Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen ja tunnistaminen parantunut kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluissa

Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen ja tunnistaminen parantunut kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluissa

15.8.2019 10:51 / Uutinen

Valvira selvitti itsemääräämisoikeuden toteutumista kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluissa vuonna 2017 osana suunnitelmallista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa. Selvitys kattaa yhteensä 455 (julkisia 110, yksityisiä 345) kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluyksikköä vuodelta 2017 ja 469 (julkisia 128, yksityisiä 341) vuodelta 2018.

Selvityksen perusteella näyttää siltä, että vuonna 2016 voimaan tulleiden lakimuutosten toimeenpanossa on edistytty ja asiakkaan oikeusturva on parantunut. Rajoitustoimenpiteet tunnistetaan ja kirjataan entistä paremmin. Toimintayksiköt ovat myös löytäneet keinoja tukea asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä.

Mitä suurempi yksikkö, sitä enemmän rajoitustoimenpiteitä käytetään

Rajoitustoimenpiteitä käytettiin 70 %:ssa selvityksessä mukana olleista yksiköistä. Rajoitustoimenpiteiden määrä oli sitä suurempi, mitä suurempi yksikkö oli. Tämä päti sekä julkisiin että yksityisiin yksiköihin. Rajoitustoimenpiteiden määrä oli lisääntynyt yksityisissä toimintayksiköissä vuoteen 2015 nähden 34 prosentilla. Julkisten palvelujen kohdalla muutokset olivat vähäisiä. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin huomioitava vuonna 2016 voimaan tulleet lakimuutokset: voimassa olevassa laissa on rajoitustoimenpiteitä, joita ei ennen tulkittu rajoittamiseksi. Vaikka rajoitustoimenpiteiden käyttö on osittain määrällisesti lisääntynyt, aineiston perusteella ei voida sanoa, että rajoitustoimenpiteitä käytettäisiin enemmän. On todennäköistä, että lakimuutoksen myötä kirjaaminen on täsmentynyt ja rajoitustoimenpiteet tunnistetaan paremmin. On myös huomioitava, että toimintayksiköissä on tilanteita, jolloin rajoitustoimenpiteiden käyttö on perusteltua ja välttämätöntä asiakkaan tai muiden terveyden ja turvallisuuden vuoksi.

Rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttää päätöksentekoa. Kirjallinen, valituskelpoinen päätös tulee tehdä esim. päivittäisissä toiminnoissa käytettävien rajoittavien välineiden tai asusteiden säännönmukaisesta ja pitkäkestoisesta käytöstä ja valvotusta liikkumisesta. Asiakasasiakirjoihin kirjattava ratkaisu tehdään esim. kiinnipitämisestä, henkilöntarkastuksesta ja lyhytaikaisesta erillään pitämisestä. Lainmukaisten ratkaisu- ja päätöskäytäntöjen erojen tunnistamisessa on edelleen jonkin verran haasteita, vaikka tilanne onkin parantunut aiempaan selvitykseen verrattuna.

Selkeä parannus toimintayksiköiden kirjallisissa ohjeissa

Kaikissa selvitykseen kuuluneissa toimintayksiköissä henkilökuntaa perehdytetään ja ohjeistetaan yksikön käytännöistä kehitysvammaisten itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen varmistamiseksi. Kirjalliset ohjeet löytyvät 84 % yksiköistä. Parannus on selkeä: vuonna 2016 kirjalliset ohjeet löytyivät vain 17 %:lta tutkituista yksiköistä.

Itsemääräämisoikeuden tukeminen ja rajoitustoimenpiteiden asianmukaisuus ovat osa toimintayksikön omavalvontaa ja niihin liittyvät käytännöt tulee kirjata yksikön omavalvontasuunnitelmaan. Lakisääteisen omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on kertoa, miten yksikössä varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa ja ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Itsemääräämisoikeudesta omavalvontasuunnitelmaan tulee kirjata

  • miten asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistetaan konkreettisesti päivittäisessä työssä
  • asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi välttämättömien rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevat periaatteet
  • rajoitustoimenpiteisiin liittyvät toimintatavat ja kirjaaminen
  • rajoittamista ja rajoittavien välineiden käyttöä koskevat toimintaohjeet

Lue lisää:

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluissa vuonna 2017 (pdf)

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluissa vuonna 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo2019

Lisätietoja:

Mari Saramaa, ylitarkastaja
puh. 0295 209 342

Sari Vuorilampi, ylitarkastaja
puh. 0295 209 316

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi