimuksiin (ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittäminen).

Mainitun lain 25 § 3 momentin mukaan, jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei suostu 1 momentissa säädettyyn selvittämiseen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi kieltää laillistettua ammattihenkilöä harjoittamasta ammattiaan.

Valviralla oli väliaikaisessa päätöksessä esitetyin perustein terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla perusteltua aihetta epäillä, että sairaanhoitaja oli käynyt kykenemättömäksi toimimaan ammatissaan. Edelleen, koska sairaanhoitajan ammatillista toimintakykyä ja terveydentilaa ei voitu saadun selvityksen perusteella arvioida riittävän luotettavasti, Valvira velvoitti sairaanhoitajan ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittämiseen. Sairaanhoitajan tuli hankkia julkisyhteisön ylläpitämän sairaalan osastolla tapahtuvaan psykiatrian erikoislääkärin ja päihdelääketieteeseen perehtyneen lääkärin suorittamaan tutkimukseen perustuva lääkärinlausunto terveydentilastaan ja kykenevyydestään toimia ammatissaan. Tutkimukseen tuli sisältyä päihteiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä osoittavia tai poissulkevia laboratoriotutkimuksia, neuropsykologinen tutkimus sekä neurologin konsultaatio. Tutkimus tuli suorittaa ja sen perusteella laadittu lausunto toimittaa Valviralle päätöksessä mainittuun määräpäivään mennessä. Valviralle ei toimitettu lausuntoa suorituista tutkimuksista.

Asian arviointi

Koska Valvira ei saanut lausuntoa tutkimuksista, Valvira katsoi, että sairaanhoitaja ei ollut suostunut ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittämiseen. Sairaanhoitaja ei antanut asiassa kirjallista selitystä hänelle terveydenhuollon ammattihenkilölain 38 §:n mukaisesti todisteellisesti toimitetun selityspyynnön johdosta. Valvira katsoi, ettei sairaanhoitajan toimintakykyä ja terveydentilaa ollut mahdollista riittävän luotettavasti selvittää. Näin ollen, ja kun otettiin huomioon kaikki sairaanhoitajan terveydentilasta ja ammatinharjoittamisesta ennen väliaikaista turvaamistoimenpidettä saatu selvitys, Valvira katsoi, että potilasturvallisuus edellytti, että sairaanhoitajaa kiellettiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 § 3 momentin nojalla toistaiseksi harjoittamasta sairaanhoitajan ammattia.