Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeutta selkeytetään

Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeutta selkeytetään

12.7.2018 12:37 / Uutinen

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2a§:n muuttamisesta (553/2018) tulee voimaan 1.9.2018. Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden saamisen edellytyksenä oleva koulutus tulee olla suoritettuna ennen psykoterapeuttikoulutusta. Eduskunnan oikeusasiamies on päätöksessään 19.7.2017 (EOAK/4316/2016) ilmaissut käsityksenään, että asetusta tulisi täsmentää, mikäli myös työkokemuksen ajoittumista ennen psykoterapeuttikoulutukseen hakeutumista halutaan pitää ammattinimikkeen myöntämisen edellytyksenä. Eduskunnan oikeusasiamies on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että se ryhtyy tarvittaessa viipymättä toimenpiteisiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n 3 momentin täsmentämiseksi.

Valvira ja psykoterapiakoulutuksesta Suomessa vastaavat yliopistolain (558/2009) mukaiset yliopistot ovat vakiintuneesti tulkinneet asetusta niin, että vaadittava työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä tulee olla hankittu pohjakoulutuksen jälkeen ja ennen psykoterapeuttikoulutukseen hakeutumista. Säännöstä on nyt täsmennetty siten, että säännös vastaa alkuperäistä tarkoitusta ja vakiintunutta tulkintaa ja käytäntöä.

Säännöstä on tässä yhteydessä myös täsmennetty siten, että asetuksen 2a §:ssä yliopistolla tarkoitetaan nimenomaisesti yliopistolain (558/2009) mukaista yliopistoa. Ulkomaisessa yliopistossa suoritettua psykoterapeuttikoulutusta arvioidaan ammattipätevyyden tunnustamista koskevan lainsäädännön pohjalta.  

Valtioneuvoston asetuksen muutoksella ei ole vaikutusta Valviran käytäntöön. Valvira on tulkinnut terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua asetusta jo aikaisemmin siten, että työkokemus tulee olla hankittuna ennen psykoterapiakoulutukseen hakeutumista. Lisäksi Valvira on katsonut, että 2 a §:ssä mainittu yhteistyöyliopisto on yliopistolain (558/2009) mukainen eli suomalainen yliopisto.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote (stm.fi)
Valtioneuvoston asetuksen esittelyasiakirjat (valtioneuvosto.fi)

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja
Puh. 0295 209 500

Maarit Mikkonen, ryhmäpäällikkö
Puh. 0295 209 561

etunimi.sukunimi@valvira.fi