Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Potilaan terveydentilan arviosta olisi ollut perusteltua tehdä yksityiskohtaisemmat potilasasiakirjamerkinnät turva-aputehtävällä

Potilaan terveydentilan arviosta olisi ollut perusteltua tehdä yksityiskohtaisemmat potilasasiakirjamerkinnät turva-aputehtävällä

13.6.2017 10:12

Potilas oli liukunut lattialle. Yksityisen sairaankuljetusyrityksen työntekijät kävivät nostamassa potilaan ja suorittivat perusmittaukset. Potilas löytyi saman päivän iltana kotoaan menehtyneenä. Omainen kanteli asiasta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira).

Tapahtumat

Yksityinen sairaankuljetusyritys oli saanut kotihoito- ja turvapuhelinpalveluita tarjoavalta yhtiöltä yhtiöiden väliseen sopimukseen perustuen turvapuhelintehtävän iäkkään potilaan luokse. Potilaalla oli perussairauksinaan mm. sepelvaltimotauti, verenpainetauti ja sydämen eteisvärinää. Potilas oli vessaan siirtyessään menettänyt tasapainonsa ja liukunut lattialle. Hän ei ollut satuttanut itseään ja käveli ongelmitta, kun hänet nostettiin ylös. Potilaalta mitattiin ja kirjattiin peruselintoiminnot. Sairaankuljetusyrityksen työntekijät ohjeistivat potilasta ja paikalle tulleita omaisia turvarannekkeen käytöstä sekä kehottivat soittamaan uudelleen tarvittaessa. Potilas hälytti myöhemmin samana päivänä apua turvarannekkeella. Mennessään tarkistamaan tilannetta kotihoitoyrityksen työntekijä löysi potilaan menehtyneenä sohvalta.

Oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa välittömäksi kuolinsyyksi kirjattiin sekundäärinen verenvuoto aivorunkoon, välivaiheen kuolemansyyksi aivojen tyräytyminen sekä peruskuolemansyyksi kovan aivokalvon alainen verenvuoto.

Tapahtumien arviointi

Asian arvioimiseksi Valvira pyysi lausunnon sairaankuljetusyrityksen toiminnasta vastaavalta johtajalta sekä selvitykset tehtäville osallistuneilta sairaankuljetusyrityksen työntekijöiltä. Valviralla oli lisäksi käytössään sairaankuljetusyrityksen ja turvapuhelinyrityksen välinen alihankintasopimus, potilaan hoitoa koskevat potilasasiakirjat sekä kuolemansyyn selvittämisen asiakirjat. Lisäksi Valvira konsultoi ensihoidon ja päivystyksen alan pysyvää asiantuntijaansa.

Valvira totesi, että saadun selvityksen perusteella nyt kyseessä oleva tapaus oli turvapuhelinyrityksen sairaankuljetusyritykselle välittämä nostoaputehtävä, jossa sairaankuljetusyrityksen työntekijät kävivät nostamassa potilaan sekä lisäksi tekivät hänelle sellaisia perustutkimuksia, joita perustason ensihoitajat normaalisti tekevät sairaankuljetustehtävillä. Tehtävä perustui yhtiöiden väliseen alihankintasopimukseen, jonka mukaan sairaankuljetusyritys ylläpitää auttamiskäyntivalmiutta sovittuina viikonpäivinä ja ottaa tehtävän vastaan oman operatiivisen tilanteensa näin salliessa. Sopimus edellytti lisäksi, että sairaankuljetusyritys vastaa auttamiskäynnin suorittavan henkilöstön kelpoisuudesta, jolla on koulutuksen (vähintään toisella sairaankuljettajalla on oltava sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitutkinto) perusteella kyky arvioida asiakkaan mahdollinen terveydenhuollon ja ensihoidon tarve. Antamassaan selvityksessä sairaankuljetusyrityksen toiminnasta vastaava johtaja totesi työntekijöidensä käyttävän turva-aputehtävilläkin ensihoidon SV210-kaavaketta, koska turvapuhelinyhtiön turva-apukaavake koettiin suppeaksi.

Valvira totesi, että kyseinen sairaankuljetusyritys oli yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettu yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja, joka toimi aluehallintoviraston myöntämällä yksityisen terveydenhuollon luvalla. Tehtävälle osallistuneet sairaankuljetusyrityksen työntekijät olivat Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki-rekisteriin) merkittyjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Valvira totesi lisäksi, että alihankintasopimuksen kirjauksen mukaan sairaankuljetusyritys tuotti turva-aputehtävilläkin tietynasteisia terveydenhuollon palveluja asiakkaan mahdollista terveydentilaa ja ensihoidon tarvetta arvioidessaan. Valviran näkemyksen mukaan sairaankuljetusyrityksen työntekijöiden suorittamat turva-aputehtävät olivat siten sellaisia terveydenhuollon tehtäviä, joihin sovelletaan terveydenhuollon lainsäädäntöä ja terveydenhuollon yleisiä hoitokäytäntöjä, ja joista tulee siten tehdä asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät.

