Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Ohje alkoholin markkinoinnista

Ohje alkoholin markkinoinnista

20.2.2018 10:54

Valviran ohje 6/2018

Ohje alkoholin markkinoinnista (pdf)

Tämä uusittu versio alkoholijuomien markkinointiohjeesta koskee alkoholilain (1102/2017) 7 luvussa tarkoitettu markkinointia. Lain 3 §:ssä todetaan markkinoinnilla tarkoitettavan mainontaa, epäsuoraa mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa. Epäsuoraa mainontaa on erityisesti tuotteen myynninedistäminen muun hyödykkeen mainonnan yhteydessä siten, että muun hyödykkeen tunnuksena käytetään sellaisenaan tai tunnistettavasti muunnettuna tuotteen tai sen myyjän vakiintunutta tunnusta tai että muun tuotteen mainonnasta muutoin välittyy mielikuva tietystä tuotteesta tai sen myyjästä.

Alkoholijuomapakkauksen sekä sen etiketin kuvituksen ja tekstien voidaan katsoa olevan osa kuluttajiin kohdistuvaa myynninedistämistoimintaa, jos niitä hyödynnetään tuotteen markkinoinnissa, kuten esimerkiksi mainoskuvissa ja mainoslauseina. Näissä tapauksissa myös niitä voidaan arvioida alkoholilain markkinointisäännösten nojalla.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ohjeessa on kysymys alkoholilain markkinointisäännösten soveltamista koskevasta ohjeesta, jossa esitellään myös valvontaviranomaisten tähänastista ratkaisukäytäntöä.
Koska alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä markkinointipykäliä muutettiin vain osittain, ohje sisältää myös edellisen lain aikana syntynyttä ratkaisukäytäntöä.

Ohje on annettu aluehallintovirastoille otettavaksi huomioon alkoholin markkinoinnin valvonnassa. Ohjeen tarkoituksena on luoda yleiset toimintaperiaatteet yhtenäisen valvontakäytännön aikaansaamiseksi koko maassa. Sen on tarkoitus antaa myös alan elinkeinonharjoittajille ja mainonnan suunnittelijoille suuntaviivoja, millaisia seikkoja on otettava huomioon markkinointia suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Markkinointiohje sisältää esimerkkejä siitä, minkälainen markkinointi voidaan katsoa sallituksi tai kielletyksi. Ohjetta käytäntöön sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon, että harkinta sallitusta tai kielletystä toiminnasta tehdään tapauskohtaisesti. Lisäksi markkinoinnista syntyvällä kokonaisvaikutelmalla on olennainen merkitys arvioitaessa sitä, milloin toiminta voidaan katsoa lainvastaiseksi.

Markkinointi on jatkuvasti muuttuvaa toimintaa. Sen vuoksi ohje ei voi olla tyhjentävä esitys kielletyistä tai sallituista mainonta- ja myynninedistämiskeinoista. Valvira seuraa markkinoinnin kehittymistä sekä vaikutuksia ja päivittää ohjetta tarvittaessa. Lainmuutosten voimaan tulon myötä syntyvää tulkintakäytäntöä lisätään ohjeeseen.

Tässä ohjeessa on huomioitu 1.1.2018 voimaan tulevat muutokset, joilla on muun ohessa poistettu lyhytaikaisen tarjoushintailmoittelun kielto anniskelun osalta sekä asetettu uusi alkoholijuomien hinnasta annettavan hyvityksen kielto sekä lisätty poikkeuksia väkevän alkoholijuoman mainontakieltoon.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Marianna Vasara
puh. 0295 209 622
marianna.vasara(at)valvira.fi