Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Omavalvontasuunnitelman puutteet nousevat esiin Valviran vanhusten kaltoinkohteluselvitystä seuranneessa valvonnassa

Omavalvontasuunnitelman puutteet nousevat esiin Valviran vanhusten kaltoinkohteluselvitystä seuranneessa valvonnassa

4.5.2017 10:32 / Uutinen

Valvira otti kevättalvella 2016 tehdyn vanhusten kaltoinkohteluselvityksen perusteella valvontaansa 40 ympärivuorokautisen vanhustenhuollon toimintayksikköä. Yli puolet valvontatapauksista on käsitelty, eikä minkään toimintayksikön osalta ole ilmennyt tarvetta kaltoinkohteluun liittyviin jatkotoimenpiteisiin: kaikissa yksiköissä on puututtu havaittuun kaltoinkohteluun. Valvira on kuitenkin velvoittanut lähes kaikkia valvontaan otettuja yksiköitä täydentämään omavalvontasuunnitelmiaan.

Ilmoitusvelvollisuutta koskevat ohjeet osaksi yksikön omavalvontasuunnitelmaa

Valvira havaitsi puutteita kaikkien valvontaan otettujen yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa: toimintayksiköitä on pyydetty tarkentamaan mm. työntekijän ilmoitusvelvollisuutta ja asukkaisiin kohdistuvia rajoitustoimenpiteitä koskevaa ohjeistustaan. Valvira on kiinnittänyt huomiota myös siihen, ettei henkilökuntaa aina ole osallistettu omavalvontasuunnitelman laatimiseen riittävällä tasolla.

Työntekijän ilmoitusvelvollisuutta koskevissa ohjeissa havaittiin monenlaisia puutteita. Suurella osalla toimintayksiköistä ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskeva ohjeistus oli liian yleisellä tasolla tai puuttui kokonaan. Työntekijän ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä toimintayksikön omavalvontasuunnitelmaan. Ohjeiden on myös oltava riittävän yksityiskohtaiset. Erityisen tärkeää on huomata, että työntekijän on voitava ilmoittaa epäkohdista seuraamuksia pelkäämättä.

Valvonnassa kävi ilmi, että asukkaiden keskinäistä väkivaltaa ei usein tunnisteta kaltoinkohteluksi. Kaltoinkohtelija voi kuitenkin olla paitsi yksikön työntekijä myös toinen asukas tai vanhuksen omainen. Toimintayksiköissä tarvitaan yhteinen näkemys siitä, mitä kaltoinkohtelulla tarkoitetaan. Lisäksi tarvitaan ohjeet kaltoinkohtelun riskin ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Vanhusten itsemääräämisoikeuden toteutumiseen kiinnitettävä huomiota

Kaltoinkohteluun voivat altistaa myös puutteet vanhusten itsemääräämisoikeuteen liittyvissä ohjeissa tai yksikön epäasianmukaiset toimintakäytännöt. Osassa valvontaan otettujen yksiköiden omavalvontasuunnitelmista oli itsemääräämisoikeuteen ja rajoittamisiin liittyviä puutteita tai niihin oli kirjattu epäasianmukaisia käytäntöjä tai ohjeita. 

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa yksilön vapautta määrätä itsestään, toimistaan ja omaa elämäänsä koskevista päätöksistä. Sosiaalihuollon palveluissa itsemääräämisoikeus tarkoittaa myös asiakkaan toivomusten ja mielipiteen kunnioittamista. Vanhustenhuollon asumispalvelut on toteutettava niin, että ne tukevat ja vahvistavat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta.

Valvira selvitti vanhusten kaltoinkohtelua sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä kevättalvella 2016. Kyselyyn vastasi 7 406 yksiköiden työntekijää. Vastaajia pyydettiin kertomaan, miten kaltoinkohteluun puututaan heidän toimintayksikössään, ja miten vanhustenhuoltoa ja sen toimintoja voitaisiin kehittää kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi.


Lue lisää:

Kaltoinkohtelu ympärivuorokautisissa vanhustenhuollon yksiköissä työntekijöiden havainnoimana -loppuraportti (pdf)

Lisätietoja:

Elina Uusitalo, ylitarkastaja

puh. 0295 209 334

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi