Sisältöjulkaisija

null Potilas tarvitsee hyvää hoitoa, vaikka kansallinen hoitosuositus puuttuisikin

Potilas tarvitsee hyvää hoitoa, vaikka kansallinen hoitosuositus puuttuisikin

Markus Henriksson ja Tarja Holi 12.12.2017 / päivitetty 12.12.2017 08:40

Valvira on viime aikoina joutunut puuttumaan muutamien mm. kroonista väsymysoireyhtymää hoitavien lääkäreiden ammattioikeuksiin. Tapaukset ovat herättäneet runsaasti keskustelua erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kroonisen väsymysoireyhtymän ja muiden ns. toiminnallisiksi häiriöiksi luokiteltavien sairauksien luotettava diagnosointi on haastavaa, sillä oireet ovat usein moninaisia, eivätkä ne ole tunnusomaisia ainoastaan kyseiselle sairaudelle. Sairauksia yhdistää paitsi diagnosoinnin haasteellisuus myös kiistat vaikuttavista hoitomuodoista.

Moniin toiminnallisiin häiriöihin ja monitekijäisiin oireyhtymiin, kuten krooniseen väsymysoireyhtymään, ei toistaiseksi ole kansallisia hoitosuosituksia. Jotkut lääkärit ovatkin ryhtyneet laatimaan näistä sairauksista kärsiville potilailleen omia diagnostisia kriteerejä ja tarjoamaan epätyypillisiä, lääketieteelliseen näyttöön perustumattomia hoitoja. Toiminnallisten häiriöiden tunnistamiseen ja hoitamiseen tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota sekä lääketieteellisessä tutkimustoiminnassa että lääkärikoulutuksessa.

Lääkäri voi poiketa hoitosuosituksista lääketieteellisesti perustellusta syystä

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja kansalaisten tueksi on laadittu useita kansallisia hoitosuosituksia, kuten Duodecimin Käypä hoito -suositukset. Riippumattomat suositukset perustuvat laajaan ja huolellisesti läpikäytyyn tutkimusnäyttöön.

Käypä hoito- ja muut vastaavat suositukset ovat kuitenkin vain yksi työväline potilaan hoidon suunnittelussa: ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Sille, miksi suositusta ei voida noudattaa, voi olla monia hyviä perusteita (esim. hoitovasteen puute, potilaan muut sairaudet tai potilaan kieltäytyminen suositellusta hoidosta). Lääkärillä onkin oikeus, jopa velvollisuus, poiketa yleisistä hoitosuosituksista, jos tämä on potilaan kohdalla lääketieteellisesti perusteltua ja toteutettavissa turvallisesti. Valittu hoitomuoto on kuitenkin perusteltava hoitosuosituksen mukaista hoitoa tarkemmin ja perusteet on kirjattava potilasasiakirjoihin. Hoidon seurannan on myös oltava riittävää. Lääkärin toiminnan asianmukaisuutta arvioidessaan Valvira selvittää mm. sitä, onko hän tutkinut potilaan riittävällä ja asianmukaisella tavalla, tehnyt diagnoosin lääketieteellisin, yleisesti hyväksytyin perustein ja toteuttanut hoidon ja sen seurannan potilasturvallisuutta vaarantamatta sekä asianmukaisin lääketieteellisin perustein.

Valviran tehtävänä ei ole arvioida tieteellistä tutkimusta, eikä laatia tai ottaa kantaa hoitosuosituksiin: Valvira ei siis kiellä tai hyväksy hoitoja. Valvontatyössään Valvira näkee kuitenkin selvästi katvealueita, joilla potilaiden on vaikea saada hoitoa ja on tehnyt itse useita aloitteita mm. Käypä hoito -suositusten laatimiseksi ja palveluiden kehittämiseksi.

Yksittäistapauksissa ja huolelliseen harkintaan perustuen lääkäri voi toteuttaa myös ns. kokeellisia hoitoja. Niitä ei kuitenkaan tule ottaa yleiseen tai laajaan käyttöön. Kokeellista hoitoa antaessaan lääkärin on tutkittava potilas erotusdiagnostisesti eli tunnetut muut sairaudet pois sulkien hyvin huolella ja potilaalle on turvattava normaalit, yleisesti hyväksytyt tutkimukset ja hoidot. Lisäksi potilasta (tai hänen huoltajaansa) pitää informoida käytetystä epätyypillisestä hoidosta ja sen mahdollisista haitoista ja riskeistä. Lääkärin on aina arvioitava, aiheuttaako hoito potilaalle enemmän vaaraa tai haittaa kuin hoidettava sairaus. Lääkäreiden, jotka antavat epätyypillisiä hoitoja, tulisi pitää hyvää huolta siitä, että heillä on päivitetyt tiedot suositelluista, yleisesti hyväksytyistä hoidoista.

Lähtökohtana on, että uudet hoitomuodot pitäisi tutkia tieteellisesti ennen niiden laajamittaista käyttöä.

Ammattioikeuksien rajoituspäätökset perustuvat monipuoliseen selvitykseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilövalvonta on tärkeä osa Valviran potilasturvallisuustyötä. Esimerkiksi lääkärien lääkkeiden määräämisoikeutta rajoittamalla on voitu paitsi estää potilasriskejä myös hillitä laajemmin epäasianmukaisen ja ei-lääketieteellisen lääkkeiden käytön leviämistä maassamme.

Kun Valvira tekee ammattioikeuksia rajoittavan tai oikeudet poistavan päätöksen, se perustuu huolelliseen ja monipuoliseen selvitykseen. Selvityksen arvioinnissa hyödynnetään usein Valviran pysyviä asiantuntijoita. Samalla arvioidaan, mikä on pienin mahdollinen puuttumistapa havaitun potilasturvallisuusvaaran poistamiseksi. Ammattioikeuden rajoituspäätöksissä ei koskaan ole kyse tietyn hoitomuodon valinnasta sinänsä, vaan potilaiden hoidon kokonaisuudesta ja siitä, vaarantaako ammattihenkilö toiminnallaan potilasturvallisuutta. Päätökseen johtaneet selvitykset ja niiden arviointi on perusteellisesti kuvattu Valviran päätöksissä.

Valitun hoidon on oltava yksilö- ja tapauskohtaiseen arviointiin ja riittäviin tutkimuksiin sekä lääketieteelliseen diagnostiikkaan perustuvaa ja sen on toteuduttava turvallisesti.

Kun Valvira on puuttunut esimerkiksi joitakin ns. epätyypillisiä hoitoja määränneiden lääkäreiden toimintaan, ammattioikeuksien rajoituspäätökset ovat perustuneet näiden lääkäreiden aiheuttamaan vaaraan. On myös huomattava, että potilas ei aina voi itse tietää hoidon vakavista riskeistä. Hyvinkin vaaralliset hoidot voivat lyhyellä aikavälillä tuntua potilaista toimivilta – haittavaikutukset voivat ilmetä vasta pitemmän ajan kuluessa.

Valviran päätösten tapauskohtaiset perusteet vaihtelevat, koska todetut epäasianmukaisuudetkin ovat lääkärikohtaisesti erilaisia. Epäasianmukaisuutta on kuitenkin todettu monen potilaan hoidossa. Lääkärillä, jonka ammattioikeuteen Valvira on joutunut puuttumaan, voi olla myös useita asianmukaisesti hoidettuja potilaita. On ikävää, että nämäkin potilaat voivat joutua tilanteeseen, jossa tuttu lääkäri ei voi jatkaa hoitoa. Lääkärin oikeuksia ei kuitenkaan voida rajoittaa potilaskohtaisesti.  

Potilasta on hoidettava silloinkin, kun oireiden syy on epäselvä ja vaikka käytössä ei olisikaan Käypä hoito -suosituksia. Valitun hoidon on oltava yksilö- ja tapauskohtaiseen arviointiin ja riittäviin tutkimuksiin sekä lääketieteelliseen diagnostiikkaan perustuvaa ja sen on toteuduttava turvallisesti. Potilaita on hoidettava myös mahdollisimman pitkälti yhteisymmärryksessä heidän kanssaan. Aina potilaita ei kuitenkaan voida hoitaa heidän itse toivomallaan tavalla. Näissä tilanteissa keskustelu hoitopäätösten perusteista yhdessä potilaan kanssa on erityisen tärkeää.

Markus Henriksson ja Tarja Holi

Markus Henriksson on ylijohtaja ja Tarja Holi on johtaja

Kommentit (134)

Lisää kommentti
Muuttoko ulkomaille 12.11.2019 13:27 134

Tässä on puolikuntoisena menty Thyroxin-lääkityksellä kohta kuusi vuotta. Lienee turha edes haaveilla toimivammasta lääkityksestä, kun tietää kuinka kiven takana sellainen mahdollisuus on. Täysin absurdi tämä tilanne on - Suomi, rakas ja monessa suhteessa hieno maa ja sitten toimitaan näin: estetään sairaiden saamasta tarvitsemaansa hoitoa, vaikka toimivia vaihtoehtoja on olemassa. Ei voi käsittää. Suututtaa ja turhauttaa.

sydän syrjällään 7.1.2018 23:19 133
Käypähoitosuositukset pitäisi kieltää.

Globaalissa arvioinnissa niistä alle viidesosa perustui turkimustietoon. Erilaisten painostusryhmien mutu-mielipiteet olivat vallitsevina.

Suomessa erityisvaara että kilpirauhashoitoihin niitä tekevät Duodecim-lehdessä 1/2016 kunnollista hoitoa vastaan hyökänneet "endokrinologit". Pakollisen korulauseen jälkeen 99-prosenttisesti vaaditaan että potilasta ei saa hoitaa vaan TSH-arvoa. Oireita ei pidä kuunnella. Oireet poistava lääkitys on ylilääkitys. Biancon ja Hoermannin ryhmien tutkimustuloksia ei saa ottaa huomioon. Terveen kilpirauhasen T3-eritystä ei pidä käyttää mittapuuna yhdistelmälääkityksessä. Jne. Jne.
JOUKKOKANNE? 31.12.2017 7:45 132
Käypä hoito -suositukset:
Suurelle yleisölle kerrotaan, että käypähoito -suosituksilla pyritään takaamaan kaikille potilaille yhtäläinen ja tasa-arvoinen hoito paikkakunnasta riippumatta.

Kulissien takana todellisuudessa käypähoito -suosituksen tarkoituksena on säästää rahaa ja suositus on potilaan samalle hoidolle asetettu MAKSIMI.

Jos käypähoito -suositus puuttuu, kyseistä oirekuvaa / vaivaa ei ole, ei tarvitse hoitaa tahi tutkia. Näin kliinikot asiantilan käytännössä tulkitsevat.

Myös olen ollut lukuisia kertoja tilanteessa, missä lääkäri perustelee valheellisesti hoitolinjauksensa käypähoito -suosituksilla, vaikka sellaista ei ole.

Myös vedotaan PALKO:n linjauksiin. T3 -lääkkeen osalta PALKO on linjannut tutkimukset, kontrollit ja lääkityksen julkiselta sektorilta ulos.

PALKO on ilmeisimmin lobbauksen myötä sekä omien kyseenalaisten intressiensä sokaisemana päätynyt kilpirauhashormonien ja niihin liittyvien sairauksien osalta ko. potilaiden "HEITTEILLEJÄTTÖ"-suosituksiin sekä asettanut ko. potilaat epätasa-arvoiseen asemaan.

Kaikilla ihmisillä on lain mukaan oikeus saada tarvitsemansa tutkimukset ja hoidot julkisella sektorilla, iästä, rodusta, ihonväristä, terveydentilasta, sukupuolesta jne riippumatta. Syrjintä on lain mukaan rangaistava rikos. Kilpirauhaspotilaiden kohdalla lakiin on tehty ilmeisesti virkamiesten ja heitä edustavien juristien toimesta valtava porsaanreikiä. Kuinka tähän ei kukaan puutu, kuinka syrjintä voi jatkua vuodesta toiseen?

Vaadin VALVIRA:n antavan julkisen perustelun asiassa. Syrjinnän uhreja on tässä asiassa =asianomistaja Suomessa tuhansia.

Onko joukkokanne ainoa tie oikeuden saamiseksi kilpirauhashormonisairauksista kärsiville potilaille?
VALVIRAN ARMOTON EUTANASIA 29.12.2017 1:28 131
Yli KOLMEKYMMENTÄ vuotta sitten, 19 vuotiaana sairastuin ilmeisimmin työpaikkani sisäilmaongelman laukaisemana Hashimoton tyreoidiittiin. Geenialttius on olemassa, meillä suvussa toistakymmentä tapausta. Mitään hoitoa en tautiin saanut. Riutumista, järjettömässä syväjäässä palelua, uupumusta, krooninen erittäin vaikea migreeni, lopulta lihastoiminnot heikkenivät niin, että pienikin rasittaminen johti massiivisiin ja niin tuskallisiin lihaskouristuksiin. Infektiokierre, veren valkosolujen ehtyminen luuytimen toiminnan heikkenemisen myötä. Myös infektioita vastaan välttämättömien vasta-aineiden tuotanto romahti. Vaikeat unihäiriöt, sympaattinen yliaktiivisuus, tykyttelyt, kammiolisälyönnit, verenpaineen nousu, kolesterolin nousu. sokeriarvojen nousu, painonnousu, alaraajojen massiiviset turvotukset (myxödema).... Kaikki nämä ja monta muuta oiretta ja poikkeavuutta mm. laboratoriokokeilla varmennettu moneen kertaan.

Julkiselta ei saanut minkäänlaista apua, ei ole diagnosoitavaa, ei siis hoidettavaakaan. Asioihin huolellisesti perehtyvä ja tietävä yksityislääkäri teetti mittavat tutkimuspatteristot, verikokeita, UÄ-tutkimuksia ja vaikea-asteinen hypotyreoosi todettiin. Tyroxin-kokeilu 6 kk, tila vaikeutui entisestään. rT3 nousi lähes 40:een. T3/rT3 -ratio putosi kuuteen (alle 15 -> selvä rT3-dominanssi). Maksani tuottaa suhteellisesti liikaa DIO3:a, joka muuntaa Tyroxinin rT3-muotoon. Se EI OLE inaktiivinen metaboliittii (kuten niin viisaat, mutta perehtymättömät endot väittävät), vaan se jarruttaa aineenvaihduntaa. Terveillä aineenvaihduntaa pitää hidastaa ravinnon puutteessa, sairastamisen yhteydessä jne. Se on fysiologinen puolustuskeino, jonka tavoitteena on säästää energiaa jonkun merkityksellisen syyn takia. (solubiologia, biokemia yliopistossa pääaineena opiskeltu; tieto siis, ei arvaus)

Jodin, raudan ja seleenin puute, raskasmetalli- ja halogeenisten yhdisteiden liiallinen kuormitus, maksan benignit kasvaimet (DIO3-tuottavat), geneettinen DIO2-tuotantohäiriö, T3-reseptoreiden geneettiset rakennevirheet tai sairauden aiheuttamat reseptorivauriot, mitokondriotaudit, DIO1-entsyymin liikatuotanto jne ovat kaikki todellisia fysiologisia sairaudentiloja, jotka edellyttävät huolellista tutkimista ja HOITOA. Mikäli elimistö ei kykene muuntamaan tyroxinia aktiiviin T3-muotoon, on sitä saatava purkista. Muuten tulee katastrofi, solujen energia-aineenvaihdunta vaikeutuu merkittävästi ja se aiheuttaa TODELLISET OIREET. Tässä ei ole kyse mielipiteistä tai mielisairaudesta, vaan todellisista fyysisistä sairauksista, joissa yhteistä on hoito: T3-lääke.

On sulaa hulluutta, että Valvira ja johtavat endot pilkkaavat näistä sairauksista kärsiviä potilaita ja polkevat potilaiden oikeusturvan lokaan. On lukuisia sairaudentiloja, joissa hoito on välttämätöntä, mutta sitä ei osata, eikä haluta tutkia.

Yksityislääkärini aloitti lopulta T3-lääkkeen. Hoitoa on jatkanut toinen lääkäri = vahvistanut T3-tarpeellisuuden. Myös usean Tk-lääkärin, työterveyslääkärin jne kanssa on asia käyty läpi ja tarve on vahivistettu, hoitoa jatkettu.

Lapsillani on todettu sama sairaus; rokotereaktion laukaisema Hashimoton tyreoidiitti. Lisäksi geenitestillä on todettu DIO2-tuotantohäiriö. T3-tarve on pysyvä. En suostu siihen, että Valvira invalidisoi lapseni vallanhimoissaan.

Yksityislääkärini muuten ihmetteli, kuinka voin olla edes hengissä, kolmekymmentä vuotta autoimmuunityreoidiittia vailla hoitoa. Totesi tuo: "Tavallisesti tämä tauti tappaa!"
20 vuoden placebovaikutus? 27.12.2017 21:03 130
Nimerkillä "Placeboa ja noseboako?" on omituisia ja helposti kumottavia arveluja. On totta että epäfysiologinen lääkitys pelkällä tyroksiinilla (T4) on tuottanut erilaisia haittoja. Eikä ihme, koska terve kilpirauhanen tuottaa myös T3-hormonia 20...30µg/vrk. Tyroksiini ja trijodityroniini eivät oikeastaan ole lääkkeitä siinä mielessä, että terve kehokin niitä aina tuottaa.

Jo useita vuosia sitten mainittiin tunnetun tietokirjailija Paul Robinsonin olleen T3-monoterapialla (siis jo silloin) yli kaksikymmentä vuotta. Vieläkö odotettava toiset 20 vuotta placebovaikutuksen poistumista?

Selvennykseksi että Robinson kuten Pöntynenkin kehottaa välttämään T3-monoterapiaa, jossa ohitetaan kehon erityistilanteissa tarvitsema metabolian säätely.

"Syö, nuku ja liiku oikein" ei auta jos solut eivät saa T3-hormonia. Ääritapaus kun kilpirauhanen on poistettu. Yleisimmin kun autoimmuunityreoidiitti on tuhonnut osan kilpirauhasesta, mutta on muitakin häiriömahdollisuuksia.

Puutoksen korvaaminen on potilaan etu. Väsymys ja aivosumu 16-tuntisen yöunen jälkeen ei tapa, mutta ei myöskään ole elämisen arvoista elämää.
Placeboa ja noseboako? 23.12.2017 16:17 129
Kyllä kaikenlainen hormonihoito väsyneisiin auttaa, huolimatta normaaleista laboratoriotuloksista. Kuitenkin tiedetään, että pitkäaikaiskäytössä taas haitat korostuu. Sotkemalla normaali oma hormonituotanto ei taatusti ole potilaan etu. Väsymykseen harvoin kuolee, mutta väärin perustein totetutettuun hormoni- ym. kokeellisiin hoitoihin todennäköisemmin.

Syö, nuku ja liiku oikein -periaatteella ihminen voi paremmin kuin luontaistuotteita ja hormoneja syömällä. Kuka seuraa näiden suosituksista poikkeavien potilaiden pitkäaikaisen seurannan (=10-20 vuotta) vaikutuksia tai onko takautuvasti näistä edes tietoa.
HILJAINEN TIETO 22.12.2017 23:42 128
EPISODI 1:

Kokonaisuudessaan viisaiden virkamiesten tulisi kyetä näkemään tilanne huomattavasti tarkemmin. Kuten lukuisat kommentit osoittavat, T3-lääkitystä tarvitsevat potilaat jäävät pääsääntöisesti muissa TH-yksiköissä tutkimatta, diagnosoimatta ja hoitamatta. Suurin osa hypotyreoosipotilaista on vuosia-vuosikymmeniä syönyt Thyroxinia ja sairastunut entistä vaikeammin. Ne potilaat, jotka hyötyvät Thyroxinista, tyytyvät saamaansa hoitoon ja toipuvat. Ne potilaat, joille Thyroxin ei sovi tai riitä, kiertävät useiden lääkäreiden luona hakien apua ja armoa vaikeisiin oireisiinsa.

Ihmiset ovat yleensä empaattisia läheisiään kohtaan ja jakavat toisilleen tietoa niistä tahoista, joilta apua on näissä erityisen hankalissa tapauksissa löytynyt. Sinne siis suuntaavat ne kaikista vaikeimmat potilastapaukset, jotka kaikista todennäköisimmin tarvitsevat juuri T3-hoitoa.

Kyse ei siten ole esim. Pöntysen yleisestä tavasta hoitaa potilaita yksioikoisesti T3-lääkkeellä, vaan Pöntysen kyvystä arvioida potilaan sairashistoriaa ja suorittaa riittävän perusteellisesti tarvittavat tutkimukset sekä myös tulkita OIKEIN tutkimustulokset ja valita potilaalle se hoitomuoto, joka kyseistä, vaikeasta oirekuvasta ja toimintakyvyn heikkenemisestä kärsivää potilasta, IHMISTÄ, oikeasti auttaa.

Vaikeiden tapausten tutkiminen ja hoitaminen aidosti hyvillä tuloksilla vaatii innostuneisuutta, sitoutuneisuutta, paneutumista, jatkuvaa uuden oppimista ja ammattiosaamisen kehittämistä.

Valtaosa tuntemistani lääkäreistä ei valitettavasti näin toimi. Kiinnostavampaa on käydä virka-aikana yksityisvastaanotoilla nostamassa triplapalkkaa ja näyttää tärkeältä. Julkisen sektorin laitoksissa ei ole lainkaan poikkeuksellista, että vietetään kosteita kekkereitä ja ollaan seuraavana päivänä krapulassa töissä oksentamassa ja nukkumassa. Pitkä kokemus on tämän näyttänyt. Yksityissektorilla tämä ei tule kyseeseen, ainakaan kovin montaa kertaa.

Kunnia kuuluu sille, jolle se aidosti kuuluu! Tässä tapauksessa niille lääkäreille, jotka ovat toimineet pioneereina ja ovat olleet aidosti kiinnostuneita potilaistaan ja saaneet aikaan paljon HYVÄÄ!

Nyt on valviran virkamiesten aika todella huomata, että soditte väärään suuntaan ja kärsijänä ovat tuhannet potilaat, suomalaiset veronmaksajat. On jo korkea aika lopettaa tämä ihmisten kiusaaminen. Potilasturvallisuus on tässä suuressa vaarassa ja joudutte itse vastaamaan seurauksistanne, elämään omantuntonne kanssa loppuikänne.

Peli poikki ja työrauha Pöntyselle ja muille lääkäreille, joita tämä turha sota on koskenut ja vahingoittanut. Se on oikea ryhtiliike!

EPISODI 2:

Kilpirauhashormonien muodostumisen ja toiminnan ymmärtäminen solutasolla on syvällistä erityisosaamista vaativaa lääketiedettä. Kuten olemme saaneet havaita mm. siitä tosiseikasta, että valtaosa suomen endokrinologeista ei valitettavasti siitä yhtään mitään ymmärrä. Heistä varsin monelta puuttuu tarvittava kiinnostus oppimiseen ja omaehtoiseen opiskeluun ja paneutumiseen.

Kilpirauhashormoniaineenvaihdunnan voi oppia ainoastaan keskittymällä pitkäjänteisesti ihmisen biokemiaan ja solubiologiaan, anatomiaan ja fysiologiaan. Pakollisilla kursseilla puolinukuksissa istuminen ei tätä viisautta päähän istuta. Laajamittaisen teoriatiedon lisäksi tarvitaan myös runsaasti kokemusta. Lääkäri saa kokemuksellista osaamista kerättyä ainoastaan kliinisessä potilastyössä. Sanotaan: "Potilas on lääkärin paras opettaja" Kokenut ja analyyttisen ajattelun omaava lääkäri osaa yksilöllisissä potilastapauksissa SOVELTAA teoriatietoa ja kokemuksellista ammattiosaamistaan kunkin yksilön kohdalla. Soveltamiskyky käytännössä osoittaa osaamisen todellisen tason ja luonteen.

Valvira on nyt linjaamassa kokemuksellisen osaamisen, hiljaisen tiedon kartuttamisen ja hyödyntämisen kliinisessä potilastyössä KIELLETYKSI. Tämä vaikuttaa kovin kummalliselta. ns. Käypä Hoito -suositukset ovat ainoastaan suosituksia. Ja koska ei ole kahta samanlaista ihmistä, ei ole samanlaisia sairauksia ja oireita, vaan yksilöitä, eivät käypähoidot sovellu todellisuudessa kovinkaan monessa tapauksessa. Kilpirauhassairauksia koskevia käypähoitosuosituksia ei edes ole.

Jos lääkäri ei ole kiinnostunut potilaastaan, ei hän myöskään ole kiinnostunut oppimaan ja kehittymään. Omakohtainen kokemukseni erikoissairaanhoidossa endokrinologin vastaanotolla on tämän nimenomaisesti vahvistanut. Kiinnostusta ei ollut lainkaan, vain uhkailua ja pelottelua. Ei tutkimuksia, ei hoitoa, vaan ulos....

On suorastaan vaarallista suunnitella edes, että kilpirauhassairaudet kuuluisivat endokrinologien toimialaan ja muilta lääkäreiltä kilpir.sairauksien hoito kiellettäisiin. Itse en missään tapauksessa tule hakeutumaan enää endokrinologin pakeille sairauteni kanssa. Sama koskee muita perheenjäseniäni.

Otan kantaa sekä omakohtaisesti potilaana, että terveydenhuollon edustajana. Seurantaa olen tehnyt aiheen parissa vuosikymmeniä ja uskallan väittää, että edellä mainittu on totta.
RYHTILIIKE 22.12.2017 23:20 127
Kokonaisuudessaan viisaiden virkamiesten tulisi kyetä näkemään tilanne huomattavasti tarkemmin. Kuten lukuisat kommentit osoittavat, T3-lääkitystä tarvitsevat potilaat jäävät pääsääntöisesti muissa TH-yksiköissä tutkimatta, diagnosoimatta ja hoitamatta. Suurin osa hypotyreoosipotilaista on vuosia-vuosikymmeniä syönyt Thyroxinia ja sairastunut entistä vaikeammin. Ne potilaat, jotka hyötyvät Thyroxinista, tyytyvät saamaansa hoitoon ja toipuvat. Ne potilaat, joille Thyroxin ei sovi tai riitä, kiertävät useiden lääkäreiden luona hakien apua ja armoa vaikeisiin oireisiinsa.

Ihmiset ovat yleensä empaattisia läheisiään kohtaan ja jakavat toisilleen tietoa niistä tahoista, joilta apua on näissä erityisen hankalissa tapauksissa löytynyt. Sinne siis suuntaavat ne kaikista vaikeimmat potilastapaukset, jotka kaikista todennäköisimmin tarvitsevat juuri T3-hoitoa.

Kyse ei siten ole esim. Pöntysen yleisestä tavasta hoitaa potilaita yksioikoisesti T3-lääkkeellä, vaan Pöntysen kyvystä arvioida potilaan sairashistoriaa ja suorittaa riittävän perusteellisesti tarvittavat tutkimukset sekä myös tulkita OIKEIN tutkimustulokset ja valita potilaalle se hoitomuoto, joka kyseistä, vaikeasta oirekuvasta ja toimintakyvyn heikkenemisestä kärsivää potilasta, IHMISTÄ, oikeasti auttaa.

Vaikeiden tapausten tutkiminen ja hoitaminen aidosti hyvillä tuloksilla vaatii innostuneisuutta, sitoutuneisuutta, paneutumista, jatkuvaa uuden oppimista ja ammattiosaamisen kehittämistä.

Valtaosa tuntemistani lääkäreistä ei valitettavasti näin toimi. Kiinnostavampaa on käydä virka-aikana yksityisvastaanotoilla nostamassa triplapalkkaa ja näyttää tärkeältä. Julkisen sektorin laitoksissa ei ole lainkaan poikkeuksellista, että vietetään kosteita kekkereitä ja ollaan seuraavana päivänä krapulassa töissä oksentamassa ja nukkumassa. Pitkä kokemus on tämän näyttänyt. Yksityissektorilla tämä ei tule kyseeseen, ainakaan kovin montaa kertaa.

Kunnia kuuluu sille, jolle se aidosti kuuluu! Tässä tapauksessa niille lääkäreille, jotka ovat toimineet pioneereina ja ovat olleet aidosti kiinnostuneita potilaistaan ja saaneet aikaan paljon HYVÄÄ!

Nyt on valviran virkamiesten aika todella huomata, että soditte väärään suuntaan ja kärsijänä ovat tuhannet potilaat, suomalaiset veronmaksajat. On jo korkea aika lopettaa tämä ihmisten kiusaaminen. Potilasturvallisuus on tässä suuressa vaarassa ja joudutte itse vastaamaan seurauksistanne, elämään omantuntonne kanssa loppuikänne.

Peli poikki ja työrauha Pöntyselle ja muille lääkäreille, joita tämä turha sota on koskenut ja vahingoittanut. Se on oikea ryhtiliike!
Lasse 22.12.2017 21:34 126
Kommentissa 15.12 tammikuuksi odottelemastani tutkimuksesta sain tekijöiltä ilouutisen. Ilmestyikin yllättäen jo tänään 22.12.2017.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2017.00364/full

"Recent Advances in Thyroid Hormone Regulation: Toward a New Paradigm for Optimal Diagnosis and Treatment"
Hilkka Nivukoski, Oulu 22.12.2017 14:25 125
Käypähoitosuositukseen ei käytetty oikeita lähteitä eikä oikeita asiantuntijoita.
Majvik II suositus on oikeudenmukainen ja sitä ei ole kumottu.
https://julkari.fi/handle/10024/102636
Itsekin sairastuneena ja ammattitautidiagnoosin saaneena tiedän, että homesairaus on loppuelämän riesa, joka todellakin rajoittaa elämää. Lapsena en ollut millekään allerginen enkä yliherkkä.
Toimin itse vertaisohjaajana astamaatikoille ja homesairaille. Todella pahoja ongelmia on monilla, kun heitä ei uskota.
over the counter 22.12.2017 13:24 124
Missä viipyvät valviran kauhukertomukset niistä monista maista, joissa kilpirauhaslääkkeet ovat reseptivapaita? Ainakin tyroksiini, usein T3:kin.
HÖLMÖLÄSTÄ KOTOISIN 21.12.2017 17:04 123
Valviran edellä olevassa kirjoituksessa sanotaan: "lääkkeiden määräämisoikeutta rajoittamalla on voitu paitsi estää potilasriskejä myös hillitä laajemmin epäasianmukaisen ja ei-lääketieteellisen lääkkeiden käytön leviämistä maassamme."

Arvoisat em. kirjoitelman kirjoittajat, voitteko selventää, mikä on ei-lääketieteellinen lääke?

Tietääkseni kaikki LÄÄKE-statuksen saaneet lääkkeet ovat lääketieteellisiä tuotteita, joilla on nimenomaisesti lääketieteellinen käyttöindikaatio, ja jotka ovat käyneet läpi lääketieteellisen arviointiprosessin kliinisine potilastutkimuksineen.

Tuntuu siltä, että Valviran puolelta ylijumalaa pyritään leikkimään vailla minkäänlaista asiantuntijuutta, erittäin puolueellisesti ja tavoitteellisesti.

Niinhän sitä sanotaan, että "laki on niin, kuin sitä luetaan". Tyroxin-uskovaiset sivuuttavat systemaattisesti hyvät hoitotulokset, puuttuvat haittavaikutukset tai komplikaatiot, potilaiden itsensä kokemukset sekä lukuisat LÄÄKETIETEELLISET tutkimusartikkelit, jotka todentavat T3-lääkityksen olevan monissa tilanteissa perusteltua ja tarpeellista.

Kilpirauhashormonien epätasapainon ja toimintahäiriön taustalla tiedetään olevan monia eri mekanismeja, joista useat ovat geneettisiä. Valvira ja endo-yhdistyksen puheenjohtaja eivät millään inttämisellä voi muuttaa väestömme koko maapallon mittakaavassa poikkeuksellista geeniperimäämme ja siihen liittyviä sairauksia tai poikkeavuuksia. NE TÄYTYY TUTKIA JA HOITAA! Kuten Valvira on itsekin todennut, mutta silti jatkaa oman oksansa sahaamista.
pdf hukassa 21.12.2017 15:00 122
Vastikään täällä mainittu VTM Suvisaaren tutkimus lienee nettisivuston uudelleenjärjestelyssä kadonnut. Alla privaattitallenne

https://drive.google.com/open?id=1a0l0J_yywOMBb4Wxyjss5ltQQaKme9-r
vauhdilla päin seinää 21.12.2017 12:09 121
Endokrinologit varsinkin Suomessa kiihdyttävät vauhtia ajaessaan päin tiiliseinää. Vuosikymmeniä sitten Synthroid-valmistajan myötävaikutuksella ilman tutkimuksia käyttöönotetulta väärältä hoitolinjaukselta murenee pohja kahtakin kautta:

Ensinnäkin vauhdilla kumuloituu tutkimustietoa tyroksiinihoidon kelvottomuudesta. Syksyllä 2014 olin pakotettu käynnistämään kilpparitutkimusten seuraamisen ja tein muistiinpanoja. Jo nyt, vain kolmessa vuodessa on monia kohtia pitänyt muuttaa.

Toisekseen kertyy kiihtyvästi kliinistä tietoa. Suomessa pitkään ja aiheellisesti "thyroxinliitoksi" pilkattu Kilpirauhasliitto aikansa piilotteli teettämäänsä Satu Suvisaaren selvitystä potilaskokemuksista, mutta sittemmin on Kilpi-lehdissäkin 2015-2016 monesti kerrottu T3:n tehosta.

Englannissa T3-vastustaja Mark Vanderpump oli puheenjotajana endokokouksessa 2015 näkevinään että vain 20 tai 25 prosenttia käsiäänestyksessä puolsi yhdistelmälääkitystä. Kuitenkin ainakin edes viidesosa jo yli kaksi vuotta sitten.
maailman huipputasoon 20.12.2017 22:41 120
astmt30 >> Völzke (PubMed 15785248) sai oikeasti terveillä viitealueeksi 0.25...2.12 ja arvojen jakauma ilmeisesti normaali Gaussin käyrä <<

Suomi voisi tulla endokrinologiassa edelläkävijämaaksi rehellisen TSH-viitealueen käyttöönotolla.

Profiilin kohotusta voisi tehostaa määrittämällä lääkityksen alustava TSH-tavoitearvo välille 0-0,5 siten, että vähennetään terveiden keskiarvosta (1,15) määrä, joka riippuisi suhdeluvusta T4v:T3v. Lääkitys lopullisesti tietysti oireiden ja T3v:n mukaan.

Lopullisesti maailman ykkösiä oltaisiinkin siirtämällä TSH sivuun ja annostelemalla T4v:n, T3v:n ja oireiden perusteella.
MOT 20.12.2017 16:16 119
Pöntysen ja muiden T3-lääkäreiden hoitotuloksia on tarkasteltava myös sitä tietoa vastaan, että heidän potilasaineistonsa on valikoitunutta. Heidän tutkimuksiin ja hoitoihin päätyvät ne potilaat, jotka vuosien yrittämisenkään jälkeen eivät ole saaneet julkiselta asinmukaista tutkimusta ja hoitoa.
sattumaako vain? 19.12.2017 21:50 118
Sattumaako vain se, mistä kertoo terveydenhuollossa tärkeässä tehtävässä toimiva kilpirauhaspotilas? Aikanaan yrittäessään saada hoitoa Suomessa oli tietyllä endokrinologilla vapaita vastaanottoaikoja joka päivälle. Sitten tulivat nämä mainioi vainot. Sattumaa tai ei, nyt tuolle endolle on kuukausien jono. (Tuo kertoja saa hoitonsa ulkomailta,)
kuinx ferritiini ja B12? 19.12.2017 21:00 117
T3-hälinässä tuntuu unohtuneen esim. ferritiinivajaus, joka aiheuttaa samat oireet ja on ollut joillakin vastaanotoilla yleisempi kuin kilpparivajis. On vihjattu että tämän korjaamisella joskus voi korvata T3-lisäyksen.

Joillakin lääkäreillä huhutaan olevan asiasta harmahtavaa aavistusta, mutta ohittavat sen aivan epärelevantilla hemoglobiinin mittaamisella. Mitattavat kolme olisivat transferriinin saturaatio eli TrFeSat, ferritiini eli ferrit ja transferriinireseptorit eli TfR.

(Eivätpä lääkärit osaa neuvoa Hashimotohyökkäyksiinkään gluteenittomuutta ja seleeniä 200µg/vrk.)
järkyttävää 19.12.2017 19:33 116
Videolla Ville esittelee 70-sivuista palautenippua ja haastattele kolmea potilasta. Kaikki seitsemänkymmentä on allaolevassa, mutta älkää lukeko illalla. Yöunet menevät:
https://www.laakarikeskuslupaus.fi/wp-content/uploads/2017/12/potilastarinat_lupaus.pdf
matala TSH on ihan ok 18.12.2017 20:13 115
Matala TSH harvoin merkitsee liikatoimintaa. Anthony Toft tätä korosti kauan sitten brittilääkärien "Pulse"-nettijulkaisussa ja myös nyt RCPE-journalissa joulukuussa 2017.

Liikatoiminnan näyttää selvästi viitealueen ylittävä T3v. Keskusteluissa on tullut vastaan tapauksia, joissa olo on hyvä jo kun T3v=5½ mutta toisaalta myös vasta kun T3v=7½
https://drive.google.com/open?id=144Pr59_goVWIsdwicFoeVjw1nz9X8qzi

Leese ja Flynn laajan väestön tutkinuksissa (pubmed 19906785) huomasivat että TSH <=0,03 (ja TSH yli 4) merkitsee mm. sydän- ja verisuonitautiriskiä.
Asiantuntija 18.12.2017 13:59 114
Kun käytätte asiantuntijoita, niin pitäkää nyt jotain tasoa. Jos teidän "asiantuntijanne" väittää TSH-arvon perusteella potilaalla olevan kilpparimyrkytys, niin pikkaisen pitäisi katsoa endokrinologian oppikirjaa uudelleen. TSH kun ei ole edes kilpparihormoni. Eikä TSH muutu edelleenkään kilpparihormoniksi, vaikka "asiantuntija" olisikin endokrinologi. Toivoa sopii, että tämä viesti on aitoa halua ymmärtää esim. myös niiden noin 15 prosentin kilpparipotilaiden tarpeita, jotka eivät pärjää T4:llä. Ja toivoa sopii, että tämä ei ole nyt vain politikointia, jossa ostetaan lisää aikaa Valviralle.
onneksi on valvontaa 18.12.2017 4:15 113
Hyvä, että puututte tähän! Ihmiset eivät ole koekaniineja ja tosiaan haitat voi ilmetä myöhemmin. Älkää ihmeessä antako periksi! Lääkärilläkin pitää olla itsekriittisyyttä. Vai pitääkö oikeasti tapahtua isompi vahinko, ennenkuin puututte?
jihadismi voimissaan 17.12.2017 21:29 112
Kilpirauhaspotilaiden sairaanapitoyhdistyksen kiihkeimmät endojihadistit tuntuvat olevan Oulussa.

Yhdistyksessä huolellisesti välttävät seuraamasta Biancon tutkimustuloksia USA:sta (deiodinase.org). Samalla huolellisuudella ainakin teeskentelevät tietämättömyyttä prof Hoermannin tiimin tuloksista (valtaosa sveitsiläisellä frontiersin.org -sivustolla).

Ihana asia että tällaiset eivät ole tehneet hoitosuositusta: "Väärin valittujen verikokeiden perusteella alilääkitään potilas karkeasti väärän TSH-viitealueen ylärajan tuntumaan. Oireita ei pidä kuunnella"
T3:llä elämänsä takaisin saanut 17.12.2017 13:32 111
Ei voi kun ihmetellä erään endokrinologin tuoretta kirjoitusta lääkärilehdessä. Tuollaisia lääkäreitä Valviran olisi syytä valvoa. Tuolla lääkärilehden FB sivulla on aika osuva kommentti:
"...Suvussani on ollut pajon sekä vajaa- että liikatoimintaa. Ja sukulaisiani on hoidettu aikana, kun tyroksiinia ei ollut vielä edes markkinoilla. Kaikki he saivat hoitoa jo nuorena, koska lääkärit osasivat silloin asiansa. Ja kaikilla heillä on pitkät työurat takana, ja veittävät nyt 75-85 vuotiaina ansaittuja eläkepäiviä. Että mitä on tapahtunut näiden vuosikymmenten aikana, kun minun sukupolveni on jätetty kokonaan ilman hoitoa?!?" Kts linkki:
https://www.facebook.com/SuomenLaakarilehti/posts/1573127479436516?comment_id=1576143835801547&notif_id=1513502328158562&notif_t=feed_comment
astmt30 16.12.2017 11:32 110
Missä viipyy huolestuneisuus luonnottoman T4-monoterapian pitkäaikaisvaikutuksista? Milloin aletaan uskaltaa ottaa alle kolmen euron hintainen T3v-verikoe epäsuoran ja häiriöherkän TSH-kokeen sijasta tai rinnalla?

Suhdeluku T4v-per-T3v on tärkeä. Liian korkeana (yli 3.3) se tarkoittaa muuntumisen T4->T3 heikkenemistä maksassa (D1-dejodinaasilla). Harmia korostaa solunsisäisen muuntumisen (D2-dejodinaasilla, varsinkin aivoissa) pysyminen silti ennallaan. Tällöin TSH alenee aiheettomasti vaikka muualla kehossa on T3-vajaus.

Mm. professorit Välimäki ja Wiersinga ovat jo kauan kertoneet että "TSH edustaa vain aivolisäkkeen näkemystä hormonitasapainosta". Kokeneet endokrinloogit ovat jo kauan havainneet oireiden poistamiseksi tarvittavan hyvin matalia TSH-arvoja.

TSH on itsessään epäluotettava ja viitealueet määritetty puolisairaaksi osoittautuneella vertailujoukolla. Völzke (PubMed 15785248) sai oikeasti terveillä viitealueeksi 0.25...2.12 ja arvojen jakauma ilmeisesti normaali Gaussin käyrä oheiseen ruutukaappaukseen katkoviivalla lisätyn mukaisesti: https://drive.google.com/open?id=1B_E4H4mHIzy3_M-1ITwrInGGrHN-PdMG
Pysyvä vammautuminen koska arvot viitteissä 16.12.2017 6:31 109
Minusta on sangen outoa, että tutkitun tiedon ja käypä-hoidon perusteella jokainen lääkäri saa antaa potilaalle kuin potilaalle psyykkisen diagnoosin ja määrätä vaarallisia mieliala/psyykelääkkeitä tutkimatta PVK.ta, verensokeria sekä kolesterolia syvemmin mistä potilaan oireet johtuu. Eikä ne piilevät sairaudet ja monimutkaiset tilat sillä ibuprofeiinilla tai paracetamolillakaan paranne. Eikö Valvira näe siinä mitään ongelmaa? Myös se on outoa, että suomessa lääkäreille ei aseteta pätevyysvaatimuksia. He eivät ole lain mukaan velvoitettuja itsekoulutukseen ja tiedon sekä ammattitaidon päivittämisen omalla ajalla eivätkä he ole lain mukaan velvoitettuja todistamaan vuosittain medical council taholle, että ovat lääkärin tittelin arvoisia. Liian monet lääkärit suomessa eivät osaa tulkita edes peruslaboratoriotutkimustuloksia, tuijottavat vain viitteitä kun jostain syystä luulevat, että laboratorioiden viitteet ovat normaalit arvot. Ravinnosta ja ravinnepuutoksista eivät tiedä mitään. Hormonihäiriöt - Mitkä ne on? Hoitajien ammattitaito on vielä pahemassa jämässä. Missä vika? Valviran pitäisi suojella meitä näiltä täysin pätemättömiltä lääkäreiltä ja hoitajilta ja aloittaa sieltä heidän koulutuksesta sekä vaatia terveydenalan ammattilaisilta suorittamaan pakolliset pätevyys/turvakokeet säännöllisin aikavälein ja ilman ennakkovaroitusta. Suomessa on liian paljon heitteille jätettyjä potilaita, ja vielä enemmän vääriin lääkittyjä ilman oikeaa diagnoosia sekä asianmukaista hoitoa. Valvira voisi nyt kääriä hihat ja aloittaa oikeasti sen työn mitä varten se on perustettu.
Reijo Leppänen 16.12.2017 0:15 108
Lasse, antamasi kolme linkkiä eivät toimi. Ekan saa toimimaan jos alkaa https eikä http. Muita ei saa toimimaan ollenkaan. Mitä niille on tapahtunut?
Kahville Camilla Schalin-Jäntin kanssa 15.12.2017 23:43 107
Olenko ainoa, jonka mielestä Case Pöntysen lykkääntyminen ei ole Pöntyselle hyvä asia? Minusta tapauksen käsittelyä lykätään siinä toivossa, että asian saama mediahuomio laantuu ja Pöntynen voidaan ristiinnaulita kaikessa rauhassa myöhemmin. Valvira tietää, ettei heillä ole perusteita rajoittaa Pöntysen toimintaa. Jos he olisivat tehneet sen nyt, suurelle yleisölle olisi selvinnyt, että keisarilla ei ole vaatteita.

Erinomaisen hyvin kirjoitettu teksti Valviralta. Harmi vaan, ettei mene enää läpi. Ymmärrän toki, että lääkeyritysten pitää pennosensa tienata ja siitä syystä potilaat pitää pitää mahdollisimman pitkään mahdollisimman huonolla hoidolla tai mieluiten tietenkin täysin ilman toimivaa hoitoa. En kuitenkaan täysin ymmärrä, miksi lääkeyhtiöiden taseiden parantaminen on Valviran tehtävä. Mutta olenhan vain hölmö potilas, joka ei ymmärrä kuinka paljon parempi olisi nukkua tyytyväisenä 20h päivässä työkyvyttömänä vaivaisen 8h sijaan töissä käyden. Mutta onneksi on Valvira, joka näin valistaa meitä potilaita, että "hyvinkin vaaralliset hoidot voivat lyhyellä aikavälillä tuntua potilaista toimivilta – haittavaikutukset voivat ilmetä vasta pitemmän ajan kuluessa", mutta jättää kuitenkin mainitsematta, mitä nämä vaaralliset hoidot ovat ja mikä on "pitkä aika". No mutta, eihän meidän potilaiden tarvitse sitä ymmärtää, kun viranomainen näin meistä huolehtii.

Tiedoksi vaan Valviralle, että kilpirauhaspotilaita ei voi enää hiljentää. Mitä nopeammin lopetatte noitavainot, sitä parempi teille. Ette te voi loputtomiin vähätellä ja sivuuttaa potilaita ja tiedettä ja kuvitella pääsevänne kuin koira veräjästä.
as77 15.12.2017 20:01 106
> Tämäkö on osaamisen taso :-(
> http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/milloin-t3-hoitoa-oikeasti-tarvitaan/

Ebeling: "Pelkälle T3-hoidolle ei ole perusteita."

T3-monoterapialle riittää perusteluksi, että monen kroppa ei siedä tyroksiinia. Toinen perustelu on todistetusti olemassaoleva (kylläkin harvinainen) rT3-dominanssi. Suomen lääkärien mukaan sitä ei ole olemassa. Netissä on miespotilaan viikko viikolta etenevä kuvaus toimineesta hoidosta. PMC3205882 on Celin ryhmän tutkinus T3-monoterapiasta.

Ebeling: "Amerikkalaisen suosituksen mukaan T3:n ja T4:n yhdistelmähoidosta ei ole hyötyä tyroksiinihoitoon verrattaessa."

Netissä on luettelo paristakymmenestä raportista ja tutkimuksesta, joissa todetaan yhdistelmähoidon tarpeellisuus (http://bit.ly/1WgbqPE). Näin vaikka tutkimuksia on paljon tehty väärin valitulle potilasjoukolle ja alilääkiten.

Tottakai. Terve kilppari erittää 20...30µg/vrk T3-hormonia. Tämä tapahtuu tasaisesti 24 tunnin ajan, joten ei tarvi Lio-pillereiden ja insuliinin tapaan ottaa monessa vuorokausiannoksessa, mikä sekään ei ole "työlästä"

Ebelingin muu puhe on asian vierestä.
Reijo Leppänen 15.12.2017 15:41 105
Yritän lukea kommentteja. Viestien numerot jotka näkyvät oikeassa laidassa ovat väärin joka hankaloittaa kovasti. Laitoin tästä äsken huomautuksen Valviran viestinnälle.

Pieni neuvo muillekin (ainakin jos käyttää Windows PC:tä ja Chrome- tai Edge-selainta):
Vanhimmat löytyvät kun klikkaa Ensimmäinen.
Uusimmat löytyvät kun klikkaa Viimeinen.
Jos on asetuksena esim. 30 viestiä per sivu, niin ensimmäiset viestit ovat oikeasti 1 - 30, mutta oikeassa laidassa olevat isommat viestinumerot osoittavat puutaheinää, kuten 73 ... 102, tällä hetkellä.

Koettakaa pärjätä kunnes korjaavat.
Lasse 15.12.2017 14:43 104
Nykyisen kilpirauhashoidon vääristymistä kertovia tutkimuksia ja lausuntoja (*) on vuonna 2017 ilmestynyt useita ja lupaavalta kuullostava tulossa tammikuussa 2018. Sitä ennen on saatavilla vain "minireview":

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2017.00364/abstract

Lupaavaksi tuon tekee että prof Hoermann'in tiimi on julkaissut lukuisia erinomaisia tutkimuksia hoidon eri yksityiskohdista, mutta nyt luvassa katsaus kokonaisuuteen korjaamaan puutetta, josta valitin Hoermannille sähköpostissa. Toivoin hänen tiimilleen omaa nettisivustoa. Sain vastaukseksi että harkittu on. Mutta että monikansallisella tutkimusryhmällä ei varsinaisesti ole tutkimusrahoitusta. Virkatyön ohella on syntynyt parikymmentä erinomaista tutkimusraporttia.
_ _ _

(*) http://www.parliament.scot/S5_PublicPetitionsCommittee/Submissions%202017/PE1463LLLL_Dr_John_Midgley.pdf 6.3.2017

http://www.rcpe.ac.uk/sites/default/files/jrcpe_47_4_toft.pdf 12-2017

https://drive.google.com/file/d/1ekQnzqg8hvfLfxzfwh9KAE_U-5_ea4dk/view Lindner 17.9.217
Johannes 15.12.2017 13:48 103
T4+T3 -yhdistelmähoidon perusteluksi riittää tieto, että terveen kilpirauhasen erityksestä n. VIIDESOSA on T3-hormonia.

Ei viisi prosenttia kuten endot ovat perinteisesti väittäneet. Yllättäen oli tämä viidesosa kerrottu kahdesti jopa Duodecim-lehden 1-2016 kirjoitelmassa, mutta yhdistelmähoitokohdassa enää yksi kahdeksastoistaosa.

Tyroksiinimonoterapia on täysin epäfysiologista.
15v ilman diagnoosia. Eläköön Suomi 100v! 15.12.2017 12:55 102
Eläinperäinen kilpirauhaslääkitys on ollut käytössä toistasataa vuotta. Koskakohan niitä haittavaikutuksia alkaa ilmetä tästä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin bannaamasta lääkkeestä?

Eiköhän tässä ole kysymys rahasta, politiikasta, arvovallasta ja naisten tasa-arvosta. Naispotilaiden potilasturvallisuutta Valvira ei ilmiselvästi pidä tärkeänä, koska on vaarantanut sitä jo vuosia.

Valvira käyttää näköjään samaa taktiikkaa kuin THL: Ylikoulutetut suomalaiset potilaat eivät ymmärrä omaa parastaan, lukemiaan tutkimuksia tai omien laboratoriokokeidensa tuloksia, joten on viranomaisten tehtävä varmistaa, että he pysyvät työkyvyttöminä lääkkeiden suurkuluttajina.

Koskakohan suomalaiselle viranomaiselle valkenee, että epäluottamus terveysviranomaisia kohtaan erityisesti koulutettujen, aktiivisten kansalaisten keskuudessa, on jo nyt täysin kestämättömällä tasolla.
Kysyn vaan 15.12.2017 12:20 101
Tässäkö on osaamisen taso? emoticon
http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/milloin-t3-hoitoa-oikeasti-tarvitaan/
Liki 45% mun elämästä 14.12.2017 21:53 100
Reilusti yli 20 vuotta väärinhoidettuna on minun, lääkärien asiakkaan, elämästä hiton paljon, kun tänään paukahti 49 mittariin. Nyt reilun vuoden olen ollut saamassa itseäni takaisin, sitä tyyppiä ennen tätä piinaavaa sairautta, kilpirauhasen vajaatoiminta. Mulle ei yksikään lääkäri enää ikinä kommentoi saamatta 6-0 naamalleen, että tämä on helppo sairaus. EI OLE!!! Vai lähtisikö Valviran asiantuntijat ja lautakunnan jäsenet kera puheenjohtajan kokeileen tätini kohtaloa, keuhkoihin levinnyt kilpirauhassyöpä ja tukehtumiskuolema tai tuo reilu 20 vuotta löysässä hirressä tietäen, että on elossa, mutten kuitenkaan ole minä. Jos mä olisin voinut valita, en olisi luovuttanut mun reilusti yli 20 vuotta huonolle ja mulle sopimattomalle kilpparihoidolle. Luovuttaisitteko te?!?
Uuden elämän itselleen saanut... 14.12.2017 15:20 99
Olen todella ihmeissäni vuosikausia jatkuneesta ajojahdista potilaitaan perusteelliseti tutkivia potilaita kohtaan. Pelko ja epätoivo näiden ao. potilaiden keskuudessa lisääntyy vuosi vuodelta, on jopa jouduttu perustamaan oma yhdistys: Kilpirauhaspotilaat, koska asianmukaista hoitoa ei taida kohta enää saada Suomesta eikä potilaiden etua aja enää kukaan. Rikkaatvoivat toki hoidattaa itsensä ulkomailla, mutta valitettavasti juurikin kilpirauhaspotilaista monet ovat köyhiä jouduttuaan olemaan pitkiä aikoja sairauslomilla toimimattoman kehon ja aivosumun vuoksi. Yksityisillä lääkäriasemilla ei monellakaan potilaalla ole varaa itseään hoidattaa ja kuten näistä kirjoituksista ilmenee, he sitten makaavat masennuslääkkeiden voimalla kotisohvillaan. Olisi tosi tärkeää tietää, kuinka monta tällaista kilpirauhasvajaatoimintaista on tällä hetkellä työkyvyttömänä ja kuka heitä on hoitanut?Itse tunnen yhden tällaisen julkisen puolen erikoislääkäreiden hoidossa olevan potilaan, jolle jatkuvasti ilmestyy uusia oireita, verenpaineen nousua, rytmihäiriöitä, huimausta, masennusta ym. Tietäisin varmasti hänenkin vointinsa paranevan, jos hänellä olisi varaa tilata aika vaikka Ville Pöntyselle. Valviran kannattaisi tutkia, paljonko tällaisia huonovointisia kilpirauhaspotilaita Suomessa ollenkaa onkaan ja kuka on heitä hoitanut?. Tiedossa valitettavasti on myös se tosiasia, että lääkeyhtiöt ovat olleet hyvin avokätisiä tukiessaan endokrinologien ammattikuntaa. He ovat mittavien rahoitustensa turvin muokanneet endokrinologien mielipiteitä ja uskomuksia, vaikka eivät ole lääketieteellisesti pystyneet todistamaan mitään. Onhan se ihan päivänselvää, että omista tutkimuksista piilotetaan ne epäedulliset tulokset ja näin varmistetaan rahavirtojen suunta itselle. Olisi toivonut, että tällaisissa tapauksissa, kuin nämä funktionaalisten lääkäreiden työskentelyjen rajoitukset ovat, olisi todellakin puolueettomilla ( ilman kytköksiä olevilla) lääkäreillä ja asiantuntijoilla mahdollisuus puolustaa kantelun kohteena olevaa ja esittää omat mielipiteensä, mutta sellaisesta en ole kuullut mitään. Saatikka sellaisten potilaiden kuulemisia ei ole tullut yhtään vastaan, jotka puoltaisivat Valviran mielivaltaisia toimia työhönsä vakavasti orientoituneita lääkäreitä kohtaan? Ja tosiaan peräänkuuluttaisin myös niitä tieteellisiä tutkimuksia, joihin Valvira väitteensä perustaa, missä ne ovat?Itselläni alkoi Thyroxin hoidon myötä kaikenlaiset krempat osteoporoosit, kolesterolin ja RR:n nousut, masennus, voimat katosivat, paino nousi jne. Endokrinologeilta sain vain lääkereseptin toisensa jälkee, joista kaikista sain vain sivuvaikutukset itselleni. Olin jäykkä kuin heinäseiväs, kaikki lihakset kipeänä, virtsarakkoon koski, kuulo huononi ja tasapainoaisti samoin. Luulin että vanhuus tuli nopeutetulla aikataululla. Ilmoitin endokrinologille lopettavani Thyroxinia lukuunottamatta kaikki lääkkeet, jolloin hän vältillömästi totesi, etten kuulu sitten enää heidän hoitoihinsa, vaan jatkossa minua hoidettaisiin terveyskeskuksessa. Onneksi luin netistä eläinperäisestä kilpirauhaslääkkeestä ja sen mukanaan tuomiin terveysvaikutuksiin, siellä luvattiin kolesterolin alenevan ja osteoporoosin ainakin pysähtyvän, masennuksen kaikkoavan ym. Otin selvää lääkäreistä, joilta voisin tällaisen ihmereseptin saada ja löysinkin yhden funktionaalisen lääkärin. Hän oli kanssani samaa mieltä ja lupasi tämän reseptin minulle kirjoittaa, mutta en saanut sitä mukaani. Jouduin soittelemaan reseptin perään useita kertoja, mutta saamistani selityksistä ymmärsin, etten tule sitä häneltä saamaan. Hän oli jo silloin 4 v sitten kuullut näistä Valviran touhuista luultavasti. Ville Pöntynen oli se rohkea lääkäri, joka uskalsi Valviran uhallakin sen reseptin minulle kirjoittaa. Siitä alkoi paranemiseni ja huomasin, etten ollutkaan vielä vanhentunut vaan sain voimani ja joustavuuteni takaisin. Kuulokin on normaalistunut ja kolesteroli laskenut, osteoporoosista ei ole ollut minkäänlaisia tuntemuksia neljään vuoteen. Paino on pudonnut ja mieliala on nyt stabiilimpi kuin aiemmin, enää en ole saanut sellaisia pitkäkestoisia itkukohtauksiakaan, joita en aikoinaan edes ymmärtänyt johtuneen kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Jos tämä nykyinen valinnanvapaus meiltä potilailta viedään, luulen kyllä potilaiden vievän asian lopulta EU:n tuomioistuimeen. Se ei liene kenellekään halpaa, joten miettikää siellä Valvirassa, kannattaako tätä mielettömyyttä jatkaa?
Pettynyt peruslääketieteen lääkäreihin 14.12.2017 11:22 98
Olin laittanut kommentin, mutta jostain syystä se ei ole enää täällä. Lääkäri ja sairaanhoitaja jättivät isäni kuolemaan, ei hoitoa. Sairaanhoitaja jätti raportoimatta lääkärille kunnon huonontumisen. Kirjasi vain papereihin. Antoi tuntutolkulla kunnon huonontua tehostetussa valvonnassa, kunnes potilas oli täysin tajuton. Lääkäri olisi pystynyt hoitamaan alunperin, mutta ei. Ei lääkitystä. Ei kunnollisia tutkimuksia. Aivoinfarkti ja basilaarivaltimon tukos tappavat hoitamattomina. Ja näin kävi - sairaalassa, minne oli saavuttu tarpeeksi ajoissa. Kuolema oli lopputulos. Miksei lääkärille ja hoitajalle kuulu kieltoja hoitoalalle!? Lääkäri toimii edelleen paikallisessa terveyskeskuksessa. Aikamoinen piste i:n päälle tavallisen lääketieteen puolelta, kun olivat ensin jättäneet minut hoitamatta 6 vuotta. Ei olisi itseltä mennyt työkyky, jos olisi hoidettu, kun ensin lähdin apua hakemaan. 6 vuotta hoitamattomuutta ja lääkärien tyhmyyttä ja osaamattomuutta. Onneksi funktionaalinen lääkäri sai minut työkuntoon vuodessa. Ja kyllä käyttäen T4 ja T3 yhdistelmälääkitystä ja hydrokortisonia CFS:n ja sen ongelmien hoidossa.
Taas työkykyinen 14.12.2017 10:47 97
Onko kommentointi suljettu? Jos on, voisko siitä saada tiedon sivulle, ettei ihmiset turhaan kirjottele.
Kuka vaaransikaan potilasterveyden? 14.12.2017 10:32 96
Yli kymmenen vuotta olen rasittanut julkisen ja yksityisen terveydenhuollon resursseja ravaamalla eri lääkäreiden luona vaivojeni kanssa huomattavasti keskivertokansalaista ahkerammin. Minulta on tutkittu eri kuvantamismenetelmillä selkää, polvia, päätä, sydäntä, keuhkoja, jne. Minulle on tehty laboratoriotutkimuksia, aitiopainemittauksia, pari gastroskopiaa, kolonoskopia, holtertutkimus, jne., jne. Silti koen olleeni lähes ”heitteille jätetty”. Yksikään lääkäri ei edes yrittänyt miettiä kokonaisuutta. Päinvastoin; jokainen lääkäri halusi keskittyä vain yhteen asiaan ja vastaanotolla ohjeistettiin tilaamaan uusi aika toiselle oireelle/vaivalle. Vuosien varrella minulle kertyi kunnioitettava määrä diagnooseja ja erilaisia lääkkeitä.

Lääkkeitä lääkärit kirjoittelivat avokätisesti; esim. todella vahvoja kipulääkkeitä tarjoiltiin lähes rajattomasti, aloitettiin lääke huimaukseen, kyseltiin unilääke- ja masennuslääketoiveita, jne. Kilpirauhaslääkitys sen sijaan oli täysin poissuljettu: vaikka jo yli kymmenen vuotta sitten ultrassa todettiin reilusti suurentunut kilpirauhanen ja kaikki mahdolliset kilpirauhasen vajaatoiminnan oireet tekivät minut lähes toimintakyvyttömäksi, ei kilpirauhaslääkitystä kukaan lääkäri pyynnöistäni huolimatta suostunut edes kokeilemaan. Kilpirauhasarvot olivat hädin tuskin viitearvojen sisällä – siis TSH oli. T4V ei oikein suostunut viitearvoissa pysymään (T4V oli 9,6 – viitearvot 11-22). Tämän ongelman ratkaisi näppärästi keskussairaalan endokrinologi kirjaamalla tietoihini ”Jatkossa kilpirauhasen toiminnan seurannassa riittää pelkkä TSH”.

Vajaa kolme vuotta sitten en enää pystynyt nukkumaan öisin tukehtumisen tunteen vuoksi ja syödessä jokainen suupala jäi kurkkuun kiinni. Ensin lääkäri esitti ratkaisuksi Symbicort –annoksen lisäämistä, mutta kun ultrassa löytyi ”valtava kilpirauhanen”, oli edessä kilpirauhasen poistaminen ja käteen annettiin Thyroxin-purkki. Hyvää tilanteessa oli se, että nyt kaikki lääkärit katsoivat minun tarvitsevan kilpirauhaslääkityksen (paitsi yksi, jonka mielestä en tarvinnut Thyroxinia, kun kilpirauhasarvoni olivat viitteissä!). Huonoa oli se, ettei olo vain lähtenyt korjaantumaan vaikka Thyroxin-annosta kuinka säädettiin edestakaisin. Dosettiin ilmestyi lisää lääkkeitä: beetasalpaaja, verenpaine- ja kolesterolilääkitys. Ja vointi vain huononi. Elämä ei ollut elämistä – se oli raahautumista päivästä toiseen.

Kun tämän vuoden alussa pääsin Lupauksen asiakkaaksi, alkoi lopultakin tapahtua. Ensimmäistä kertaa koko sairaushistoriani ja minulle tehdyt tutkimukset koottiin yhteen ja minua alettiin oikeasti kuunnella omien asioideni asiantuntijana. Lopultakin vointini alkoi parantua askel askeleelta. Tänä päivänä dosetissani ei kilpirauhaslääkityksen lisäksi ole mitään muita lääkkeitä. Verenpaineeni on normaali/erinomainen, sykkeeni loistavalla tasolla. Yli yhdeksän vuoden yhtäjaksoisen käytön jälkeen pystyin lopulta jättämään pois myös kodeiinia sisältävän Ardinexin! Siis pääsin irti kolmiolääkkeestä! Nyt uskallan taas aamullakin lähteä auton rattiin kun humalainen olo on poissa.

Mietipä mitä tämä pitkäaikainen yllä kuvaamani kuvio on kaikkine lääkärissä käynteineen, tutkimuksineen ja turhine lääkkeineen maksanut yhteiskunnalle? Mieti mitä se on maksanut minulle? Entä inhimillisyys? Entä sairasteluni vaikutukset itseni lisäksi koko lähipiiriini? Noita viimeksi mainittuja ei voi edes rahalla mitata. Lopultakin tunnen saavani vastinetta jokaiselle eurolle – ja on muuten halpaa veronmaksajille!

Vaikka koenkin menettäneeni yli 10 vuotta elämästäni ihan turhaan sairasteluun asianmukaisen hoidon ja lääkityksen puuttuessa, lupaan yrittää olla katkeroitumatta jos te VALVIRAssa puolestanne lupaatte että:
1) rajoitusten ja rangaistusten sijasta palkitsette tällaisia Lupauksen kaltaisia lääkärikeskuksia ja lääkäreitä, jotka todella pistävät koko ammattitaitonsa peliin potilaan puolesta ja etsivät ratkaisuja mahdottomiltakin tuntuviin tilanteisiin
2) jatkossa keskittytte valvomaan ja rankaisemaan niitä lääkäreitä, jotka oikeasti vaarantavat potilasturvallisuutta jättämällä potilaan hoitamatta ja ilman asianmukaista seurantaa
3) pidätte huolen siitä, että nämä kantelijat ottavat täysimääräisesti vastatakseen ne kustannukset, jotka heidän kanteluidensa kohteille aiheutuvat menetetystä työajasta ja selvitysten laatimisesta. Vähintäänkin kohtuullista olisi, että ko. kantelijat velvoitettaisiin myös korvauksiin asianomaisille aiheuttamastaan ”kivusta ja särystä”.
Vielä voitte myöntää virheenne 14.12.2017 10:29 95
Valvira mieluummin jättää sadat ellei tuhannet ihmiset vaille tarvitsemaansa hoitoa, sairaiksi ja työkyvyttömiksi, kuin luopuisi jääräpäisesti kiinnipitämistään periaatteista, vaikka ne millä tutkimuksilla olisi osoitettu vääriksi.

Minä olen jo vuosia voinut hyvin eläinperäisellä kilpirauhaslääkkeellä. Olen jaksava, hyvinvoiva ja työkykyinen. Ihan lääkitystä tilanne oli täysin päinvastainen. Minua hoitaneet lääkärit ovat olleet valtavan osaavia ja empaattisia ja ajattelevat aina ensisijaisesti potilaan parasta. Valitettavasti Valvira on yksi toisensa jälkeen rajoittanut näiden lääkäreiden toimintaa ja minua seuraa jatkuva huoli ja murhe mistä saan seuraavan reseptin. Valvira on niin tehokkaasti pelotellut lääkärit, ettei sanktioiden pelossa kukaan enää uskalla määrätä mitään muuta kuin tyroksiinia, joka ei monilla toimi.

Käsittämätöntä, että Suomessa sallitaan tällaisen mielivallan tapahtua kenenkään puuttumatta. Vaikka olette vieneet tämän hulluuden jo näin pitkälle, voisitte vielä perääntyä kasvojanne menettämättä ja palauttaa rajoitetuille lääkäreille heidän toimilupansa ja myöntää, että eläinperäiset ja T3-hormonilääkkeet ovat niin turvallisia kuin kaikki tutkimukset osoittavat. Kilpirauhaspotilaat olisivat niin helpottuneita, että varmasti saisitte osaksenne pelkkää kiitosta. Pelottelu ja mielivaltainen vallankäyttö eivät kuitenkaan loputtoman pitkälle kanna.
Kyllästynyt potilas 14.12.2017 7:44 94
Valvira jatkaa juuri niin kauan tätä touhua, kun ministeriö katsoo asiaa läpi sormien. Hyväveli järjestelmä takaa työrauhan. Potilasturvallisuutta ei vaaranna kukaan muu kuin Valvira. Potilaista ei virkamiehet tai poliitikot välitä mitään, se on nähty yli viisi vuotta jatkuneessa kilpirauhaskiistassa. Meillä on täysin munattomia poliitikkoja, olipa kyse nais- tai miespoliitikoista.
Tp 14.12.2017 3:56 93
Ei auta kuin toivoa etteivät johtaja ja ylijohtaja itse sairastu näihin kyseenalaisiin sairauksiin. Julkiselta puolelta nimittäin toimivaa hoitoa ei saa. Kotiin kuolemaan, hop hop!
Farina46 14.12.2017 0:43 92
Olen hoitotyön ammattilainen ja tuuleen huudan, kun teen havaintoja vanhuksilla statiinien aiheuttamista ongelmista, näitä lääkkeitä heikoille ja sairaille vanhuksille määrääviä lääkäreitä ei valvo tai rajoita kukaan.

Oma tilanteeni on, että NELJÄTOISTA VUOTTA kilpirauhasen vajaatoimintaani söin Thyroxin lääkettä, koko tänä aikana sairauteni seuranta piti itse huolehtia, ei Thyroxin-reseptini uusivia julkisen puolen lääkäreitä kiinnostanut oireiluni ja vointini. Minut tutkittiin kyllä kun lääkärissä kävin näiden vuosien aikana julkisin varoin läpikotaisin löytämättä kuitenkaan syytä lukuisille vaikeille, elämistä hankaloittaville oireille. Kunnes kyllästyin ja hakeuduin funktionaaliselle lääkärille, joka todellakin paneutui tilanteeseeni, sain eläinperäisen kilpirauhaslääkkeen ja sain elämäni takaisin kolmessa kuukaudessa. Ja näitä hänen kaltaisiaan lääkäreitä Valvira nyt vainoaa.
Kuka tai mikä taho saisi tämän farssin loppumaan? Onhan tämä nyt aivan käsittämätöntä, että suomalaiset hakevat sairauteensa lääkkeitä ja hoitoa ulkomailta, kun valvova viranomainen estää ja rajoittaa lääkäreitä, jotka hoitavat potilaitaan todella hyvin ja jotka oikeasti myös seuraavat potilaan vointia.
Ulkomailtako vain apu 13.12.2017 21:31 91
Niin ikävää, ettei Suomesta enää taida saada osaavaa lääkärihoitoa kilpirauhasasioissa, kun Valvira vetää mattoa kunnon lääkäreiden alta. Saan itse onneksi hoidon ulkomailta, mutta mieluummin ottaisin kotimaasta, jos olisi mahdollista.
Hölynpölyä 13.12.2017 19:48 90
"Kun Valvira on puuttunut esimerkiksi joitakin ns. epätyypillisiä hoitoja määränneiden lääkäreiden toimintaan, ammattioikeuksien rajoituspäätökset ovat perustuneet näiden lääkäreiden aiheuttamaan vaaraan" LDN-lääkityksen osalta tämä on valetta. LDN:ää on tutkittu useiden eri sairauksien hoidossa ja useissa tutkimusraporteissa lukee, ettei haittoja esiinny kuin harvoin.

Väsymysoireyhtymäpotilaita on hoidettu julkisella psykoterapialla ja lisätyllä liikunnalla, joka on todistettavasti tappanut ainakin yhden potilaan ja heikentänyt monien tilaa. Tämä "hoito" on perustunut yhteen tutkimusväärennökseen, vaikka maailmalla on ollut tarjolla näyttöön perustuvaan lääketieteeseen perustuvia suosituksia jo vuosia. Tähän hengenvaaralliseen puoskarointiin ei ole puututtu.

Lisäksi homeista oireilevien potilaiden Käypä hoito - suositus on akateemisesti arvioiden aivan surkea tasoltaan. Kaikki asianmukainen ulkomainen tutkimus on jätetty huomiotta, vaikka potilasjärjestöt toimittivat tietoa kymmeniä sivuja lausuntovaiheessa. Onneksi Majvik 2 - suositus on edelleen viimeisin konsensusasiakirja, ja sitä tulee noudattaa. Siinä esitetty näyttö on vain vahvistunut kuluneina vuosina. Voikin vain ihmetellä, miksi oikea tieto on nyt haluttu korvata asiakirjalla, joka näyttää lähinnä korvausvelvollisia myötäilevän tarkoitushakuiselta.
Vilvara 13.12.2017 19:41 88
Valvira pelkää!!

Jättää julkaisematta asiallisia, totuudessa pysyviä ja epäkohtia esille tuovia kirjoituksia.

Totuus on kiusallinen piikki, jota ei voi antaa suuren yleisön käteen...

Säälittävää toimintaa, joka entisestään huonontaa valviran jo nyt miinuksella olevaa mainetta.
20 vuotta ilman hoitoa 13.12.2017 19:26 87
20 vuotta sitten sain kilpirauhasen vajaatoimintadiagnoosin. Thyroxin lääkitys ei todellakaan ole vointiani, saati fyysisiä oireita parantanut, päinvastoin. Juostessani keskussairaalan endokrinologeilla monta kertaa, en ole mitään muuta ehdotusta voinnin kohentamiseen saanut.
Kilpirauhaseni toimii vajaalla edelleen, mutta jos yritän nostaa thyroxin-annosta alkaa sydänoireet ja unettomuus pahentua.
Hoitosuosituksenne ovat auttamattomasti vanhenneet, kuin myös jätätte huomiotta ihmisten yksilöllisen hoidon.
Kukaan ei ole kuollut esimerkiksi Liothyroniniin, eikä sillä ole vakavia haittavaikutuksia. Siitä huolimatta sitä ei saa määrätä, vaikka sadat, ellei tuhannet, potilaat siitä hyötyisivät. Minä itse olen kärsinyt Thyroxinin aiheuttamista sydänoireista jo 20 vuotta. Entäs koska alatte vainoamaan Lyricaa määrääviä lääkäreitä? Sen haittavaikutuksista ja kuolemantapauksista tulee koko ajan uutta tutkimustietoa.
Miten siinä lääkärin valassa nyt sanotaankaan.. "Päämääräni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen." Kokemukseni mukaan tämä ei ole toteutunut kuin juuri vaihtoehtoisia hoitotapoja suositelleiden lääkärien kohdalla. Ja mitä Valviraan tulee, te ainakin teette kaikkenne ettei tämä toteutuisi!
Kirurgi, joka teroittaa veistään hiljaisuudessa 13.12.2017 18:32 86
Kilpirauhassota alkoi vuonna 2012. Ensimmäiset Valviran vainon kohteena olevat lääkärit ovat taistelleet siis jo 5 vuotta! Sosiaali- ja terveysministereille, ym. ministereille, sekä Valviraan on mennyt useiden satojen potilaiden kirjeitä omasta tilanteestaan otsikolla: VALVIRA VAARANTAA POTILASTURVALLISUUDEN (jotka kaikki ovat tallella). Kaikki kirjeet ovat ovat uponneet kuin neula suohon - täydellinen hiljaisuus! Valviran oikeusmurhan kokeneet lääkärit ovat olleet yhteydessä myös Lääkäriliittoon useita kertoja, mutta tapaamista ei ole järjestynyt. Lääkäriliitto on hiljaisesti sallinut kaiken tapahtuneen omille jäsenilleen. Kaikkien oikeusmurhan kokeneiden lääkäreiden kohdalla Valviran argumentit ovat täsmälleen samoja eli CopyPaste -näppäin on ollut ahkerassa käytössä. Kaikki on todennettavissa Valviran päätöksistä. Valviran virkamiehistä, mm. Henrikssonista ja Holista, sekä heidän endokrinologiasiantuntijoistaan on tehty rikosilmoituksia virka-aseman väärinkäytöstä. Ennemmin tai myöhemmin he joutuvat vastuusteen. Näyttöä on - ja paljon!
Markus Jansson 13.12.2017 16:26 85
Millä ihmeen perusteella krooninen väsymysoireyhtymä on "toiminallinen häiriö"?!?
CFS/ME/SEID:ssa on selkeästi havaittavia oireita, mm. ortostaattinen intoleranssi, aivosumu, immunologiset löydökset, suolistobakteerilöydökset, aineenvaihduntatuotelöydökset, jne. ja on osoitettu täysin kiistattomasti, että sairauden oireilu pahenee nimenomaan rasituksesta. Näin ollen sekä oireet, että niiden aiheuttaja on luotettavasti osoitettu!

Lisäksi mitkään uudet asiantuntijakirjoitukset asiasta eivät väitä kyseessä olevan "toiminnallinen oireyhtymä", päin vastoin. Esim. IOM2015 nimenomaan muutti sairauden nimeäkin "Systemic Exertion Intolerance DISEASE" ja painotti, että tuo sana "sairaus" laitettiin tuonne loppuun juuri siksi, että lääkärit tajuaisivat pakostakin, että kyseessä on SAIRAUS. Ei oire, ei luulosairaus, ei kuvitelma, vaan oikea sairaus. (Suomessa tosin tuokin on käännetty väärin systeemiseksi rasitusintoleranssiksi, vaikka oikea käännös olisi tietenkin systeeminen rasitusintoleranssisairaus.)

Tässä vielä muutamia otteita, joiden perusteella kyseessä ei todellakaan ole mikään "toiminannallinen oireyhtymä":

”Krooninen väsymysoireyhtymä (chronic fatigue syndrome, CFS) on vakavasti elämää rajoittava elimellinen (fyysinen) sairaus, jota psyykkiset syyt eivät selitä..”
- Lääkärikirja Duodecim, Terveyskirjasto: Krooninen väsymysoireyhtymä 21.6.2017.

”(Institute of Medicine 2015) Raportin keskeinen sanoma on, että krooninen väsymysoireyhtymä on vakava, krooninen, monimutkainen ja monisysteeminen sairaus, joka rajoittaa usein ja merkittävästi sairastuneen elämää...Krooninen väsymysoireyhtymä on todellinen sairaus, ja se voi tehdä potilaasta vuoteenoman...IOM:n raportti kirkastaa väsymysoireyhtymän todelliseksi sairaudeksi ja mahdollistaa tehokkaan hoidon tutkimisen...Potilaat ansaitsevat parempaa, mitä meillä nyt on tarjolla.”
- Duodecim-lehti 17/2015

Toivon, että korjaatte välittömästi tämän asian, jottei lääkäreille tulee väärää käsitystä sairaudesta.
VAINOTTU 13.12.2017 14:51 84
Ensinnäkin kysymys Valviralle onko näillä ns "oikeilla" lääkäreillä vaitiolo velvollisuus ja saako tuntematon lääkäri tehdä salaa valituksen potilaan puolesta yksityiselle lääkäriasemalle ? Oma vastaukseni ainakin on ensimmäiseen ON VAITIOLO velvollinen ja toiseksi jos ei ole nähnyt eikä edes kuullut potilaasta hän syyllistyy identtiteetti varkauteen tehdessään salaa valituksen ja yrittää rikkoa liki 9 vuotta kestäneen lääkäri/ potilas suhteen. Asiasta tehdessäni kyselyn 12.12 .2017 tkn johtavan lääkärin kanssa sain vastauksen ettei meillä ole asian kanssa mitään tekemistä voit itse selvittää asian.JA NIIN TEENKIN Valituksen tehnyt yleislääkäri ei vastaa puheluini jotta voisin kysyä mistä sait idean valitukseen?ON järkyttävää että lääkäreitä jotka voivat auttaa niitä potilaita joille tämä halpa tyroksiini ei käy aletaan jahdata joka puolelta.Jopa lääkefirmat taitavat olla mukana?Vietyäni reseptin/ luvan apteekkin sain kuulla että hinta onPOMPSAHTANUT 100-120 euroa 100kpl purkki ja toimitus tulee ehkä huhtikuussa.NO ehkä pärjäilen haen masennuslääkkeitä(niitä kun saa kohta ilman reseptiä) liiiiiihhon ja saan verenpainelääkkeet.....sairastun diabetekseen....kolestrolilääkkeet tottakai. Sitten olenkin se syrjäytynyt ja siirryn palvelukotiin ja saan asumistulea ja kansa maksaa.Tänään maksan kaikki labrakokeet ja Tyroidin eikä kelan tarvitse maksaa kulujani SENTTIÄKÄÄ.Kiitos Valviralle kaikesta vaivannäöstä Hävetkää
Vuodepotilas 13.12.2017 14:28 83
Onhan tämä nyt aika paksua tekstiä. Olen yksi niistä, joiden _TOIMIVA_ CFS lääkitys loppui erääseen toimiluvan rajoittamiseen. Kukaan ei uskalla uusia reseptejä ilmiantajien ja Valviran pelossa. Toimintakyky on muutamassa kuukaudessa valahtanut täydestä työkyvystä vuodepotilaaksi, jonka ainoat sosiaaliset kontaktit tapahtuvat tietoteknisin avuin niinä muutamana hetkenä, kun jaksaa olla hereillä. Ja ei, kyse ei ole mielenterveysongelmasta eikä siitä, etteikö terapiaakin olisi käypähoitosuositusten mukaisesti kokeiltu, vaan siitä, että tämänkin kierroksen tehneenä minusta ei todettu mitään vikaa pääkopan puolella vaan ongelma on siitä, että toimiva lääkitykseni lopetettiin ja toimintakyky kaikkosi samaa tahtia.

Ja te arvon norsunluutornilaiset ette ymmärrä näe ettekä ymmärrä sitä todellisuutta missä niin kilpirauhaspotilaat kuin kroonisen väsymysoireyhtymää sairastavat elävät, olen nähnyt molempia, elän niistä toista. Te ette ymmärrä, että Te toiminnallanne vaarannatte potilasturvallisuuden, ihmisen toimintakyvyn ja ihmisen terveyden. En ymmärrä miten voitte nukkua yönne.
Oikeus ja kohtuus 13.12.2017 11:48 82
Nyt kun siellä on jokin lamppu syttynyt, niin toivottavasti tutkitte myös niiden lääkäreiden tapaukset uudelleen, joilta olette samanlaisin perustein lupia rajoittaneet tai varoituksen antaneet. He ovat kärsineet vääryyden ja myös heidän tapauksiensa asiantuntijalausunnot on käytävä uusin silmin läpi.
Valviralla olisi kyllä töitä 13.12.2017 10:11 81
Minä olin kymmenen vuotta sairaseläkkeellä masennuksen takia. Kunnes eräs terveyskeskuslääkäri lopulta hoksasi kilpirauhasen vajaatoimintani ja sain Thyroxin-lääkityksen. Masennus katosi yhdessä yössä, eikä ole sen koommin tullut takaisin!

Söin Thyroxinia 5 vuotta, ja vaikken enää ollut masentunut, ne vuodet olivat elämäni hirveimmät. Selkää, ranteita ja hampaita vihloi, jalkoja särki. Sain monta kymmentä kiloa painoa lisää ja nukuin huonosti. Muistini oli huonompi kuin naapurin Alzheimer-potilaalla. En millään muotoa ollut työkykyinen, en vaikka Thyroxin-annosta olisi titrattu mihin.

Sitten sain eläinperäisen lääkkeen - yksityiseltä lääkäriasemalta, mistäs muualta - ja kaikki vajaatoimintaoireeni katosivat sen sileän tien. Minusta tuli lopultakin työkykyinen.

Miten Valvira kuvittelee, että ihminen, joka on kärsinyt hoitamattomasta vajaatoiminnasta yli kymmenen vuotta ennen hoitoa saatuaan, voisi pärjätä yhdellä ainoalla kilpirauhashormonilla? Ihme, että olen vielä elossa kertomassa tästä.

Montako hoitamattomasta subkliinisestä vajaatoiminnasta kärsivää potilasta kansoittaa psykiatrisia sairaaloita, ja kuka on vastuussa heidän heitteillejätöstään? Eikö näiltä psykiatreilta pitäisi viedä lääkärinoikeudet, kun tappavat kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavia ihmisiä psyykenlääkkeillä?

Valvira tekee nyt töitä väärällä taholla. Jättäkää yksityiset lääkäriasemat rauhaan ja tutkikaa kuolemantapauksia psykiatrisissa sairaaloissa. Monellako kuolleella potilaalla oli hoitamaton vajaatoiminta, ja oliko sitä edes tutkittu?
Milloin pyydätte anteeksi? 13.12.2017 1:50 80
Milloin Valvira pyytää anteeksi CFS- ja kilpirauhaspotilailta sekä heitä hyvin hoitaneiltä lääkäreiltä, joiden luvat on viety tai lupia rajoitettu?! Olette kuvottavia Valviran lääkärit ja tyhjästä kantelijat. Vaarannatte potilaiden terveyden. Oksettavaa ja selkärangatonta touhua!
Valviraan ja julkiseen terveydenhuoltoon pettynyt. 13.12.2017 1:43 79
Kaksi vuotta valitin kahden yliopistosairaalan ja yhden keskussairaalan gynekologeille vuotohäiriöstä. Vuotoa oli 2vk ja sitten 2viikon tauko. Taas vuotoa kaksi viikkoa ja 2vk taukoa. Kaikissa kolmessa sairaalassa minulle sanottiin, ettei asiaa tutkita, koska olen hoitovastainen(perussairauteni takia en voi syödä/käyttää hormoneja). Hoidoksi tarjottiin siis vain ja ainoastaan hormonikierukkaa. Kesällä 2017 menin yksityiselle "funkkarille", joka totesi kilpirauhasen vajaatoiminnan ja anemian. Thyroksiinin saatuani vuotohäiriö korjaantui välittömästi ja rautakuuri auttoi anemiaan. Kahden vuoden aikana yksikään gynekologi ei tutkinut kilpirauhasarvoja! Ja nyt Valvira on tämän yksityisen lääkärin kimpussa, joka oli ainoa, joka osasi auttaa!!!! 😠😠
Miten elätte itsenne kanssa Valviran lääkärit? 13.12.2017 1:31 78
Olen äärettömän pettynyt Valviran toimintaan. Potilaita parantaneita lääkäreitä suorastaan vainotaan. Paljon on tässä kirjoituksessa kauniita sanoja, mutta käytäntö on täysin toinen. Vaarannatte potilaiden hengen viemällä erittäin ammattitaitoisilta lääkäreiltä luvat. Hävetkää!
Autoimmuunitar 13.12.2017 0:30 77
Olen ollut sairas 5,5 vuotta josta vakavasti sairaana 3 vuotta ja 10 kk. Tänä aikana julkisella ei tiedetty mikä minun on, en ole saanut hoitoa kuin "perinteisiin", tunnistettaviin lisäinfektioihin. Vakavia sairauksia ei tunnistettu. Yksityislääkärin löysin vasta netin avulla, sekin vuosia myöhässä eli tilani ehti vakavana kroonistua. Minua on pidetty niin mielisairaana kuin luulotautisena.
Jos yhtään jalkautuisitte sieltä tavallisten ihmisten pariin, huomaisitte että julkisella ei minkäänlaista hoitoa saa. Minulta kielletty jopa joka vuosi otettavat perusverikokeet, joita piti seurata ed. tk-lääkärien mukaan. Koska vakavat sairauteni voivat aiheuttaa muita sairauksia, toissijaisena.
Julkisesta ei ole juuri ollut mitään apua 5,5 vuoden aikana. Ja olen saanut järkyttävää kohtelua. Tämä teidän utopianne ei vaan yksinkertaisesti toteudu oikeassa elämässä. Olen myös menettänyt työkykyni, ilmeisesti pysyvästi ja minulle on tarjottu hengenvaarallisiin sairauden aiheuttamiin kohtauksiin mielialalääkkeitä. Vammauduttuani ilman hoitoa, minulla ei ole oikeutta sairauslomaan, ei sairauseläkkeeseen, eikä henkilökohtaiseen avustajaan. Jos minulla ei olisi miesystävää, en saisi edes ruokaa kotiin. Lääkärit kohtelevat pahimmillaan todella ilkeästi, joka on jo aiheuttanut lääkärikammon, en mene lääkäriin vaikka voisin pahoin. Sitä nöyryytystä en ilmaiseksi katsele. Sitä putoaa jonnekin kaikkien apujen ja tukitoimien ulottumattomiin.
On pelkkä vitsi että lääkäri muka hoitaa jos ei Käypä hoidossa löydy sairaudesta mitään. Ei hoida ja vetoaa ettei tarvitse tutkia kun ei ole hoitoa! Ilman yksityislääkäriä olisin varmasti jo kuollut tai makaisin sängyssä vihanneksena.
Onko Suomen valtiolla todella varaa tähän että ihmisistä tehdään tahallaan pysyvästi työkyvyttömiä kun hoitoa ja apua ei saa?
Niin närästää, että... 12.12.2017 23:58 76
Tämän Kilppari-kissan nostaminen pöydälle on hätähuuto ihmisarvoisen elämän puolesta!
Kukaan meistä ei halua tuota sairautta, joka hoitamattomana tai väärin lääkittynä vähentää elämisen arvoisia vuosia joidenkin valtapeliä pelaavien "lääkäreiden" ahneuden vuoksi.
Hävetkää kantelijat ja veroeuroista palkkansa saavat vehkeilijät!
PettynytSuomeen 12.12.2017 23:15 75
Suomessa on pakko opiskella itse asioista jotta osaa vaatia tarvittavaa hoitoa eikä jää totaalisesti heitteille, kuten monet lääkäreihin ja Valviraan luottaneet ovat jääneet. Tosin kun Valvira aina painottaa potilasturvallisuutta niin miksei esim. kilpirauhasen vajaatoiminta potilailta oteta jodi arvoja jo ihan rutiinina? Olin vasta n. 20 vuotias kun lääkkeet aloitettiin ja kukaan ei edes maininnut mitään jodista. Nyt kun olen 30 ja itse asiasta opiskellut (enemmän kun monet lääkärit) niin vasta nyt olen sitä osannut vaatia ja itse kustantanut kokeet ulkomailla kuten kilpirauhasen kokeetkin kustannan itse koska kukaan ei suostu niitä ottamaan ja seuraan itse. Olisiko tämä jo sitä vaarantamista kun potilaat joutuvat hoitamaan itseään kun suurin osa lääkäreistä ei tajua asiasta mitään saati uskalla edes hoitaa Valviran vainon pelossa. Samat tyypit kouluttavat lääkärinpenkille uusia tietämättömiä vääräuskoisia. Tämä on todella surullista niin hyvässä maassa.
Elossa, ei kiitos Valviran. 12.12.2017 23:06 74
22 vuotiaana todettu Gravesin tauti -> lähes samantien radiojodihoitoon -> Thyroxin kouraan johtavan endokrinologin toimesta joka kommentoi että "tämä on helppo sairaus, nappi päivässä naamaan vaan loppuelämän".

Siitä alkoi 2 vuoden helvetti jonka aikana julkinen lääkäri toisensa jälkeen (ja 3 yksityistä joista yksi suomen johtavimpia endoja) sanoivat että vika on vain korvieni välissä kun ihoni oli niin kuiva että valuin verta kyynärpäistä, lihoin 25kg 6kk sisällä, unohdin sanoja, menetin puolet hiuksistani, katseeni tuli myöhässä ja halusin vain nukkua, nukkua, nukkua. Aina olin kuulemma "viitteissä", mielummin kannattaisi masennuslääkkeitä syödä. Sitten tuli se päivä kun päätin että joko nukun lopulliseti pois tai teen jotain asialle.

Löysin funktionaalisen lääketieteen lääkärin ja sain häneltä Armour Thyroid reseptin. Kaikki muuttui. Vuosi kesti kun se raiskaus mitä kehoni oli käynyt oli lähes peruutettu, sitten alkoi vasta painokin tippumaan, hitaaasti mutta varmasti.

6 vuotta sain tällä lääkärillä käydä uusimassa reseptejäni kunnes hän turhautui suomen noitavainoon, muutti Ruotsiin jossa hän koki että voi vielä hoitaa potilaitaan rauhassa ennen lähestyviä eläkepäiviään. Pahoitteli minulle lähtiessään tilannetta minkä näki tulevaksi Suomessa.

Sen jälkeen meni 7 vuotta yksityisen puolen lääkärillä joka uusi reseptini. Kunnes yksi kerta hän vastaanotollaan kertoi että tämä on meidän viimeinen tapaaminen koska Valvira vei luvat. Hän oli niin väsynyt ja epätoivoinen tilanteesta ja niin pahoillaan 3000 potilaansa puolesta jotka jäivät nyt heitteille.

Löysin taas uuden lääkärin, nuoren ja aran joka haluaa uusia reseptini mahdollisimman salassa koska voimat eivät kuulemma tällä hetkellä riitä puolustumaan itseään jos Valviran viikate vilahtaa oman kaulan kohdalle. Hän pyytää aina erikseen että evään muilta lääkäreiltä luvan katsoa Omasta Kannasta hänen hoitoselvitykset jotta kukaan ei kateellisena lähde hänen peräänsä.

Noh. Tässä on yksi joka on syönyt eläinperäistä kilpirauhashormonia kohta 20 vuotta. Terveenä, elinvoimaisena ja tasapainoisena ja ilman sivuoireita. Tuota 2 vuotta lukuunottamatta olen ollut työelämässä koko tuon ajan.

Tämä teidän virkamiesten pelleily ketuttaa minua niin paljon. Hävetkää. Miten te nukuttu öisin?

Minä odotan sitä päivää kun katsotte itseänne peiliin, myönnätte julkiseti kuinka väärässä olitte, miten epähuomiossa ja laiskuudessanne teitte virheen ja PYYDÄTTE ANTEEKSI tätä paskamyrskyä minkä olette saaneet aikaiseksi tuhansien potilaiden heitteillejätön kanssa.
Väärintutkittu 12.12.2017 23:04 73
"Käypä hoito- ja muut vastaavat suositukset ovat kuitenkin vain yksi työväline potilaan hoidon suunnittelussa: ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Sille, miksi suositusta ei voida noudattaa, voi olla monia hyviä perusteita (esim. hoitovasteen puute, potilaan muut sairaudet tai potilaan kieltäytyminen suositellusta hoidosta). Lääkärillä onkin oikeus, jopa velvollisuus, poiketa yleisistä hoitosuosituksista, jos tämä on potilaan kohdalla lääketieteellisesti perusteltua ja toteutettavissa turvallisesti."

Ymmärrykseni ja kokemukseni mukaan juuri näin on toimittu esimerkiksi omalla kohdallani silloin, kun pitkäaikasellakaan Thyroxinin käytöllä ei ole saatu toivottua hoitovastetta kilpirauhasen vajaatoiminnassa, vaan pikemminkin tilanne on mennyt huonommaksi. Siinä vaiheessa on otettu kokeiluun muut kilpirauhaslääkkeet, jotka ovat toimineet kohdallani paremmin. Lukuisista, myös omasta toiveestani, tehdyistä kokeilusta tuoda Thyroxin takaisin esimerkiksi Liothyronin rinnalle, ovat oireet vain pahentuneet ja toimintakyky laskenut olemattomiin. Kilpirauhanen ei toimi minulla ollenkaan (tuhottu vuosia sitten radiojodilla), joten vajaatoiminta on selkeä ja lääkkeet tarpeen. Liothyroninia minulle on kirjoittanut niin yksityinen yleislääkäri kuin julkisen sairaalan endokrinologi, sillä erotuksella, että kun Thyroxinin käyttö Lion rinnalla ei onnistunut, hoitosuhde yliopistollisen sairaalan endokrinologian poliklinikalle päätettiin heidän toimestaan. Pyysin, että vaivaani tutkittaisin enemmän, sillä kuten todettu, korvaava hormonilääkitys on minulle pakollinen, mutta myös ongelmallinen. Mutta mitään ei tutkittu. Minut jätettiin siis vaivani kanssa heitteille. Teveyskeskuksessa aika ja resurssit eivät ole olleet myöskään riittävät vaikeamman vajaatoiminnan hoitoon. Thyroxin-annoksen vaihtelun lisäksi juuri muuta tutkimusta tai hoitoa ei ole tehty, toki usein on määrätty ihan selkeisiin vajaatoimintaoireisiin mielialalääkitystä, josta ei tietenkään ollut apua, päinvastoin. Onneksi olen tuttavien avustuksella voinut kääntyä yksityisen lääkärin puoleen. Tällä hetkellä tilanne on siis se, että minulla ei ole yksinkertaisesti vara tukeutua julkiseen terveydenhuoltoon, sillä siellä en valitettavasti saa minkäänlaista tutkimusta, hoitoa enkä tukea. Toisaalta yksityisellä puolella saa aina olla jännittämässä, että juuri ne lääkärit, jotka kuuntelevat potilasta, ottavat tämän asiat tosissaan ja kokonaisuutena huomioon sekä etsivät sopivia hoitoja, ovat ns. tulilinjalla ja vaarassa menettää (tai jo menettäneet) oikeuksiaan toimia lääkärinä. Todella stressaava tilanne potilaan kannalta. Tiedän toisaalta useita, jotka matkustavat ulkomaille hoitoa saamaan, mutta eihän sen niin pitäisi Suomessa mennä, eihän?
Höh 12.12.2017 22:53 72
Miksi osa kommenteista häviää? emoticon
Lanttu 12.12.2017 22:46 71
Olen yksi elämäni takaisin saanut kilpirauhas- ja väsymysoireyhtymäpotilas. Minun kohdallani sairastuminen ja toipuminen tapahtuivat suhteellisen nopeasti, kun taas monet ovat sairastaneet pitkiäkin aikoja. Olen tavannut useita lääkäreitä julkisella ja yksityisellä puolella. Parhaan avun olen saanut lääkäriltä, jonka oikeuksia Valvira on sittemmin rajoittanut. Olen todella toipunut vuodepotilaasta takaisin työelämään, pystyn hoitamaan perheeni ja jopa harrastamaan liikuntaa. Kiitos minua perusteellisesti hoitaneelle lääkärille.

Valviran toiminta kilpirauhassairauksia ja väsymysoireyhtymää tuloksellisesti hoitaneita lääkäreitä kohtaan on ala-arvoista. Olette puolueellisia vaikka väitätte muuta. Tuhannet IHMISET voivat huonosti toimenpiteidenne seurauksena. Menetelmänne eivät kestä päivänvaloa, mutta onneksi valehtelun aika alkaa olla osaltanne ohi. Me potilaat emme luovuta.
Vitsit vähissä 12.12.2017 22:45 70
2004. Ollessani 14-vuotias, ennen aktiivinen nuori urheileva tyttö oli muuttunut toimintakyvyttömäksi vuodepotilaaksi. Kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnoosista huolimatta muutaman kuukauden thyroxin-kokeilun jälkeen oireitani alettiin lääkitä e-pillereiden lisäksi masennuslääkkeellä, jota ei tuoteselosteen mukaan tulisi alle 18-vuotiaalle määrätä. Tämä lääke meinasi koitua kohtalokseni.

Vuonna 2010 löysin pelastajani. Lääkärin joka tutki minut perusteellisesti, ja aloitti eläinperäisen kilpirauhaslääkityksen. Oireet helpottivat. Sain elämäni takaisin. Kiitos siitä.

2016 heitettiin taas märkä rätti naamalleni, kun osaava hoitava lääkärini menetti lupansa hoitaa minua sekä muita kilpirauhaspotilaita. Suomesta en ole löytänyt lääkäriä, joka uskaltaisi jatkaa lääkitystäni. Pelokkaat lääkärit ovat kehoittaneet hakemaan apua ulkomailta.

Missä kohtaa potilasturvallisuus on ollut vaarassa?
Näin 12.12.2017 22:42 69
Minulla on aloitettu kuusi vuotta sitten thyroxin-hoito. Arvot oli viitteiden rajoissa, mutta kielivät kilpparin vajaatoiminnasta. Lääkärit ovat vaihtuneet monen kertaan matkan varrella milloin mistäkin syystä, yleensä siksi ettei lääkäri ole osannut tehdä asialle muuta kuin pohtia verikokeiden T4v ja tsh tuloksia. Thyroxin-hoitoa ei ole saatu toimimaan pitkäkestoisesti. Kontrolleja aloituksen jälkeen noin kahdesti vuodessa, kun annosta selvästi olisi pitänyt tarkkailla ja säätää paljon tiheämmin, oireiden vaihdellessa vajaa- ja liikatoiminnan välillä. Paino on sahannut ylös ja alas, vaihtelun ollessa 50 kiloa! Oireet eivät ole helpottaneet missään vaiheessa läheskään kokonaan. Nyt sairaseläkeläisenä ei ole varaa käydä yksityisellä lääkärille ja terveyskeskuksesta ei määrätä edes thyroksiinia, eikä lähetettä muualle. Niinpä thyroksiinin syönti loppui, ja ehkä hyvä niin, haittaoireet poistuvat vähitellen. Jotain piti kuitenkin tehdä, joten syön nyt omana kokeiluna ulkomailta tilattua luontaisvalmistetta, joka auttaa hieman oireisiin. Mitä tuote sisältää, sitä en tiedä kokonaisuudessaan, mutta on tällä hetkellä ainoa mahdollisuuteni pysyä edes hieman toimintakuntoisena ihmisenä. Thyroxinlääkityksen aikana ruumiinlämpöni oli normaalisti 35,0 - 35,3, nyt se on noiuusut lyhyen kokeilun aikana jo 36,2:een. Kiitos tuotteen, jonka koostumusta en tiedä tarkalleen. Vaarallista, vai mitä? Kilpirauhasen hoidon huono taso ajaa potilaat epätoivoisiin tekoihin. Jos tämä kokeiluni ei tuota toivottua tulosta, lienen pysyvästi sairaseläkeläinen, työikää olisi jäljellä vielä melkein 30 vuotta jos olisi työkuntoinen. Julkisen terveydenhuollon tulisi pystyä tarjoamaan hoito kaikille kilpirauhaspotilaille, ettei hyvät työntekijät makaisi pää sumussa kotona vuosikymmeniä. Vai mitä?
-Zaida- 12.12.2017 22:33 68
Eiköhän olisi lääkäreiden jo aika keskittyä hoitamaan ja ylläpitämään TERVEYTTÄ ja ihmistä kokonaisuutena, mahdollistaen paranemisprosessin luonnollisesti, sen sijaan että hoidetaan vain oiretta ja SAIRAUTTA..?
Sinänsä hieno kirjoitus ja kannanotto Henrikssonilta ja Holilta.
:( 12.12.2017 21:30 67
Miksei kaikki kommentit tule näkyviin?
Valviran toimintamalli kuin keskiajan inkvisitio 12.12.2017 21:25 66
Aikoinaan yleislääkärit kunnallisella puolella ja saman puolen endokrinologit saivat minut käypä hoito -suosituksia seuraamalla konttaamaan ja kävelemään seiniä pitkin. Kun yritin kertoa, että jossain on vikaa, kun Thyroxin ei toiminutkaan ja kortisonia tarvitsin pysyäkseni pystyssä ja hereillä (kortisoliarvoni olivat alle viitteiden), minut passitettiin psykiatrille, ja samaa ei-toimivaa lääkitystä vain jatkettiin. Onneksi psykiatri edes tajusi, että mielessäni ei ole vikaa ja sain terveen paperit, mikä sekin selvästi kismitti vanhan koulukunnan endokrinologiani. Missään vaiheessa ei yksikään näistä kunnallisen puolen korkeasti koulutetuista kilpirauhasta hoitaneista lääkäreistä saanut minussa mitään muutosta parempaan saati kuunnellut oireitani, päinvastoin he saivat minut todella huonoon kuntoon, ja apua pyytäessäni tarjosivat vain masennuslääkkeitä tai rauhoittavia lisäksi. Vasta yksityispuolen funktionaaliseen lääketieteeseen perehtynyt lääkäri (jonka oikeudet hoitaa kilpirauhaspotilaita on myös nykyään viety), alkoi ottaa selvää syistä oireideni taustalla. Kiitos hänen hoitonsa ja potilaan olon ja oireiden huomioon ottamisen (paljon tutkimuksia takana), olen tässä elossa vielä viisi vuotta myöhemmin (myös ne kyseenalaiset ja muka vaaralliset t3-hormonihoidot takana, ja niiden avulla sain aivotoimintani takaisin. Lisäksi syy t3-hoidon tarpeellisuuteen löytyi ja kilpirauhasongelmien muunto-ongelman aiheuttaneet kaksi sairautta hoidettiin/saatiin hyvään hoitotasapainoon).

Tyroksiinilla olin sairaalan päivystyksessä usein, 2,5 vuotta kestäneellä T3-hormonihoidolla en kertaakaan, palasinpa jopa sen aikana pitkältä sairauslomalta takaisin työelämään ja opiskelemaan.

Valvira, luullaanko teillä yleisestikin, että potilaat haluavat maksaa esim. kilpirauhashoidon ollessa kyseessä sen parin euron Thyroxinin ja 10€ kunnallisella lääkärillä käynnin sijaan kymmeniä kertoja enemmän kuussa jo pelkästä lääkkeestä, ja päälle monen sadan euron yksityislääkärikäynnin verran ihan vain muodin ja huvin vuoksi? Nyt joudun itse säästämään kyseisen rahan ruoasta, mutta pysyäkseni elossa sekä henkisesti että fyysisesti pakko niin tehdä. Kituuttamista elämäni onkin taloudellisesti nykyään, ja mielelläni saisin saman hoidon kunnalliselta puolelta, mutta valitettavasti se ei Suomessa onnistu nykypäivänä.

Potilaiden hoito tiettyjen sairauksien suhteen on täysin retuperällä. Diabeteksen ja syöpäsairauksien hoito on meillä maailman parasta. Masennukseen on tarjolla kymmeniä eri lääkkeitä, ja jos yksi ei sovi, toista kokeillaan. Sama särkylääkkeiden ja monen muun lääkkeen kohdalla. Jostain syystä kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon ei kuitenkaan ole kuin yksi lääke käypä hoidon mielestä. Jos se ei sovi potilaalle ja hän pyytää kokeiluun toista, potilas leimataan täällä Suomessa mielenterveyspotilaaksi. Tämän tilanteen on pakko muuttua.

Herätkää Valvira!
Vihdoin lähes terve 12.12.2017 21:10 65
Kävin normaaleilla terveyskeskuksen lääkäreillä, olin sairaalassa neurologisella osastolla 4 päivää, yhteensä noin 10 lääkäriä tutki minua, eikä kukaan osannut diagnosoida minua. Minut lähetettiin kotiin yhden viikon sairaslomalla. Sairaalasta yksi lääkäri kirjoitti loppupäätelmäksi terveyskeskukseni lääkärille tuon 4 päivän jälkeen, että kyseessä saattaisi olla krooninen väsymysoireyhtymä. Terveyskeskuslääkärini otti lisää verikokeita, ja lopulta minut lähetettiin psykologille. Terveyskeskuslääkäri (mikään niistä kolmesta tässä kohdassa) ei edes harkinnut kroonista väsymysoireyhtymää. Vihdoin muiden potilaiden avulla päädyin funktionaalisen lääketieteen tuntevan lääkärin hoitoon. Hän on saanut minut vuodessa sängystä ja sohvalta ostoksille, kävelylle, ja kohta olen aloittamassa osa-aikaista työntekoa. Alunperin nämä oireet (yli 40) tulivat pikku hiljaa, ja kävin lääkärissä vähintään kerran kuukaudessa 3 vuoden ajan, eikä lääkärillä ollut hajuakaan. Lisäksi terveyskeskuslääkäri ei osannut lukea laboratoriokokeiden tuloksia ja kieltäytyi ottamasta kilpirauhaskokeista muita kuin TSH:n, mikä on aivolisäkkeen koe, ei kilpirauhasen. Funktionaalinen lääkäri otti lisää kokeita, ja sanoi myös vanhoista koetuloksista, että ei ihme, jos olo ei ollut hyvä. Löytyi myös kilpirauhasen ongelma. Kaikkien julkisen terveydenhoidon lääkäreiden ja yhden yksityisen peruslääketieteen lääkärin ei onnistunut löytää mitään, kun taas funktionaalinen lääkäri näki ongelman heti. On vain funktionaalisen lääkärin ansiota, että olen nyt lähes terve. Ei lääkityksiä ollenkaan enää. Lopulta romahtamisestani on mennyt 1,5 vuotta siihen, että olen taas jaloillani. Eli tuo yhden viikon sairasloma ei oikein riittänyt. Onneksi on funktionaalinen lääkäri, joka on oikeasti hoitanut minua.
OM 12.12.2017 21:08 64
Minua ihmetyttää "asiantuntijoiden" ilmeinen tietämättömyys muualla maailmassa tehdyistä tutkimuksista, hoitosuuntauksista ja saaduista tuloksista. Jos ei itse tiedä asiasta tai halua oppia, se ei tarkoita sitä, että asiaa ei ole olemassa. Paitsi tietyisti, jos tämä tieto haittaa omia intressejä?
Julmaa! 12.12.2017 20:59 63
Käsittämätöntä ja julmaa! Koululääketieteen puolelta en kahteenkymmeneen vuoteen saanut MITÄÄN apua kilpirauhasen vajaatoimintaan ym. lukuisiin muihin vaivoihin. Funktionaalisen lääketieteen puolelta olen saanut avun ja olen nyt työkykyinen. Näin ei olisi, jos olisin Käypä hoitosuositusten varassa... En käsitä motiivia. Miksi ihmiset halutaan pitää sairaina???
Todelliset hoitovirheet näkyviin! 12.12.2017 20:28 62
Tästä lähtien voitte olla Valvirassa varmoja, että teen hoitovirhevalituksen joka ainoasta lääkäristä, joka yrittää hoitaa minua masennuslääkkeillä. En ole sairastanut masennusta päivääkään elämässäni. Sen sijaan turvallisilla ja lääketieteellisesti perustelluilla lääkkeillä kukaan ei enää saa minua hoitaa. Enää yhtään killinkiä ei minun puolestani tipu niiden lääkäreiden taskuun, jotka lääkefirmojen maksusta tuputtavat masennuslääkkeitä väärien sairauksien hoitoon täysin perusteetta, valvomatta tai kertomatta edes sivuvaikutuksista.
Oys useammankin potilaan taustana? 12.12.2017 20:19 61
Kymmenen vuotta aivosumua ja väsymystä hoitui thyroksiinilla, eli ei ollut masennus vaikka kaikkensa lääkärit yrittivät.
Lifeline 12.12.2017 20:17 60
Olen käynyt vuosia kirjeenvaihto keskusteluja sähköpostitse Valviran Henrikssonin kanssa ja saanut vahvan tuntemuksen siitä, miten vesi valuu hanhen selkää pitkin. Olen laittanut relevantteja tutkimuslinkkejä ja koettanut kaikin tavoin tuoda potilaiden kantaa hänelle julki. On järjen vastaista vaatia kilpirauhaspotilaita hoitavilta lääkäreiltä käytäntöjä, koska a) yleistä ohjeistusta ei ole tehty, b) koska lääkärit eivät soittele kaikkien potilaidensa perään, vaan yleinen käytäntö on aina ollut, että potilas itse varaa vastaanottoajan lääkäriltä tai jättää soittopyynnön. Mielestäni tätä seikkaa on kaikkien rajoitettujen lääkäreiden kohdalla painotettu eniten, mutta viranomainen ei ole itse kyennyt antamaan vastausta edes siitä, miten potilasseurantaa olisi pitänyt/ pitäisi tehdä.

Olen itse menettänyt kaksi potilailleen omistautunutta lääkäriä, joiden ansiosta olen saanut elämäni takaisin. Sitä ennen minua on julkisella hoidettu n. 30 vuotta väärillä diagnooseilla. Se on vaikuttanut elämänlaatuuni radikaalisti. Julkinen sairaanhoito on itseni kuntoon saamisen jälkeen painostanut minua palaamaan toimimattomaan Thyroxin lääkitykseen, joka uusimpana lääkkeenä on saanut käsittämättömän jalansijan ainoana lääkkeenä kilpirauhaspotilaiden vajaatoiminnan hoidossa. En suostu luopumaan lääkkeistäni, koska olisin pian taas työkyvytön. Lääkkeet joita itse käytän, eläinperäinen ja T3:n yhdistelmä, ovat vanhempia, täysin laillisia, sekä Fimeankin mukaan täysin turvallisia lääkkeitä. Terveyskeskuslääkäri sanoi, että olisi ammatillinen itsemurha uusia reseptini... Endokrinologi, joka uusi reseptini kolmen kuukauden ajaksi, jotta ehdin etsimään avohuollosta hoitavan lääkärin, muisti kertoa että kyllä hänkin näitä kirjoittaa luotettavassa pitkäaikaisessa potilasuhteessa... En voi käsittää tätä vainoa, jonka takia niin monet loistavat lääkärit ovat menettäneet elinkeinonsa. Lopunperin suurimmat kärsijät olemme kuitenkin me potilaat, tuhannet potilaat, jotka jäämme ilman hoitoa ja lääkkeitämme. Itse en viranomaisena pystyisi öitäni nukkumaan.

Valvira kirjoittaa rajoitettujen lääkäreiden aiheuttaneen vaaraa potilailleen. Tämä on täysin käsittämätön väite, yksikään potilas ei ole tehnyt näistä lääkäreistä kantelua. Mitään vaaraa ei ole ollut. Tai sitten sitä on myös julkisella puolella, koska myös Thyroxin potilaat ovat mitä suurimmassa osin tyreotoksikoosissa, koska heidän TSH-arvonsa on 0,jotain. Myös heitä on viety päivystykseen liikatoimintaoireiden takia, mutta niistä ei kerrota. Thyroxinilla saatu liikatoiminta on vaarallisempi, kuin kahden edeltäjänsä, koska puoliintumisaika on viikko, kun taas T3:lla se on vuorokausi.

Koska tämä mielettömyys loppuu, vakuutusyhtiönikin kieltäytyi yli vuoden jälkeen korvaamasta lääkityksiäni, kiitos Valviralle myös siitä. Minä, eikä kukaan eläinperäistä ja/ tai T3 hoidokseen tarvitseva, emme ole yhdenvertaisia muiden kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavien kanssa. Emme saa kela-korvausta lääkkeistämme, emme hoitoa ja reseptejä julkiselta puolelta, emmekä vakuutuskorvauksia lääkkeistämme. Miten on mennyt viranomaisen mielestä? Ja mitä tämä vuosia kestänyt tilanne on tullut maksamaan ja mitä se vielä tulee maksamaan yhteiskunnalle pitkinä sairauslomina ja sairauseläkkeinä. Ihmisten elämänlaadun menetyksistä puhumattakaan.
Valitus Aluehallintavirastoon! 12.12.2017 20:16 59
Mainittakoon, että jotta saadaan Valviran hommaan vähän järkeä, jokaisen hoidotta jääneen potilaan pitäisi tehdä valitus AVI:on eli aluehallintavirastoon! Se vastaa terveydenhuollon ohjauksesta ja valvonnasta. Mikäli sinne tulee riittävästi valituksia, on Valviran otettava aihe käsittelyyn! Tätä ei moni tiedä ja se on yksi syy, miksi asiat seisoo tällä hetkellä. AVI:on tehtävä valitus on se, minkä jokainen potilas voi tehdä auttaakseen lääkäreitä, joilla viellä on jäljellä ammattiylpeyttä ja moraalia!
-kime- 12.12.2017 20:14 58
Kuka suojelee meitä valviralta?
Lääkäri 12.12.2017 20:10 57
Miten voi yrittäjän/lääkärin oikeusturva olla näin huonosti turvattu nyky-Suomessa? Totesipa inkvisiittori syylliseksi tahi syyttömäksi niin prosessi häiritsee kohtuuttomasti syytteessä olevan toimintaa ja ammatinharjoittamista. Arvatenkin korvauksia menetetyistä tuloista on melko turha hakea ilman isoja oikeusprosesseja ja tietäähän sen miten niissä käy kun vastassa on valvova viranomainen...
Tässä tapauksessa ihmetystä herättää myös nämä aikaviiveet: jos asianomaista syytetään potilasturvallisuuden vaarantamisesta niin miten voi prosessiin kulua vuosi-toista ilman nopeutettuja toimenpiteitä? Ikään kuin Valviralla olisi tärkeämpiäkin asioita käsiteltävänä jotka priorisoidaan tällaisen edelle? Tai sitten tätä uhkaa ei pidetä Valvirassa todellisena jolloin on varaa käydä tämänkaltaista viivytystaistelua. Pitäisikö siis potilasturvallisuuden vaarantamisesta syyttääkin Valviraa?
Tämän Valviran selvityksen perusteella ei Pöntystä millään muotoa voitaisi pitää syyllisenä häneen kohdistuneisiin syytöksiin. Pöntysen toimesta seuranta on ollut erittäinkin tiivistä ja asianmukaista, yhteistyöhalukkuus julkisen sektorin toimijoiden sekä endokrinologien kanssa on tullut kirjauksissa esille toistuvasti. Kirjausten puutetta ei voi moittia! Pöntysen osaaminen biokemian saralla voitaneen olla varmoja siitä ettei lääketieteellisesti perustelemattomia hoitoja ole käytetty. Selvityksessä annetaan myös ymmärtää että vaihtoehtoisia hoitoja voidaan perustellusti käyttää, näinhän on juuri tehtykin. Käypä hoito -suosituksista poikkeaminen sallitaan, sikäli mielenkiintoista että CSF:n osalta ei KH-suositusta ole! Hypotyreoosin hoitosuosituksissa mainitaan että jotkut potilaat saattavat tarvita erillistä T3-substituutiota.
-Mikä tässä nyt sitten on se ongelma???
Jos Pöntynen järjenvastaisesti tuomitaan ammatinharjoittamista rajoittaen, tulisi analysoida joka ikisen kilpirauhaspotilaan hoito Suomessa ja lähteä oikeellistamaan epäkohdat näissä! Henk. koht voin tähän kyllä sitten tarvittaessa ryhtyä omalta osaltani.
Lääkärien kollegiaalisuus - vakavin uhka potilasturvallisuudelle!
Aktiivi 12.12.2017 20:06 56
Onko potilasturvallisuuden rikkomisesta näyttöä näiden lääkäreiden kohdalla joiden toimintaa on rajoitettu tai suunnitellaan?
Logiikan ilmiömäinen puute 12.12.2017 20:05 55
Kieltämättä tässä tekstissä on käsienpesun makua. Eli tehokkaiksi, perustelluiksi ja haitattomiksi havaittuja kokellisia hoitoja saa määrätä kuka tahansa lääkäri paitsi se, joka on määrännyt hoidot potilaalle alunperin, seurannut vuosia potilaan lääkityksiä ja terveydentilaa ja jolla on kattava kokemus ja näyttö sairauden hoidosta? Seuraavaksi varmaan suosittelette terveydenhuollon siirtämistä kokonaan esimerkiksi sosiaalihuollon puolelle, koska asiantuntijalääkäreiden tietotaito tai hoitojen lääketieteelliset perusteet eivät oikeuta potilaiden hoitoon. Miksi siis enää pitää pystyssä koko terveydenhuollon järjestelmää, kun sen tarkoitus on selvästikin pitää sairaat sairaina ja sossun (tai nykyään Kelan) luukulla? "Säästetään rahaa", kun ohjataan sairaat ihmiset mieluummin suoraan sosiaalituen piiriin.
KK 12.12.2017 19:58 54
Naurattaisi tämä Valviran kirjoitus, jos ei itkettäisi niin paljoa. Itsekin taistelin vuosia saadakseni oikeanlaista hoitoa ja olen parantunut työkyvyttömästä takaisin normaaliin elämään. Väärin parannuttu Valviran mielestä. Kuka valvoo Valviraa ja mistä johtuu tämä ajojahti tiettyjä lääkäreitä ja heidän käyttämiään, laillisia metodeja kohtaan? Mihin potilaat voivat kannella Valviran toiminnasta?
Entinen uneton 12.12.2017 19:46 53
”Hyvinkin vaaralliset hoidot voivat lyhyellä aikavälillä tuntua potilaista toimivilta – haittavaikutukset voivat ilmetä vasta pitemmän ajan kuluessa.”

Kertokaa minulle mikä on täysin turvallinen lääkevalmiste, kun en sairaanhoitajana tiedä sellaista olevan. Minusta on isompi riski jättää vaikeasti sairas potilas hoitamatta tai hoitaa liukuhihnalta masennuslääkkein, kuin hoitaa näillä tehokkailla, kokeellisilla hoidoilla, jotka toistaiseksi eivät ole pahempia haittoja aiheuttaneet. Antakaa potilaan valita - omalla vastuullaan! Minä ainakin mieluummin valitsisin hyvän yöunen kokeellisilla hoidoilla kuin heräämiset kahden minuutin välein läpi yön. Mitään haittoja en näillä kokeellisilla hoidoilla huomaa, toisin kuin niillä lukemattomilla unilääkkeillä joita olen kokeillut, ja joista yleensä seurasi niin kova tokkura ettei seuraavana päivänä kyennyt töihin, sen lisäksi että lääke tehosi vain ensimmäisenä yönä.
Viitteissä vaan ei terve 12.12.2017 19:25 52
Järki voitti ja Ville Pöntysen tapauksen käsittely siirretty hamaan tulevaisuuteen.

Endoyhdistys, kantelijalääkärit ja muutenkin vanhoilliset putkinäköä harrastavat...ottakaa mallia Villestä ja lyökää viisaat päänne yhteen ja tehkää se mikä on työnne, meidän potilaiden sauraudenhoito eikä keskinäinen arvovaltariitely!

T3V mukaan hypotyreoosin mittauksiin koska se korreiloi parhaiten sitä vointia kuten Villekin todennut että pääsääntöisesti >5.
Liothyronin rinnalle tarvittaessa ilman että pitää joka kivi kääntää että Suomesta löytyy lääkäri joka sitä uskaltaa määrätä!!!
Kiitos työkyvyttömyydestä Valvira 12.12.2017 19:24 51
Törkeyden huippu on viedä asiallista hoitoa antavien lääkäreiden luvat. Mitä siitä hyötyy Valvira ja kantelijalääkärit? Onko teillä kaikilla lääketehtaan osakkeita vai mikä on syy,että haluatte ihmisten olevan työkyvyttömiä? Suomi, virtahepojen maa.
Ottakaa tuloksista opiksi 12.12.2017 19:20 50
" Jotkut lääkärit ovatkin ryhtyneet laatimaan näistä sairauksista kärsiville potilailleen omia diagnostisia kriteerejä ja tarjoamaan epätyypillisiä, lääketieteelliseen näyttöön perustumattomia hoitoja".

Omia diagnostisia kriteereitä ei ole ryhdytty laatimaan, vaan on seurattu KANSAINVÄLISIÄ kriteereitä.
Moni CFS-potilas on saanut diagnoosin myös julkiselta sektorilta, missä myös seurattu kansainvälisiä kriteeristöjä. Yksityisen antamana tosin vielä tarkemmin diagnosoituna.

Eikö Suomessa enää arvosteta osaamista, tutkimista & tutkimusta (suomalinen cfs-tutkimus odottaa luvat saaneena aloitusta, valvirasta kiinni tämäkin, se mitä valvira perää,tutkimusta), tietellistä innovaatiota & kehittämista, ja ennenkaikkea potilaita hyödyttävää LOPPUTULOSTA?
Kun jostain saadaan TULOKSIA, eikö siitä pitäisi kiinnostua ja ottaa opiksi?

Valvira vähättelee jälleen kerran potilaita,ihmisiä, että heidän kokemalla hyödyllä ei ole mitään merkitystä.
Eikö kärsimyksen vähentäminen ja oireiden lievittäminen ole enää se ykkös asia? Valvira toimillaan tulee lisäämään potilaiden kärsimystä ja oireiden pahentumista/lisääntymistä, sekä saattaa työkykyisiä takaisin vuodepotilaiksi.
Janne 12.12.2017 19:01 49
Olkaa hyvä, paras Valvira, ja näyttäkää toteen julkisesti, miten esimerkiksi Ville Pöntynen on vaarantanut potilasturvallisuutta. Käyttäkää mielellään tiedelähteitä, niin ei mene mutuiluksi, niin kuin tämäkin tekstinne.

Muuten teitä ei voi syyttää mistään muusta kuin mustamaalaamisesta ja virheellisen tiedon antamisesta. Ja tietenkin potilasturvallisuuden vaarantamisesta.

Vaaditte perusteltua hoitoa, mutta ette itse perustele kantaanne kunnon lähteiden avulla.

Teette tässä "kilpirauhaskiistassa" enemmän PAHAA hoitoa tarvitseville ihmisille, kuin hyvää. Miettikää niitä kärsiviä potilaita edes hetkinen. Niin kuin ihmisen tulisi toista ihmistä ajatella.
:O 12.12.2017 18:55 48
Masennuslääkkeitä saa määrätä rajattomasti ilman minkaanlaista diagnoosia ja seurantaa, mutta kilpirauhashormonin korvaushoitoa ei saisi määrätä... Ei voi pieni ihminen ymmärtää!!
Case Pöntynen 12.12.2017 18:36 47
Ei voi olla todellista miten heppoisin perustein voidaan lääkäriltä luvat viedä.
Jos tämän olisin aikanaan tiennyt olisin monesta hoitamatta jättäneestä lääkäristä tehnyt kantelun.
On potilasturvallisuuden vaarantamista jättää hoidotta ja huomiotta raskaana olevan kilpirauhasen vajaatoiminta.
Miten ihmeessä valvira voi muuttaa suomen kielen merkityksen ts asiansa osaavasta ja välittävästä lääkäristä saadaan potilasturvallisuutta vaarantava lääkäri ja luvat viedään.
Lääkäri joka saa ihmiset työkykyisiksi ja elävien kirjoihin onkin se itse paha.
Lukuisat leipiintyneet lääkärit saavat ihan rauhassa vähätellä potilaiden oireita, eivät tutki eivätkä edes välitä, ilman sanktiota vaikka juuri he vaarantavat potilastirvallisuuden.
Mitä ihmettä täällä tapahtuu.
Voiko oikeasti valituksen väsätä ilman pitävää näyttöä joka näyttää faktaan verrattuna pelkältä vitsiltä ja kauheinta kaikessa, saada valvira samaan pulkkaan ja heilauttamaan giljotiiniaan vaikkei se itseasiassa heille edes kuulu.
Hah sanon minä.
T3 12.12.2017 18:28 46
Mitenhän paljon Suomessa on sairaslomalla ihmisiä, jotka voisivat palata takaisin työelämään oikeaa hoitoa saatuaan? Luulisi työnantajiakin kiinnostavan, heidän pussistaan maksetaan käsittämättömiä summia turhista sairaslomista. Itse olisin täysin työkyvytön ilman Ville Pöntystä ja oikeaa lääkitystä kilpirauhaseen.

Miten Valvira on ajatellut turvata potilaiden hyvän hoidon ja riittävän seurannan jos lääkärinoikeuksia taas yhdeltä lääkäriltä rajoitetaan? Monet ovat jo joutuneet turvautumaan lääkkeiden hakuun ulkomailta tai jopa tilaamaan netistä arveluttavia tuotteita. Mutta kuka silloin vastaa seurannasta? Toivottavasti niin pitkälle ei itse tarvitse mennä, vaan saan jatkossakin luotettavaa hoitoa Suomesta.
Sari 12.12.2017 18:16 45
Olen sairastanut kilpirauhasen vajaatoimintaa 20 vuotta. Ensimmäiset 10 vuotta käytin tyroksiinia, joka hidasti jonkin aikaa kilpirauhasen vajaatoiminnan aina pahenevia oireita, kunnes 10 vuoden käytön jälkeen olin jatkuvasti pitkäaikaisilla sairaslomilla. Onneksi löysin kilpirauhasasioita ymmärtävän lääkärin, ja sain vaihdettua lääkkeeni eläinperäiseen lääkkeeseen. Jo parin päivän kuluttua olin piristynyt huomattavasti ja pitkäaikaiset sairaslomani olivat historiaa.

Pari vuotta sitten minua hoitava lääkärini jäi teidän vasaran alle, eikä saa enää hoitaa minua. Viime vuonna sain lääkkeet ulkomailta, tästä vuodesta ei taas ole tietoa, ei taida rahat riittää vuosittain käydä ulkomailla. Seurantakin on olematonta, ei ole varaa käydä kontrollissa, vaan joudun tekemään sen itse. Potilasturvallisuus on siis taattu, vai onko?

Onko niin, että Valvira toivoo minun jäävän ensin sairaslomalle ja lopulta päätyvän yhteiskunnan elätiksi? Vai toivotteko minun muuttavan ulkomaille? Ymmärtääkseni muilla tahoilla ollaan huolissaan vähenevästä työvoimasta Suomessa.

Vai miksi vainoatte niitä lääkäreitä, jotka ovat saaneet minut työkuntoon ja harrastusten pariin takaisin? Lääketiede ja hoitomuodot kehittyvät koko ajan, myös muuten kuin lääketehtaiden uusien lääkkeiden muodossa. Ettekö uskalla myöntää olleenne väärässä?
Elävänä haudattu 38v. 12.12.2017 18:11 44
Thyroxinia 20v. syönyt eikä vieläkään helpota ja mitä tekee julkiset lääkärit, oys mukaan lukien. Ei mitään. Kilpirauhanen tuhottu, raskaudenaikaisen liikatoiminnan takia, lääkitystä ei kokeiltu ajaa alas, ehei vaan kr-lobotomia radiojodihoidolla ja oireineen päivineen kotia laitettiinn lasta hoitamaan. Vajaatoiminnan oireisto on ja pysyy tällä lääkityksellä ja vaihtoehtoja ei ole tarjottu vaikka olen pyytänyt, geenitestiä ei ole tehty, alhaista varastorautaa ei pidetä myöskään oireiden aiheuttaja vaikka thyroxin tarvitsee sitä muuntuakseen ja vaikka mitä....en ole lääkäri, enkä tältä aivosumulta ja uupumukselta pysty itseäni siksi lukemaankaan mutta ei ole julkisen puolen lääkäritkään kr-luennoilla muuta tehneet kuin nukkuneet.
Kuinkahan moni päätyy päivänsä lopettamaan kun ei hoitoa saa ja olo on kurja ja karmea.
Kaisu Maaria 12.12.2017 17:51 43
Markus Henriksson ja Tarja Holi,
mitä hyötyä on ylevästä teoriasta, jos käytäntö on aivan päinvastaista?
Minä ihan tosissani yritän ymmärtää teitä ja uskoa, että te oikeasti haluatte potilaan parasta, mutta olette vain jotenkin eksyneet teoriaviidakkoonne ja luottaneet niin sanottuihin asiantuntijoihinne liikaa.

Nyt Ville Pöntysen tapausta käsitellessänne teillä on vihdoinkin mahdollisuus näyttää, että oikeasti välitätte ja YMMÄRRÄTTE.

Haluan teidän kiinnittävän huomion vielä tähän kohtaan: "Lähtökohtana on, että uudet hoitomuodot pitäisi tutkia tieteellisesti ennen niiden laajamittaista käyttöä."

Onko jossain määritelty tarkasti, mitä on "laajamittainen käyttö" ja monennenko potilaan kohdalla kokeellista hoitoa ei enää saa käyttää, jos edellisissä tapauksissa hoito on toiminut eikä tutkimustietoa asiasta ole vielä tullut? Kuka on vastuussa siitä, ettei yksittäisen lääkärin kokeelliset erittäin toimivat hoitotulokset pääse leviämään lääkärikunnassa eikä asiaa oteta riittävässä määrin tutkimisen kohteeksi? Onko oikein, että yksittäiselle lääkärille sälytetään vastuu vielä lisätutkimuksestakin eikä kollegiaalisesti tueta työssään onnistunutta lääkäriä?

Edelleen kysyn: Vieläkö lääkäri saa parantaa potilaita?
Kuunnelkaa potilaita 12.12.2017 17:41 42
Toivon todella, että luette näitä POTILAIDEN kertomuksia asiaan liittyen, pelkkien labratulosten tuijottamisen sijaan..

Itse jouduin noin vuosi sitten jättämään työelämän mentyäni vuosien saatossa niin surkeaan kuntoon. Julkiselta puolelta lähetettiin psykoterapiaan, missä olen käynyt nyt vajaan vuoden ilman vaikutusta fyysiseen vointiini. Isäni kustansi minut yksityislääkärille, joka diagnosoi masennuksen sijaan epätyypillisen kr -vajaatoiminnan. Nyt lääkityksellä ja toivon mukaan jo ensi vuonna takaisin työelämässä. Ilman isäni taloudellista tukea, tulevaisuuteni näyttäisi tällä hetkellä melkoisen synkältä ollessani tänään 26 vuotias.
Pöyristynyt potilas 12.12.2017 17:33 41
Ihan oikeesti?? Ihanko tosissanne jauhatte tuollaista sontaa? Valviran touhu on täysin pöyristyttävää ja touhu muistuttaa noitavainoa... Hävetkää!!!!
Valviran toiminta on järjestäytynyttä yksityisten ampumista alas 12.12.2017 17:24 40
Onko Valviran asiantuntijat jo päättänyt valmiiksi kuinka monta kuolonuhria tarvitaan (kun useiden vuosien hyödylliset hoidot loppuu), että valviran ymmärtämättömyys myönnetään seinien sisällä ja aletaan päästää uutta ilmaa & ajankohtaista tietoa sisään. Montako uhria vaaditaan? Ottaako Valvira vastuun?ottaako ministeri vastuun?
Valviran toiminta on mitä absurdeinta, pelkkää mielivaltaa hyvin vanhentunein käsityksin, miten tuollainen on mahdollista nykypäivän Suomessa, koko Valviran väki vaihtoon, potilaan kohdalla ei toimi enää mikään Valviran toiminnan myötä. Potilaat ei uskalla asettaa itseään julkiselle vaaraan, ammutaanko kaikki yksityiset alas? Potilaille kyse on koko elämästä ,jokainen minuutti,tunti, päivä,viikko,vuosi, koko elämä, kun puhe kroonisesti sairaista.
Käsittämätöntä mielivaltaa 12.12.2017 17:19 39
Kirjoitin tekstin, joka tuli tänne, mutta poistettiin.. Yritin miettiä, miksi poistettin. En mielestäni kirjoittanut mitään asiatonta.

