Sisältöjulkaisija

null Päätös Joni Viljasen ammatinharjoittamista koskevassa asiassa

Päätös Joni Viljasen ammatinharjoittamista koskevassa asiassa

7.2.2020 14:00

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on tehnyt alla olevan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Joni Viljanen

Päätös: 30.9.2019, Dnro V/39931/2018

Päätös ja sen liitteet ovat saatavissa Valvirasta,

osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.

Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona tämä ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla. Ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 7.2.–16.3.2020.