Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Palveluiden turvallisuus ja yhteensovittaminen on varmistettava valinnanvapausuudistuksessa

Palveluiden turvallisuus ja yhteensovittaminen on varmistettava valinnanvapausuudistuksessa

15.12.2017 09:48 / Uutinen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapausuudistus on toteutettava siten, että se kehittää palveluiden turvallisuutta ja kustannustehokasta yhteensovittamista ja lisää kansalaisten välistä yhdenvertaisuutta, toteaa Valvira lausunnossaan asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Hyvin toteutettuna valinnanvapauden lisääminen on omiaan edistämään edellä mainittuja tavoitteita. Valvira kuitenkin näkee lakiehdotuksessa vakavia riskejä mm. asiakas- ja potilasturvallisuudelle. Nyt esitetyssä muodossaan valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö ei riittävästi tue sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteita eli väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista ja palveluista aiheutuvien kustannusten kasvun hillitsemistä. Suuria haasteita liittyy mm. asiakkaan palveluiden yhteensovitukseen, ns. palvelukokonaisuuksiin, ja niiden valvontaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ei myöskään toteudu sote-uudistuksen tavoitteiden edellyttämällä tavalla: Esitys johtaisi mm. sekä perustason sote-palveluiden että erikoissairaanhoidon palveluiden hajautumiseen. Koska sote-keskuksiin on esitetty tulevan vain sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa muun sosiaalihuollon mennessä maakuntien liikelaitoksiin, jää sosiaali- ja terveydenhuollon kytkös hyvin paljon tavoiteltua ohuemmaksi.

Vaarana palveluiden hajautuminen ja kustannusten kasvu – myös erikoissairaanhoito uhattuna

Valviran näkemyksen mukaan esitetyn valinnanvapausmallin suurimpina ongelmina ovat palveluiden hajautuminen, julkisten erikoissairaanhoidon palveluiden (erityisesti päivystyspalveluiden ja vaativan erikoissairaanhoidon) vaarantuminen laajan ulkoistusvaatimuksen seurauksena sekä palveluiden epätarkoituksenmukaisen kysynnän kasvu.

Maakunnan mahdollisuudet ohjata palveluntuotantoa, käyttää harkintavaltaansa palveluiden järjestämisessä ja täten toteuttaa järjestämisvastuutaan jäävät vähäisiksi, jos maakunta velvoitetaan nyt esitetyllä tavalla laajaan erikoissairaanhoidon palveluiden ulkoistamiseen. Hyvin toimivan erikoissairaanhoidon pirstominen ei ole perusteltua. Maakunnilla tulisi olla mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta, tarjota asukkailleen palveluseteleitä erikoissairaanhoidon palveluihin. Myös erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset kasvavat, jos erikoissairaanhoito velvoitetaan hankkimaan palvelunsa palveluseteleillä yksityiseltä sektorilta nyt ehdotetussa laajuudessa: ratkaisu johtaa rinnakkaisiin palvelurakenteisiin.

Mikäli esitetty malli toteutuu, tulisi palveluiden saatavuudessa todennäköisesti olemaan suuria alueellisia eroja. Valinnanvapauden kääntöpuolena on myös yksilönvastuun korostuminen yhdenvertaisuuden kustannuksella: erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville kansalaisille vastuu voi olla liian suuri, ellei valinnanvapauden käyttöön liittyvää ohjausta ja neuvontaa kehitetä voimakkaasti. Valinnanvapauden edellyttämiä, palveluiden laatua kuvaavia vertailutietoja ei myöskään saatane kattavasti vielä pitkään aikaan, mikä tekee valinnanvapauden käyttämisestä kansalaiselle erittäin vaikeaa.

Maakunnille ja niiden liikelaitoksille tulisi lainsäädännöllä turvata mahdollisuus järjestää ja toteuttaa toimintaansa siten, ettei niiden kyky hoitaa lakisääteisiä tehtäviään vaarannu. Jos tämä edellytys ei toteudu, valvontaviranomainen ei pysty valvomaan valinnanvapauden ja järjestämisvastuun toteutumista nyt esitetyn mukaisesti. On huomattava, että valinnanvapauden ja järjestämisvastuun toteutumisen valvonta lisää sekä maakuntien omavalvonnan että sitä varmistavan viranomaisvalvonnan resurssitarvetta.

Esitetty monituottajamalli korostaa maakunnan toimivan omavalvonnan merkitystä. Valvira pitää maakuntien omavalvonnasta säätämistä perusteltuna, mutta näitä säännöksiä tulisi vielä tarkentaa. Maakunnan omavalvonnan tavoitteeksi tulisi vieläkin selkeämmin kirjata yhdenvertaisten palveluiden saatavuuden sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen.

Valvira kiinnittää lausunnossaan huomiota myös moniin hallituksen esitysluonnoksen yksityiskohtiin, joita olisi tarkennettava ja selvennettävä. Tutustu Valviran lausuntoon tästä.

Lue lisää:

Valviran lausunto asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf)

Lisätietoja:

Markus Henriksson, ylijohtaja
puh. 0295 209 300

Marika Puusa, lakimies
puh. 0295 209 218

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi