Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Omavalvonnalla voidaan parantaa vanhustenhuollon tilaa

Omavalvonnalla voidaan parantaa vanhustenhuollon tilaa

Marja-Liisa Partanen 16.6.2014 / päivitetty 21.4.2015 14:34

 

Vanhustenhuollon valvonta ehkäisee ennalta epäasianmukaisia toimintakäytäntöjä. Se puuttuu toimintaan, joka on säädöstenvastaista ja alittaa vanhuspalvelujen laadun vähimmäisvaatimukset. Mitä aikaisemmassa vaiheessa epäkohtiin puututaan sen parempi.

Vanhuspalvelujen toimijoiden omavalvonta on keino varmistaa asiakkaan saaman palvelun laatu ja toimivat palveluprosessit. Omavalvonnalla luodaan toimivat käytännöt, joilla asiakasturvallisuuden ja laadun tason koheneminen saadaan aikaan nopeasti.

Noin vuosi sitten voimaantulleessa vanhuspalvelulaissa on säännökset siitä, miten vanhuspalvelujen toimintayksikkö vastaa iäkkään henkilön palveluntarpeisiin ja varmistaa hänen saamansa palvelun laadun. Vanhustenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa vuodelle 2014 valvonnan kohteet on valittu vanhuspalvelulain keskeisten tavoitteiden perusteella.

Kotihoito on keskeinen vanhustenhuollon osa-alue, ja sitä valvotaan aktiivisesti. Kotihoidon järjestämisessä ja toiminnassa on puutteita, joihin on jo tartuttu. Puutteiden korjaaminen vaatii kuitenkin edelleen toimenpiteitä valvontaviranomaisilta.

Vuoden 2015 alussa valmistuu yksi yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma. Siihen sisältyy vanhustenhuollon valvonnan riskiperusteinen toimeenpano. Kotihoidon valvontatoimenpiteet käynnistetään ensimmäisten joukossa tämän valvontaohjelman perusteella.

Valvira ennakoi väestön terveyteen, hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyviä riskejä ja kohdentaa valvontaa tämän perusteella. Jotta valvonta olisi aidosti riskiperusteista, on tietoperustan oltava kunnossa.

Valvonnan tietoperustana on käytetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa tehdyn vanhuspalvelulain seurantakyselyn tuloksia. Iäkkäiden hoidon ja hoivan puutteet liittyivät erityisesti palvelujen saatavuuteen, suunnitteluun, järjestämisen edellytyksiin sekä palvelujen laatuun ja asiakasturvallisuuteen.

Seurantakysely uusitaan syksyllä 2014, ja sen tulokset kuvaavat iäkkäiden hoidon ja hoivan tilannetta vanhuspalvelulain voimaantulon jälkeen. Kyselyllä saadaan arvokasta vertailutietoa valvonnan tarpeisiin.

Valvira on lähettänyt kunnille ohjauskirjeen, jolla se ohjaa kuntia varautumaan palvelurakenteen muutoksiin ja laitoshoidon purkuun. Valvira pyytää kuntia kiinnittämään ensisijaisesti huomiota kotiin annettavien palvelujen saatavuuteen. Samalla se pyytää kuntia myös huolehtimaan, että kotihoidon palveluprosessit toteutetaan kunnissa lainmukaisesti.

Valvonnan painopiste siirtyy yhä enemmän ennakoivaan valvontaan ja toiminnanharjoittajien omavalvontaan.

Valvonnan painopiste siirtyy yhä enemmän ennakoivaan valvontaan ja toiminnanharjoittajien omavalvontaan. Valvira antaa kesäkuussa vanhuspalvelulain mukaisen määräyksen yksityisten sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Määräys korvaa Valviran 10.2.2012 yksityisille sosiaalipalveluntuottajille antaman määräyksen.

Marja-Liisa Partanen

Valviran ylijohtaja