Sisältöjulkaisija

null Pitkäaikaishoidossa oleville potilaille on laadittava hoitosuunnitelma - DNR-päätös ei ole hoitosuunnitelma

Pitkäaikaishoidossa oleville potilaille on laadittava hoitosuunnitelma - DNR-päätös ei ole hoitosuunnitelma

9.6.2015 10:03 / Uutinen

Valvontaviranomaisten tietoon on tullut, että osa DNR-päätöksiä* tekevistä hoitoyksiköistä on olettanut, että DNR-päätös olisi laajempi kannanotto hoidon aktiivisuuteen. Valvira on tästä syystä antanut uuden, päivitetyn ohjeen Hoitosuunnitelmat ja DNR-päätös pitkäaikaishoidossa sekä ensihoito.

Hoitolaitoksilla on velvollisuus tehdä pitkäaikaispotilaille ja -asiakkaille selkeät, kirjalliset ohjeet potilaan hoidosta ja sen mahdollisista rajoitteista sekä velvollisuus tehdä ajantasainen ja mahdollisimman kattava hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmaan on myös kirjattava hoitohenkilökunnan toiminta akuuteissa tilanteissa sekä elämän loppuvaiheessa, Valvira muistuttaa. Ajantasaisen hoitosuunnitelman merkitys on tärkeää erityisesti päivystystilanteissa, jolloin hoito- ja hoivalaitoksissa toimitaan usein normaalia vähäisemmillä henkilöstöresursseilla.

Uudessa ohjeessa Valvira korostaa, että DNR-päätös on lääkärin tekemä lääketieteellinen päätös pidättäytyä elvyttämisestä potilaan sydämen pysähtyessä. Päätöksen ei pidä vaikuttaa potilaan muuhun hoitoon, vaan sitä jatketaan, kuten aikaisemmin. Valvira korostaa, että DNR-päätös ei ole hoitosuunnitelma. Pitkäaikaishoidossa ja kotihoidossa oleville potilaille on laadittava hoitosuunnitelma, vaikka potilaalle olisi tehty DNR-päätös.

Lääkärin on DNR-päätöstä tehdessään keskusteltava ensisijaisesti potilaan kanssa. Potilaan omaisten kanssa hoitohenkilökunta keskustelee potilaan suostumuksella tai tilanteen niin vaatiessa. Tiedot DNR-päätöksen lääketieteellisistä perusteluista sekä potilaan ja omaisten kanssa käydyistä keskusteluista on kirjattava potilasasiakirjoihin asianmukaisesti.

Palvelurakenteiden ja hoitokäytäntöjen muuttuessa on entistä tärkeämpää, että pitkäaikaispotilaille ja -asiakkaille tehdään kattavat hoitosuunnitelmat. Yksilöllisen ja hyvän hoidon järjestäminen ei yleensä ole mahdollista ilman asianmukaista ja ajan tasalla olevaa hoitosuunnitelmaa. Se turvaa hoidon jatkumisen riippumatta potilaan hoitopaikasta, erityisesti silloin, kun hoitopaikka vaihtuu.
Kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden on syytä seurata järjestelmällisesti hoitosuunnitelmien laatimisastetta omavalvonnan keinoin.

* DNR-päätös (do not resuscitate), päätös elvyttämättä jättämisestä

Hoitosuunnitelmat ja DNR-päätös pitkäaikaishoidossa sekä ensihoito (Valviran ohje 3/2015)

Lisätietoja:
ylilääkäri Riitaa Aejmelaus, puh. 0295 209 431