Kirjoitin mm. että Valviran toiminta alkaa olla uhka kansanterveydelle ja kansantaloudelle. Ehkä tätä pidettiin asiattomana?

Lisäksi puutuin tekstin ristiriitaisuuksiin. Katsotaan, pysyykö tämä täällä, niin tiedän ainakin, oliko tuo uhka -kommentti liikaa. Vai oliko nimimerkki "käsittämätöntä mielivaltaa" liikaa?
Make 12.12.2017 17:17 38
Ainakin kilpirauhasen vajaatoiminnan suhteen asia on todella huonosti meidän potilaiden suhteen.
Jos T4-monoterapia ei poista oireita, niin moni yleislääkäri julkisella puolella nostaa kädet pystyyn eikä edes lähetä potilasta eteenpäin eikä suostu edes puhumaan T4+T3 yhdistelmälääkityksestä.
Valvira ja ilmiantajalääkärit voivat keskenään miettiä että miksi.

Onko oikein että vaikka vuosikymmeniä joutuu kärsimään puolikuntoisena kun mahdollisuus olisi olla vireystasolta lähellä terveitä kun lääkitys on oikein.

Miksei endokrinologiyhdistyksen hoitosuositukset ota mitään kantaa vaikka siihen jos T4V on viitteen ylärajalla, TSH on viitteen alarajalla tai jopa alle ja silti T3V on aivan alarajoilla.

Surkeaa sairaudenhoitoa kilpirauhasen suhteen!
Henrikki55 12.12.2017 17:08 37
Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavana olin tyroksiinilla lääkittynä aina väsynyt jo heti aamulla herättyäni, vaikka olin nukkunut yön normaalisti. Kahden ja puolen vuoden ajan lääkeannosta säädettiin, mutta vointi ei parantunut millään annostelulla. Nyt kun minulla on noin vuoden ajan ollut eläinperäinen (siis T4-, T3-, T2-, T1-hormonia sekä kalsitoniinia sisältävä) lääke, on vireyteni palannut normaaliksi toimeliaan ihmisen tasoiseksi. On mahtavaa, kun olen taas ollut (monen, monen vuoden jälkeen) pirteä heti aamusta ja työkykyinen aina iltaan saakka, eikä pää sumussa hoippuva zombi kuten ennen. Mutta Valvirallehan tällainen potilaan eloon-elpyminen ei näytä sopivan ollenkaan: lääkärinoikeuksien rajoitusta vaan kehiin moisille lääkäreille, jotka uskaltavat määrätä muuta kuin tyroksiinia! Aivan oksennuttaa lukea tuossa ylläolevassa Valviran tekstissä lueteltua liirumlaarumia potilaan oikeuksista, kun todellisuudessa Valvira näyttää tekevän kaikkensa estääkseen lääkäreitä hoitamasta esim. kilpirauhaspotilaita hyvin..
Lääkkeensä ulkomailta hankkimaan joutuva 12.12.2017 17:01 36
Tiesittekö ihmiset, että Valvira mahdollistaa sen, että sinusta saattaa olla Valvirassa sinne kerättyjä potilastietoja ja sairaskertomuksia siten, että ne päätyvät jopa kymmenien ihmisten nähtäväksi. Näissä tilanteissa missä lääkärien toimia on tutkittu ja tutkinnan päätteeksi heidän ammatinharjoittamisensa oikeuksia rajoitettu on toimittu juuri siten että lääkäreiltä on pyydetty potilasasiakirjoja. Valvira ei ole ilmoittanut tästä potilaille itselleen lainkaan. Ilmoitus on jäänyt sen varaan haluaako tutkittavana oleva lääkäri siitä potilaalleen ilmoittaa. Asianomaisia potilaita ei ole myöskään missään vaiheessa kuultu. Heitä ei ole mikään puolueeton taho haastatellut tai tutkinut eikä kysynyt heidän mielipidettään saamastaan hoidosta. Eikö potilas ole Valviran porukoiden mielestä millään tavalla asianomainen vaikka kysymys on juuri nimenomaan heidän hoidostaan ja mm. sen arvioinista onko potilasturvallisuus vaarantunut. Valvira on lafka, joka toimii todella kyseenalaisesti, järjettömästi, ammattitaidottomasti ja omavaltaisesti ja jonka toimia ei näytä kukaan valvovan vaikka syytä olisi. Miten tällä tavalla toimiva virasto saa olla olemassa maassa, jota nimitetään sivistysvaltioksi?
Käsittämätöntä mielivaltaa 12.12.2017 16:40 35
Minulla ei ole kokemusta CFS:sitä eikä kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Ihmettelen kuitenkin pari asiaa:

Toteatte, että Käypä Hoidosta voidaan poiketa vain perustellusta syystä. Pöntynen on poikennut siksi, että nykytiede kertoo jotakin muuta. Lisäksi esim. CFS: n Hoidosta perustuvat osin vilpilliseen tutkimustutkimustietoon, ainakin kognitiivisen psykoterapian osalta.

Eikö tämä ole pätevä syy?

Mutta sitten toteatte, että tehtävänne ei ole arvioida tieteellistä tutkimusta.

Tässä kohdassa päästäisin jo hyvät räkänaurut, mutta tämä ei naurata. Tämä koskettaa niin monia aiheuttaen inhimillistä kärsimystä ja taloudellista menestystä. Muistakaa, että nämä ihmiset (ei siis pelkkiä potilastapauksia, vaan ihmisiä)... He ovat myös jonkun puolisoja, jonkun vanhempia, jonkun lapsia. Vaikutukset ulottuvat omaisiin, perheisiin, lapsiin.

Toimintanne on vakava uhka kansanterveydelle sekä kansantaloudelle.
Lempi@Martta 12.12.2017 16:31 34
Olen ollut Lääkäri Ville Pöntysen potilaana vuodesta 2014. Heti ensi käynnistä lähtien tunsin että tämä on lääkäri joka todella minua kuuntelee ja tarttuu oireesiini. Minulla on julkisella todettu subkliininen hypotyreoosi johon en saanut t4 hoidolla vastetta. Olen monioireinen ollut. Useampien tutkimusten perusteella minulle aloitettiin t3 hoito ja rinnalle kortisoni. Noin 3-4 viikkoa myöhemmin olin raskaana. Raskaus meni hyvin ja kyseessä oli spontaani kaksosraskaus mitään komplikaatioita ei ollut t3/thyroxin hoidon aikana.Kävin rv 20 juoksulenkillä koiran kanssa,tuolloinhan te sanoitte minulla olevan tyreotoksikoosi.Ne lukemattomat lääkärit jotka minun raskauttani seurasi verikokein, testein ei sitä olisi huomannut? Kun minun Raskauttani seurattiin todella tarkasti Lupauksen toimesta ja myös Keskus-Sairaalassa.! Olen aiemmin saanut useita keskenmenoja ja ollut myös kemiallisia raskauksia. Olen ollut työkyvytön monien oireiteni takia, mutta nyt palaamassa työelämään takaisin. Nyt on korkea aika antaa Lääkärin jolla on vankka ammattitaito jatkaa työtään eteenpäin ja meidän potilaiden saada tulla kuulluksi tässä tulevassa päätöksessä. Nyt on kysymys tulevista sukupolvista jotka tulevat tarvitsemaan Villen kaltaisia lääkäreitä.
Lopen kyllästynyt 12.12.2017 16:13 33
Tämä lausunto on jopa surkuhupaisa, kun tietää, mitä kentällä potilaille sekä heitä asiallisesti hoitaville lääkäreille tapahtuu. Tehdään hienoa sanahelinää koskeva lausunto, joka sitten julkaistaan ja samanaikaisesti viedään ammattioikeuksia lääkäreiltä, jotka kykenevät hoitamaan potilaansa työkykyisiksi. Ja lähes aina näitä valituksia Valviraan tekevät vain ja yksistään kollegat - ei siis potilaat, jotka tosiasiassa ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon verrattuna siihen, millaista hoitoa (hoitamattomuutta) julkinen terveydenhuolto tarjoaa.
Eikö juurikin Valvira saanut kansanvälisen huomautuksen ja joutunut muuttamaan CFS:ää koskevaa tiedotettaan eli poistamaan CBT:n ja GET:in lausunnostaan, koska niillä todistettavasti ei ole tehoa kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa. Koko hoitosuositushan Suomessa perustuu tutkimukseen, jonka on myöhemmin todettu olevan huijaus. Siltikin niitä edelleen mm. Kela ja julkinen terveydenhoito tarjoavat lähes ainoana vaihtoehtona hoidoksi.

Alkaisiko olla aika viedä potilaiden sekä heitä asiallisesti hoitavien lääkäreiden asia EU-tuomioistuimeen, jotta täällä lääketieteen takapajulassa, nimeltä Suomi, alkaisi saada hyvää ja asianmukaista hoitoa?
Tervettä järkeä 12.12.2017 16:05 32
Onko näiden väärin hoidettujen potilasturvallisuuden menetyksestä näyttöä?
Lääkärikunnalla ja valviralla pitäisi muistaa että kun perustellaan hoitoja tieteelliseen näyttöön vedoten niin lääketutkimuksista 70% on tehty niin että riippumattomat tutkijat eivät pysty tekemään yhteenvetoa. Siihen myös kuuluu yleisimmät kilpirauhas lääkkeet.
Lait lakeina 12.12.2017 15:56 31
Yksinkertaisen asian voi aina pukea monisanaiseen selittelyyn (viittaan Valviran selontekoon). Kilpirauhaspotilaana ja kilpirauhassairauksiin ja niiden hoitoon paneutuneena näen Valviran noitajahtia muistuttaville ja suhteettomille disipliinimenetelmille ainoastaan yhden selityksen: Tosiasioihin ja potilaiden hyvinvointiin perustumaton ja vanhanaikainen vallanhimo. Niin kauan kun Valviran vainoamat ja potilaiden todistettavasti arvostamat lääkärit eivät ole toiminnallaan aiheuttaneet hengenvaaraa tai valituksia pysyvästä vahingosta on moraalisesti täysin kyseenalaistettavaa - jollei suorastaan EU lakien mukaan rikollista - että valtio käyttää veronmaksajien varoja k.o. naiviin ja epäolennaiseen hiuksenhalkomiseen ja oman (tai puolueellisen) hyödyn tavoitteluun. Potilaiden oikeudet luottamukselliseen, välittävään ja heidän sairauksiinsa paneutuneeseen lääkäri/hoitosuhteeseen ja sen mukaiseen hoitoon tulee käsitellä ihmisoikeus-kysymyksenä. Suomessa on jo täysin todistettavasti (mahd. oikeudelliset toimenpiteet ovat näin ollen perusteltuja) niin monta ammattiaan harjoittavaa endokrinologian erikoislääkäriä jotka polkevat potilaiden ihmisoikeuksia vallan väärinkäytön avulla, että on korkea aika kyseenalaistaa heidän menettelynsä oikeusinstansseissa.
Epätoivoisesti väsynyt - ilman diagnoosia tai hoitoa.. :( 12.12.2017 15:30 30
Kuka valvoo Valviraa? Onko nyt niin, että lafka on korruption huipulla? Ketkä ovat nämä "pysyvät asiantuntijat" ja mikä on heidän taustansa? Kuinka he ovat kytköksissä lääkefirmoihin? Ja millä perusteilla heidät on pysyviksi valittu? Kuinha hyvin he seuraavat tutkimuksia mm. suolistoflooran vaikutuksesta terveyteen? Kuinka hyvin he ovat perillä hivenaineiden työskentelystä solutasolla? Ovatko he oikeasti minkään alan asiantuntijoita?

Hommahan menee niin, että nämä potilaat, jotka HAKEUTUVAT näille tietyille lääkäreille, on jo petetty monta kertaa hoitosuositusten puitteissa julkisella puolella. MISSÄ POTILAAN OIKEUS VALITA HOITONSA?

Jos Valvira on "perusteellisen tutkimuksensa" johdosta tullut tulokseen, että hoito vaarantaa potilaan, niin kaipa Valvira julkistaa nämä tuloksensa ja kertoo, MITKÄ OVAT NE RISKIT ja MIKSI (eli mikä vaikuttaa mihinkin)? Tämän jälkeen potilaalla tulisi edelleen olla oikeus valita, haluaako jatkaa hoitoa!!!!

Jos ihminen on jo siinä kunnossa, että on tosiaan jo sairaseläkkeen partaalla, eikö silloin ole parempi edes kokeellisesti yrittää parantaa hänen oloaan? Muutama vuosikin lisää oireetonta elämää on kaiken riskin arvoinen.
@ritvaliisi 12.12.2017 15:30 29
Valitettava tosiasia on, että me kaikki potilaat emme ole samasta puusta veistettyjä, jolloin ei samat hoito-ohjeet voi mitenkään päteä. Käypähoitosuositukset ovat hyviä ja tarpeellisia, tietyissä tapauksissa. Kuitenkin ollaanko nyt menty tässäkin, syystä tai toisesta, aivan toiseen ääripähän. Vaikka kultainen keskitie palvelisi kaikkia osapuolia parhaiten. Pitäisikö selkeämmin tunnistaa mihin asioihin käypähoitosuositukset pätevät ja mihin ei. Mihin potilastilanteisiin olisi tärkeämpää suunnitella ja ottaa käyttöön erikoisalarajat ylittäviä tutkimus- ja hoitopolkuja, sen sijaan että keskitytään yhteen yksittäiseen vaivaan ja sen käypähoitoon.

Itselleni tämä ongelmatiikka on tullut konkreettiseksi, kun sairastan harvinaista multisysteemisairautta. Erikoissairaanhoito tutkii ja hoitaa vain yhtä siivua kerrallaan minun kehomieli kokonaisuudesta. Kukaan ei tutki tai hoida kokonaisuutta. Silti minä olen samojen nahkojen sisällä yhtenä pakettina 24/7 ja itse huomannut kuinka yksi vinksallaan oleva asia kehossa johtaa toiseen ongelmaan toisaalla.
Olen joutunut hakeutumaan omalla kustannuksella yksityiselle lääkäriasemalla tutkitavaksi ja saamaan tietoa. Hakeuduin sinne siksi, jotta ymmärrän kehomieleni oikkuja ja osaisin hoitaa itseäni, niin että minun työ- ja toimintakyky palaavat ja saisin sen ylläpidettyä. Eli että voisin sairaudestani huolimatta tehdä töitä ja maksaa veroja, sen sijaan, että päädyn työkyvyttömäksi ja autettavaksi, ja vain sen takia etten saa riittävästi tietoa ja ohjeita julkiselta terveydenhuollolta.
Nyt mm. erään käyttämäni yksityisen lääkäriaseman toiminta on vaakalaudalla. Sillä he ovat poikenneet hoitosuosituksista. Eli minun mielestäni ovat niitä todellista kokonaisvaltaista ammattitaitoa ja ongelmanratkaisukykyä käyttäviä asiantuntijoita ja lisäksi haluavat auttaa kaikin keinoin potilaitaan. Tiedän tekevät sitä rahasta ja minä maksan mielelläni, koska kyse on minun elämästäni ja hyvinvoinnistani. He kun ovat kohdallani se ainoa taho, jossa minun sairauden oirekuva on selvitetty kokonaisvaltaisesti.

Kieltämättä tästä viimeaikaisesta kohusta herää syvä huoli. Huoli siitä, ketä varten valvovat viranomaiset, terveydenhuolto ja lääketiede on. Kenen intressejä ne oikein ajaa valoistaan, juhlapuheistaan ja korulauseistaan huolimatta. Ollaanko me potilaat ja kansalaiset siinä listalla ihan oikeasti?
TYÖKYKYINEN 12.12.2017 15:30 28
2 vuotta minua hoiti julkinen puoli kilpirauhasasiassa, kunnes lääkäri totesi konsutoidessaan endoa," että hän ei tiedä mikä minua vaivaa ja hän ei osaa minua hoitaa", kiitos näkemiin ..tässä sulle vähän tabuja tohon masikseen. Siis tämä tarkoittaa, että MINUT JÄTETTIIN HOITAMATTA.
Apuvoimin, koska en jaksanut enää itse mennä lääkäriin, minut vietiin Ville Pöntysen vastaanototlle. Otettiin ravintolisä ohjelma käyttöön sekä T4 + T3 lääkitys. Kappas kappas olen jälleen työkykyinen ! Eikö se ollutkaan vaikeaa..Missään vaiheessa EI OLE potilasturvallisuuteni ollut vaarassa. Oletteko ihan tosissanne nyt tässä asiassa, mitä hyvät Valviran porukat olette juuri tekemässä ?
Tarja 12.12.2017 15:27 27
Mitäpä jos Valvira kiinnittäisitte huomion lääkäreihin jotka eivät hoida potilaitaan? Eivät tee tarvittavia tutkimuksia selviittääkseen ongelmaa?
Minulla olisi antaa heti 3 lääkäriä jotka jättivät hoitamatta minut. Ensimmäinen ei tutkinut kunnolla, hänen mielestään missään ei ole vikaa vaikka myöhemmin selvisi sekä anemia että autoimmuunikilpirauhasen vajaatoiminta. Toinen lääkäri myönsi ettei osaa hoitaa kilpirauhaspotilaita, sitä ennen kuitenkin ajoi pelkällä thyroxin lääkityksellä minut vakavaan liikatoimintaan. Hän ei myöskään suostunut laskemaan lääkitystäni. Tässä vaiheessa jo työnantajakin menetti rahaa sairaspoissaolojeni vuoksi.
Tai kolmas lääkäri, joka hänkin myönsi ettei osaa hoitaa.
Sinällään hienoa että nämä kaksi kuitenkin myönsivät asian.
Löysin lääkärin joka osaa hoitaa ja totesi monien testien jälkeen että thyroxin ei sovi minulle. Nyt rinnalla on Liothyron ja olo parempi.
Miksi vainoatte lääkäreitä jotka oileasti haluavat potilaidensa parasta? Keskittyisitte karsimaan pois lääkärit joita ei voisi potilaat vähempää kiinnostaa.
Tuntuu myös, että harva lääkäri osaa tai edes haluaa osata kokonaisuuden hahmottamista vaikka se olisi ehdottoman tärkeää! Ja nämä lääkärit ovat juuri noita mainitsemiani joita ei kiinnosta... He vaarantavat potilaiden turvallisuuden, eivät ne jotka potilaitaan hoitavat oikeasti!
PotilasX 12.12.2017 15:11 26
Nyt Valvira katse peiliin! Toimintanne näyttää ulospäin salamyhkäiseltä ja ammattitaidottomalta! Eläinperäisellä lääkityksellä sain kr-vajaatoimintani oireet parannettua, raskauduin nopeasti ja synnytin terveen vauvan! Ei minkäänlaista ongelmaa missään vaiheessa. Lopettakaa turha hössötys ja antakaa Pöntysen sekä muiden välittävien lääkäreiden tehdä arvokasta työtään ELI AUTTAA POTILAITAAN! Jos sanktioita pitäisi jaella, kuuluisi ne julkisen puolen osaamattomille ja piittaamattomille yleislääkäreille ja sisätautilääkäreille!
RR. 12.12.2017 15:04 25
Valvira pitää näillä keinoillaan visusti huolen siitä, että Suomi köyhtyy entisestään, kun ihmisiä, jotka tulisivat työkykyisiksi hyvillä kilpirauhaslääkkeillä, makuutetaan sairaseläkkeellä. Tunnen useita tällaisia ihmisiä. Heillä ei ole varaa parempiin kilpirauhaslääkkeisiin, eikä mitään mahdollisuutta päästä sellaisen lääkärin vastaanotolle, jotka uskaltaisivat näitä lääkkeitä määrätä, koska lääkärit pelkäävät niin Valviraa. Puhumattakaan niistä työikäisistä ihmisistä, jotka kuolevat oheissairauksiin, koska eivät saa ajoissa hoitoa kilpirauhasen vajaatoimintaansa, kiitos Valviran. Isot kiitokset Ville Pöntyselle, joka on tuonut julkisuuteen Valviran epäpätevän toiminnan. Työllä tämä maa nostettiin ylös sotien jälkeen, ja työllä se saadaan taas pystyyn. Edesauttaako Valvira suomalaisten työkykyä vai pitääkö huolta työkyvyttömyydestä?
Valviraan ärsyyntynyt 12.12.2017 14:58 24
Olen itse sairastanut kilpirauhasen vajaatoimintaa varmaan jo 2000-luvun alusta lähtien. Yritin saada useasti apua oireisiini sekä yksityiseltä, että terveyskeskuksesta, mutta tuloksetta. Tai siis no, hoidoksi tarjoiltiin masennuslääkkeitä sekä kolesterolilääkkeitä. Olin vuosia lähes työkyvytön, kunnes sitten keväällä 2016 pääsin Lääkärikeskus Lupaukseen hoitoon. Ilman Lupauksen tiimiä ja Ville Pöntystä olisin vieläkin zombi. Olen sitä mieltä, että terveyskeskukset ovat pulloollaan paljon vaarallisempia lääkäreitä, jotka tekevät diagnooseja mutu-menetelmällä ja vaarantavat potilasturvallisuuden mennen tullen. Tällaisilta lääkäreiltä ystäväni sai "hoitoa" kolmisen vuotta sitten. Hän kävi useita kertoja valittamassa järkyttävää päänsärkyään paikallisessa terveyskeskuksessa. Diagnooseiksi saatiin mm. alkava flunssa, migreeni (tosin lääkäri arveli ystäväni olevan liian vanha migreenipotilaaksi...) ja diagnoosiksi tehtiin saatiin myös poskiontelontulehdus ilman sen kummempia tutkimuksia ja käteen lätkäistiin tietysti antibioottikuuri. Viimeisellä kerralla Villen Pöntysen veli teki arvion, että tässä on nyt suurempi ongelma ja passitti ystäväni keskussairaalaan. Ystävälläni olikin lukinkalvon alainen aivoverenvuoto ja isohko pullistuma jossain verisuonessa, eli kiireellisesti leikkaukseen. Mielestäni näiden terveyskeskusten tunarilääkärit vaaransivat potilasturvallisuuden melko pahasti... noin niinkuin lievästi ilmaistuna.
Olisi Valviralla töitä. 12.12.2017 14:26 23
Juurikin kirjoitin muistutuksen paperikonsultaatiosta erikoissairaanhoitoon, jossa osastoylilääkäri puuttui lääkitykseeni virheellisin ja vähäisin tiedoin.
Syy yksi siis ei ole osastoylilääkäri vaan myös konsultaatiopyynnön tehneen lääkärin.
Sain vastauksen kotiini, ilman että olisi jatkoa samalle lääkärille tiedossa ( keikkalääkäri) ja jo nyt on tietojeni mukaan kolmas lääkäri tulossa tähän soppaan puuttumaan.
Missä minun oikeussuojani on?
Valvoja kehiin STM ei sitä ole 12.12.2017 14:24 22
Rehulan v. 2015 teettämän yksityisen organisaatiotutkimuksen mukaan VALVIRALLE EI OLE VALVOJAA. Edelleen toimintakulttuuri on VANHENTUNUT, sanatarkasti VASEN KÄSI EI TIEDÄ MITÄ OIKEA TEKEE
Tuomio on jo päätetty? 12.12.2017 14:07 21
"Kun Valvira tekee ammattioikeuksia rajoittavan tai oikeudet poistavan päätöksen, se perustuu huolelliseen ja monipuoliseen selvitykseen."

