Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Omavalvonta laajenee vuoden 2015 alussa julkisiin vanhuspalveluihin

Omavalvonta laajenee vuoden 2015 alussa julkisiin vanhuspalveluihin

30.6.2014 13:47 / Uutinen

Vuosi sitten voimaan tulleessa vanhuspalvelulaissa (980/2012) säädettiin julkisille palvelujen tuottajille velvollisuus laatia omavalvontasuunnitelma vuoden 2015 alussa. Vastaava velvollisuus laatia omavalvontasuunnitelma tuli yksityisille sosiaalipalveluille jo vuonna 2012, ja Valvira antoi tuolloin omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskevan määräyksen.

Valvira on päivittänyt yksityisten sosiaalipalvelujen omavalvontaa koskevan määräyksen. Uusi määräys korvaa aiemman vuonna 2012 annetun määräyksen ja tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Määräys on annettu yleisellä tasolla, ja sitä sovelletaan laajaan valikoiman kooltaan ja rakenteeltaan erilaisia sosiaalipalveluja. Määräys koskee kaikkia yksityisiä sosiaalipalveluja sekä julkisia, kunnan tai yhteistoiminta-alueen, iäkkäille tuottamia sosiaalihuollon palveluja.

Toimintayksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Suunnitelma kertoo lukijalle, miten yksikössä varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten yksikössä toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Palveluntuottajan vastuulla on, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan laadukkaasti ja turvallisesti. Omavalvonta perustuu yksikössä riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida nopeasti havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin.

 

Lisätietoja: lakimies Riitta Husso, puh. 0295209324

Määräys yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelmasta

Föreskrift om planen för egenkontroll för privat socialservice och offentlig äldreomsorg