Sisältöjulkaisija

null Potilasta palveleva hoitosuunnitelma tehdään yhteistyössä

Potilasta palveleva hoitosuunnitelma tehdään yhteistyössä

18.9.2015 10:42 / päivitetty 17.12.2015 18:05 / Uutinen

Potilaalla tulee olla asianmukainen ja ajantasainen hoitosuunnitelma, jotta hoito olisi kokonaisvaltaista, yksilöllistä ja laadukasta. Tämä koskee erityisesti pitkäaikaishoidossa olevia potilaita. Hoitosuunnitelmaan kirjataan potilaan hoitoa koskevat linjaukset, hoidon järjestäminen sekä seuranta. Hoitosuunnitelman laatimisesta ja sen asianmukaisuudesta vastaa viime kädessä potilasta hoitava lääkäri. Koska hoidosta on päätettävä yhdessä potilaan tai potilaan ollessa estynyt tämän omaisen kanssa, myös hoitosuunnitelma on hyvä laatia yhteistyössä heidän kanssaan. Heille on lisäksi kuvattava tilanne ymmärrettävästi. Potilaan kannalta paras hoitosuunnitelma saavutetaan neuvotellen potilaan ja tarvittaessa omaisen kanssa.

Mahdollisimman monen potilasta hoitavan tahon on hyvä osallistua hoitosuunnitelman laatimiseen. Näin saadaan aikaan potilasta parhaiten palveleva ja hänen tilanteeseensa parhaiten sopiva hoitosuunnitelma. Pitkäaikaishoidossa hoitajat kohtaavat potilaat päivittäin, joten heille muodostuu usein selkeä kokonaiskuva potilaan tilanteesta ja hoidon vaikuttavuudesta. Potilaan ja lääkärin kohtaamisia on harvemmin. Hoitohenkilöstöstä omahoitajan on tärkeä olla läsnä hoitosuunnitelmaa laadittaessa. Esimerkiksi hoitokokous on hyvä paikka hoitosuunnitelman laadintaan, koska siihen voidaan kutsua kaikki tarpeelliset osapuolet ja saada näin sovittua asiat ja selkeytettyä tavoitteet. Kukin ammattiryhmä huolehtii omasta osuudestaan kokonaishoitosuunnitelman mukaisesti ja voi laatia myös oman tarkentavan suunnitelmansa (esimerkiksi hoitotyön suunnitelma tai fysioterapiasuunnitelma). Suunnitelmassa on huomioitava myös potilaan mahdollinen kuntoutuksen tarve, jolloin myös kuntoutushenkilöstön on hyvä osallistua hoitosuunnitelman laatimiseen. Lääkärin ei siis tule tehdä pitkäaikaishoitopotilaan hoitosuunnitelmaa yksin. Hoitosuunnitelmassa on myös syytä linjata, miten toimitaan akuuttitilanteessa sekä elämän loppuvaiheessa. Mikäli potilaalle on tehty DNR- eli do not resuscitate -päätös, myös se kirjataan hoitosuunnitelmaan. DNR-päätös on lääkärin tekemä lääketieteellinen päätös pidättäytyä elvytyksestä sydämen pysähtyessä. Päätöksen lääketieteelliset perusteet kirjataan asianmukaisesti potilasasiakirjoihin. DNR-päätös on yksi osa hoitosuunnitelmaa ja koskee ainoastaan mahdollista elvytystilannetta. Potilaalle tehty DNR-päätös ei korvaa hoitosuunnitelmaa, eikä vaikuta potilaan muuhun hoitoon.

Valvira antoi 25.5.2015 hoitosuunnitelmia ja DNR-päätöstä pitkäaikaishoidossa koskevan ohjeen (Valviran ohje 3/2015). Ohje muistuttaa asianmukaisen hoitosuunnitelman laatimisen tärkeydestä sekä selkeyttää hoitosuunnitelman ja DNR-päätöksen välistä suhdetta.

Lisätietoja:

Riitta Aejmelaeus
ylilääkäri
puh. 0295 209, 431

Anna-Maija Liedenpohja
ylitarkastaja
puh. 0295 209 454

etunimi.sukunimi[at]valvira.fi

Päivitetty 18.9.: korjattu sanamuotoja.