Valvira totesi, että potilas kuoli kovan aivokalvon alaiseen verenvuotoon, joka oikeuslääkärin mukaan sopii kaatumisen aiheuttamaksi. Oikeuslääkäri totesi lausunnossaan, että kovakalvonalainen verenvuoto vie kallon sisällä tilaa, työntää aivokudosta syrjään ja puristuksiin ja lopulta aivojen jotkut osat työntyvät kallon erilaisten luitten ja kalvoisten väärälle puolelle aiheuttaen aivojen tyräytymisen. Aivojen tyräytyminen aiheuttaa vaurion aivokudokselle ja voi aiheuttaa verenvuotoa aivorunkoon. Aivorungossa sijaitsee paljon elintärkeitä toimintoja mm. hengityksen ja sydämen toiminnan säätelyyn liittyen, ja tällainen verenvuoto aiheuttaa yleensä välittömän kuoleman. Kuolemaa ehtii kuitenkin näiden muutosten edetessä edeltää muita oireita. Oikeuslääkärin mukaan on siten mahdollista, että potilas olisi mahdollisesti näiden oireiden (esim. päänsäryn tai halvausoireiden) vuoksi hälyttänyt apua, mutta verenvuoto on todennäköisesti edennyt nopeasti ja johtanut nopeaan menehtymiseen. Valvira yhtyi oikeuslääkärin toteamukseen siitä, ettei nyt käytettävissä olevien tietojen perusteella ollut kuitenkaan mahdollista määritellä, milloin kuolemaan johtanut kaatuminen oli tapahtunut.

Valvira totesi ensihoidon ja päivystyksen alan asiantuntijansa kanssa käymänsä tapaukseen liittyneen keskustelun perusteella, että nyt käytettävissä olleet tapahtumatiedot eivät antaneet viitteitä siitä, että potilaalla olisi ensihoitajien suorittamien tutkimusten perusteella ollut tuona ajankohtana viitteitä sellaisesta vakavasta aivotapahtumasta, jonka perusteella hänet olisi tullut kuljettaa sairaalaan. Valviran ja ensihoidon asiantuntijan mukaan neurologisten ongelmien puuttumista tuki mm. se, että potilas pystyi kävelemään ongelmitta, hän oli itse hälyttänyt apua ja hänen vitaaliarvonsa olivat normaalit. Hänen tilansa ei myöskään antanut viitteitä siitä, että kaatuminen olisi ollut vamman aiheuttama. Lisäksi potilas itse sekä hänen paikalle tulleet omaisensa olivat sitä mieltä, ettei sairaankuljetukselle ollut tarvetta. Asiantuntija totesi, että nyt käytettävissä olleiden tapahtumatietojen perusteella on todennäköistä, että lääkärikonsultaationkin perusteella potilas olisi tuolloin kyseessä olleessa tilanteessa jätetty kuljettamatta. Valvira totesi, että sairaankuljetusyrityksen työntekijöiden potilaalle suorittamia tutkimuksia voitiin siten pitää terveydenhuollon ammattihenkilöille annettujen standardien mukaisena, ja että potilasta oli hoidettu yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Valvira totesi lisäksi, että nyt kyseessä olevassa tapauksessa SV210-kaavakkeeseen oli kirjattu selkeästi tapahtumatiedot, tila tavattaessa, sairaustiedot, annettu hoito sekä peruselintoimintojen mittaukset. Valvira totesi, että nyt tehdyistä kirjauksista voitiin päätellä, ettei potilaalla ollut viitteitä neurologisesta ongelmasta. Valvira kuitenkin totesi, että antamissaan selvityksissä tehtävälle osallistuneet sairaankuljetusyrityksen työntekijät kertovat potilaan neurologisen tilan (mm. puristusvoiman, pupillien ja valoreagoinnin) olleen normaali, vaikka tällaisia havaintoja ei ollut kirjattu ensihoitokertomukseen. Asiantuntija vahvisti Valviran käsityksen siitä, että hyvän hoitokäytännön mukaisesti ensihoitokertomukseen ja nyt kyseessä olevan kaltaisia hoitotapahtumia koskeviin potilasasiakirjamerkintöihin olisi hyvä kirjata vähintään kerran tajunnan tason arviointi esim. GCS-pisteillä (Glasgow Coma Score) tai sanallisesti.

Ratkaisu

Ratkaisussaan Valvira totesi, ettei se voinut todeta, että potilaan hoidossa olisi tapahtunut virheitä tai laiminlyöntejä. Valviran ilmaisi kuitenkin käsityksenään tehtävälle osallistuneille sairaankuljetusyrityksen työntekijöille sekä yksityisen sairaankuljetusyrityksen toiminnasta vastaavalle johtajalle, että hyvän hoitokäytännön mukaisesti potilaan hoitotapahtumasta olisi ollut asianmukaista tehdä nyt tapahtunutta tarkemmat neurologisen tilan tutkimista koskevat potilasasiakirjamerkinnät.