Ei siis edes jos vaan KUN. Päätös on siis tehty jo ennen asian käsittelyä?

Tapahtuuko päätös kuitenkin hyvän tavan mukaisesti eli tapauksiin on perehdytty kokonaisuutena eikä vain sopiviksi katsomiaan lausuntoja hyödyntäen? Kaikki materiaali on kaikilla päätöksen tekoon osallistuvilla jo hyvissä ajoin käytössään, jotta kokouksessa voidaan keskustella erilaisista näkökannoista? Onko tutkinnan kohteena olevia potilaita informoitu ja heitä haastateltu ja kysytty mitä on tapahtunut?

On hyvä, että potilaan turvallisuutta valvotaan. Pitäkää huoli siitä, että valvotte nimenomaan potilaan etua. Uskokaa jo, että tiede etenee ja tutkimus tuo uusia hoitomuotoja. Pelkällä pelolla ja epäilyllä eläisimme edelleen Pohjois-Korean kaltaisessa yhteiskunnassa. Pitää olla uskallusta myös uusiin asioihin. Valta tuo vastuuta ja vastuu pitää myös kantaa. Ja se vastuun kantaminen koskee yhtä lailla teitä kuin lääkäreitäkin.
Vihdoin työkykyinen 12.12.2017 13:57 20
Olen seurannut tätä Valviran touhua kilpirauhaslääkäreiden vainoamisen kumileimasimena. Minä sain kilpirauhasen vajaatoiminta-diagnoosin jo noin 20 v sitten. T4-lääkkeellä olo senkun paheni ja olen ollut 10 vuotta sairaseläkkeellä diagnoosilla vaikea-asteinen masennus. Masennuslääkkeillä olo vain huononi. Kaksi vuotta sitten kuulin lääkäristä, joka OSAA hoitaa kilpirauhassairauksia. Mittausten perusteella tehtiin ravintolisä-ohjelma ja lopulta muutettiin lääkitys T4+T3-lääkitykseen, Olo on parantuntut huomattavasti ja nyt olen taas mukana työelämässä! En käytä masennuslääkkeitä. Terveyskeskuslääkäri ehdotti, että hän alkaa hoitaa mun kilpirauhasta pyytämällä ohjeita endogrinologilta. Sanoin kiitos ei! Luotan enemmän funktionaaliseen lääketieteeseen kokemuksen perusteella! Se hoitaa sairauksia, ei oireita! Onko tässä taustalla sote-uudistus ja valinnanvapaus? Pitääkö hyvät lääkärit raivata pois tieltä? Vai pitääkö isoista ikäryhmistä eläkkeellä päästä eroon? Tosin viimeinen ajatus kumoutuu sillä, että monia kilpirauhassairaita on aiheettomasti sairauseläkkeellä, vaikka sairauteen on olemassa toimivat konstit.
RagnarVon 12.12.2017 13:51 19
Jos rajoitatte asiantuntijalautakunnassanne lääkäreiden oikeuksia paneutuvatko "vakituiset" lautakunnan asiantuntijanne käsiteltävän lääkärin käytännön tason hoitoihin esimerkiksi laboratoriotutkimuksiin ja sitä seuraaviin lääkemääräyksiin sekä lopuksi potilaan hoidon onnistumisen lopputulokseen? Jos käytännön tason hoitoja ei käsitellä kunnolla käytännön tasolla ei lautakunnalla ole mitään merkitystä jos se toimii vaan kumileimasimena esittelijän kannalle. Käyvätkö lautakuntanne erikoisasiantuntijat(esim. etukäteen potilaan kaikki hoitotoimenpiteet huolellisesti läpi ennen kuin rajoitatte hoitavan lääkärin oikeuksia vai jutteletteko vain mielipidetasolla ennen päätöstänne? Myös lautakunnan asiantuntijoiden kommentit eli pöytäkirja olisi syytä olla julkinen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi muuten päätöksenne jää kabinetti päätökseksi. Ainakin Potilaat jotka olemme omien sairauksien asiantuntijoita vuosien ajalta olemme kiinnostuneet toiminnastanne joka vaikuttaa meidän hoitoomme tai jopa lopettaa toimivan hoidon. Avoin toiminta tälläisissä päätöksissä antaa kansalaisille rehellisen kuvan ja päinvastoin! Onko 100-vuotias Suomi yksilöiden kohtelun osalta oikeusvaltio vai ohjaavatko raha ja markkinavoimat meidän pienien kansalaisten hyvinvointia kuten korruptoituneissa "kehitysvaltioissa"? Päätätte nyt joulukuussa lääkäri Ville Pöntysen lääkärinä toimimisesta. Hän on saanut minun toimintakykyni puolessa vuodessa parantumaan johon ei perusterveydenhuolto konsultaatioineen ole pystynyt viiden vuoden aikana. Olen ollut perusterveydenhuollossa heittopussi ja erikoislääkäreiden lausunnot ovat koskeneet vain heidän erikoisosaamistaan. Niistä ei ole ollut hyötyä ja ovat tulleet kalliiksi yhteiskunnalle. Kukaan ei ole perusterveydenhuollossa ottanut lääkärinä vastuuta hoitoni onnistumisesta. Perhelääkäritoiminta on monessa maassa vielä toiminnassa jolloin hänellä on selkeästi vastuu hoidosta. Hän tuntee yleensä koko perheen sekä sukua ja näin onnistuu hoidoissa paremmalla tehokkuudella kuin "rahaa säästävä perusterveydenhuoltomme" johon me haasteelliset potilaat emme ole todellakaan tyytyväisiä.
Valtapelin uhri 12.12.2017 13:49 18
Lopettakaa tämä lääkärien valtapeli ja näitten valitusten tehtailu lääkäri kollegoista.Tämmöisessä hommassa ei kärsi kuin yksi taho ja se on potilas, joka sitä asianmukaista hoitoa tarvitsee. Ei kai tämmöinen pitäisi olla mahdollista nykyajan Suomessa? Avatkaa silmänne ja katsokaa vaikka tuonne länsinaapuriin tai keski-eurooppaan. Tämähän on Aatamin aikaista touhua täällä Suomessa.
Hävetkää 12.12.2017 13:38 17
Toimintamme sabotoi potilasturvallisuutta. En tiedä miten nukutte yönne. Me potilaat vaadimme oikeutta, emmekä luovuta.
Ansaitsette itse kokea kr-vajaatoiminnan 12.12.2017 12:55 16
Sanattomaksi vetää emoticon.

Uskotteko itsekkään? Mikä on motiivinne? Voitteko katsoa peiliin? Onko painajaisia?

Toimivien hoitojen ja lääkkeiden epäämiselle ja noitavainolle en keksi mitään muuta motivaattoria kuin rahan. Esim. huonosti hoidetun kilpirauhasen vajaatoiminnan oheissairaudet tuovat lääketehtaiden kassaan suuret määrät rahaa, joten totta kai hoidon taso kannattaa pitää mahdollisimman huonona. Mutta miten ihmeessä sivistysvaltion valvovassa elimessä on voitu lähteä mukaan tähän sabotaasiin? Uskomatonta! Puolueettomuutta teidän toiminnassa ei ole pätkääkään, vain lojaalisuutta aivan väärälle taholle.

Ette tunnu edes välittävän siitä, että mitä huono hoito maksaa Suomen kansalle! Lukemattomia kr-vajaatoimintapotilaita huonolla hoidolla siirrettynä masennusdiagnoosin alle. Lukemattomia turhia sairaslomia ja eläkkeitä. Hyötyjänä vain lääketeollisuus! Vai saatteko siitä jotain vallan tunnetta, kun pääsette kyykyttämään ihmisiä?

Ymmärrän kyllä, että jossain vaiheessa olette erehtyneet uskomaan, että terveydenhoito ja lääketeollisuus olisi potilaan asialla, mutta kai te nyt pakostakin olette jo huomanneet, että olette valinneet väärän puolen, väärät toimintatavat ja väärän "totuuden". Minua hävettää teidän puolesta ja vatsa kääntyy ylös alaisin kun vain mietinkin mitä teette "puolueettomilla" päätöksillänne Suomen terveyden hoidolle ja jo ennestään pulassa oleville kr-vajaatoimintapotilaille ja päteville, osaaville ja välittäville lääkäreille ... ja sitä kautta koko kansalle ja kansan taloudelle.

Kuka valvoo Valviraa?

Toivon sydämeni pohjasta, että rohkenette astua oikealle tielle ja ottaa vastuun tähän astisista vääryyksistänne. On aika tunnustaa, että kr-vajaatoiminnan taso ja ymmärrys on eksynyt kauas rahan puolelle. Jos ette tähän pysty, niin omatoimisesti koettu "epätyypillinen kr-vajaatoiminta" viitteissäolevine arvoineen ja tyroksiinimonoterapioineen, masennusdiagnoiseineen, betasalpaaja- ja statiiniresepteineen, pitkittyneine sairaslomineen ja menetettyinä vuosina elämästä voisi auttaa ymmärtämään. Silloin on sitten kiva tietää olevansa oman määrityksenä mukaan "oikein hoidettu" ja että normaalin toimintakyvyn palauttava liotyronin tai eläinperäinen kilpirauhaslääkitys olisi vain vaarallista uskomushoitoa, joka oikeuttaa lääkärin roviolla polttamiseen.

Mitä kauemmin pidätte valheistanne ja vääryyksistänne kiinni, sitä suurempi kolaus ja nolous totuuden hyväksyminen tulee olemaan.
Harriet Alanen 12.12.2017 12:51 15
Arvoisat Tarja Holi ja Markus Henriksson.
Olen huolissani kolmesta asiasta:

1. Miten varmistatte potilasturvallisuuden kilpirauhaspotilaiden ja CFS -potilaiden kohdalla? Rajoittamalla JUURI NIIDEN lääkäreiden oikeuksia, jotka ovat saaneet hyviä hoitotuloksia ja palauttaneet potilaat kivuttomiksi, elämästä nauttiviksi ja työkykyisiksi kansalaisiksi, jotka pystyvät maksamaan veroja ja elämään täysipainoista elämää, teette karhunpalveluksen näille IHMISILLE, sekä koko yhteiskunnallemme. Nämä ihmiset eivät saa samanlaista hoitoa mistään muualta, tai vähintään hyvin alkanut hoito katkeaa ja saa aikaan suunnatonta inhimillistä kärsimystä. Tämä on myös taloudellinen tappio Suomelle. Olette siitä vastuussa etenkin kun yhtäkään haittatapahtumaa ei ole. Nämä "haittatapahtumat" perustuvat samanlaiseen vääristelyyn mitä Ville Pöntynen on nyt pystynyt osoittamaan.

2. Miten turvataan potilaiden tasa-arvoinen kohtelu eri puolilla Suomea? Miten on mahdollista, että OYS:ssa kieltäydytään T3- ja eläinperäisten kilpirauhaslääkkeiden määräämisestä vedoten PALKO:n lausuntoon T3-hormonista, mutta TAYS:ssa näítä on hyvin perustein määrätty? Oulussa ei ymmärretä, että kyseinen lausunto on vain lausunto, ei edes suositus, joka sekään ei olisi sitova. Lisäksi se lausunto on Endokrinologiyhdistyksen tilaama ja PALKO:n toimivaltaan ei kuulu ottaa vastaan mitään tilauksia yksityisiltä toimijoilta. Ainakaan sen mukaan miten se itse on itsensä määritellyt.

3. Miten tutkinnassa olevien lääkäreiden oikeusturva toteutuu? Ville Pöntyseltä ollaan viemässä oikeus toimia yrittäjänä, mikä on erittäin raskas sanktio. Sellainen pitäisi seurata vain jos toiminta on erittäin huolimatonta, törkeää ja piittaamatonta. Pöntysen tapauksessahan asia ei ole näin, kuten kaikki voivat lukea hänen blogistaan ja dokumenteista. 18.12. teillä on valvontalautakunnan kokous. Annetaanko lautakunnan jäsenille dokumentit ja materiaalit vasta kokouksessa ja toimivatko he kumileimasimena vahvistaen sen mitä Te Markus Henriksson esitätte sanktioksi? Oikeudenkäynneissä tuomiosta päättävillä on runsaasti aikaa perehtyä aineistoihin ja punnita niitä. Valviran valvontalautakunnalla ei ole, mikäli kuulemani pitää paikkansa. Asiantuntijalausunnot eivät suinkaan ole yksimielisiä, kuten kaikki voivat lukea. Se lausunto, mihin vahvimmin vetoatte, vääristelee totuutta räikeästi.

Näihin seikkoihin toivoisin kiinnitettävän huomiota juuri nyt. Voidaanko 100 vuotiaassa Suomessa kohdella ihmisiä tällä tavalla? Toteutuuko täällä oikeus, vai päättääkö hyvävelijärjestelmä kabineteissaan miten asiat "hoidetaan"?
Jääräpää 12.12.2017 12:37 14
Tekisi hyvää ulkoiluttaa näitä teidän asiantuntijoitanne sieltä norsunluutornista tänne maankamaralle. Nimittäin se todellisuus missä elätte siellä omassa kuplassanne on kaukana todellisuudesta jota me potilaat elämme tällä hetkellä. Kysymys kuuluu haluatteko te parantaa potilaita vai saattaa meitä kaunista maan sairasloma/ työkyvyttömyys tilastoja? Te rankaisette tällä hetkellä vääriä lääkäreitä: he tekevät töitään sydämellään ja useimmiten nämä ovat meille se viimeinen toivo paremmasta terveydestä. Ja valitettavan usein teidän kannaltamme he löytävät ratkaisun, johon muut ovat tarjoilleet viimeisenä oljenkortenaan masennuslääkkeitä, kun eivät ole enää jaksaneet /osanneet hoitaa meitä moniongelmaisia. Toivottavasti te otatte nyt järjen käteen pikkuhiljaa. Alatte miettiä tosissanne ratkaisua asiaan ja lopetatte tämän pelleilyn potilaiden terveydelle.
Tekopyhyys huipussaan 12.12.2017 12:15 13
Täydellistä tekooyhyyttä Valviran touhut. Minua niin hävettäisi teidän puolesta, jos pohjaton kiukkuni ei menisi voimakkaammin edelle. Suojelette potilaita ”väärinhoitavilta” lääkäreiltä. Pah! Kaikkea muuta. Jos Valvira olisi tehtäviensä tasalla, teillä olisi nyt tutkinnassa varmaan puolet Suomen lääkärikunnasta, eli noin 10 000 lääkäriä! Olisiko Ville Pöntynen ensimmäinen lääkäri, joka saa oikeutta? Hän on sentään uskaltanut taistella teitä vastaan.
Potilaat ovat ihmisiä 12.12.2017 12:07 12
Potilaiden ansaitsemaan hyvään hoitoon kuuluun ennenkaikkea hyvä ja inhimillinen kohtelu! Tämä ei useinkaan toteudu vaan porilaille mm huudetaan, heitä ei kuunnella, heille oamautetaan masennusdiagnoosi viidessä minuutissa ja annetaan ilman mitään tutkimuksia masennuslääkeresepti ja kehoitetaan aloittamaan lääkitys. Nämä ovat potilasturvaölisuutta vaarantavia toimintatapoja ja niihin teidän tulee puuttua!
Potilaiden alentuva kohtalo on saatava loppumaan ja valtavat määrät hoidotta olevia potilaita on alettava kuuntelemaan. Nykykäytäntö on epäinhimillistä ja ihmisoikeuksien vastaista heitteillejättöä.
Joopa joo 12.12.2017 12:05 11
En tiedä itkisikö vai nauraisiko, niin surkuhupaisaa luettavaa tuo teksti.

Oikeasti ei naurata yhtään, kun ajattelee miten surkeaan asemaan Valvira itse on meidät kilpirauhaspotilaat ajanut.
Potilaista välittävien ja kokonaisvaltaisesti hoitavien lääkärien oikeuksia rajoitetaan ja me potilaat jäädään heitteille.Ei teitä oikeasti kiinnosta, miten me voidaan.
Jäljelle jää pelon ilmapiiri, jolloin kukaan ehkä potilaista vielä välittävä lääkäri ei enää uskalla ajatella omilla aivoillaan ja hoitaa kokonaisvaltaisesti, oppia ja opiskella uutta suhtautumistapaa asioihin, vaan hoitaa vain ja ainoastaan, miten te määräätte.Potilaan voinnista välittämättä.
Mutta sehän on ollutkin kokoajan tavoitteenne.
Totuus julki 12.12.2017 11:54 10
https://villepontynen.blogspot.fi/2017/12/yllattavaa-vaaristelya-valviran.html
Joulutonttu 12.12.2017 11:49 9
Kyllä nyt on puurot ja vellit sekaisin Valvirassa. Melkoinen seka meteli soppa. Ei päätä eikä häntää tuossa kirjoituksessa.Uskokoon ken huvittaa tommoista.
Turvallista lioa 12.12.2017 11:48 8
Onneksi minulle määrättiin yliopistollisesta sairaalasta turvallista liothyronin lääkettä, näin lääkäri minulle totesi. Onneksi en saanut mitään vaihtoehtohoitoliothyronia. Olen onnekas!
#väärinparannettu taas yksi 12.12.2017 11:38 7
Hyvä Johtaja Henriksson..olin kuulemassa tätä shaibaa jo 4 vuotta sitten kilpirauhaspotilaiden pienimotoisessa mielenosoituksessa. Käsittämätöntä, että tämä asia ei muutu. Monet lääkärit myöntävät että tiede etenee ja tutkimus- ja hoitomenetelmät muuttuvat, mutta sinä et!! Tiedätkö kuinka monta työikäistä ihmistä on sairaslomalla väärien diagnoosien ja väärien hoitomenetelmien takia.? Jos et, ota selvää!!! Pysyisit tehtäväsi tasolla. Pää pois pensaasta.
Rahaton, mutta kunnossa 12.12.2017 11:28 6
Valviran takia jodun mm. minä, jolle kuulluu kilpirauhasettomana 100% korvattavuus kilpirauhaslääkkeeseen, amksamaan itse skä yksityislääkärin, että n. 60€/kk lääkkeistä. Jos julkinen puoli saisi hoitaa ihmisen oireettomaksi hyvällä, olemassaolevalla lääkkeellä, pienenisi kulut suuresti.
Nyt kun 100% korvattavaan lääkkeeseen menee 720€ /vuosi, labroihin n. 120€ vuosi tai jos on oireiluita 2x tuo 120€. Lääkärimaksu 100€ tai oireillessa 2x tuo. Kalliiksi tuolee, kun pitäisi selvitä sillä n. 6€ /kk ja t.k-maksu.
Tatti otsassa 12.12.2017 11:25 5
Nyt kyllä Valviran kaunis sanahelinä paukahtaa pomminlailla Valviran käytännön toimiin mm. loistavien lääkärien rajoittajina ja potilasturvallisuuden heikentäjänä ml. kilpirauhassairaat ja CFSää sairastavat. Asiantuntemuksesta en kehtaisi puhua ainakaan näiden Valviran toimien osalta ja niiden seurausten takia. Sori siitä!
potilas 12.12.2017 11:19 4
"Kun Valvira tekee ammattioikeuksia rajoittavan tai oikeudet poistavan päätöksen, se perustuu huolelliseen ja monipuoliseen selvitykseen." - kuuluvatko tähän selvitykseen potilaiden kuunteleminen ja puolueettomien asiantuntijoiden hyödyntäminen? Ei siltä näytä! Herää kysymys, kuka sen potilasturvallisuuden vaarantaa.
Törkeää toimintaa Valviralta 12.12.2017 11:00 3
Valviran näkemys kilpirauhaspotilaiden hyvästä hoidosta on hoitamatta jättäminen. Potilaiden oikeuksilla ja mielipiteellä ei mitään väliä, kun Valvira mielivaltaisesti rajoittaa potilaiden puolella olevien lääkäreiden oikeuksia harjoittaa ammattiaan.
Me emme muuta halua kuin jatkaa meitä hyvin hoitaneiden lääkäreiden asiakkaina, jotta pysyisimme terveinä ja työkykyisinä, mutta tämä on näköjään liikaa vaadittu.
Raivostunut 12.12.2017 10:42 2
Valvira pitää saada kuriin ja pois aiheuttamistaan vaaratilanteista kilpparipotilaiden suhteen. Ylipäällikkö Henriksson on saanut jo liikaa pahaa aikaiseksi. Valviran asiantuntijoihin kuuluu valituksia toisista lääkäreistä tehneitä. Ovat siis jäävejä.
Järkyttynyt 12.12.2017 10:33 1
Miten kauniisti teoria iskeekään käytäntöä kasvoille, todellisuus on kaukana tuosta yleishyvästä