Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Norminpurku etenee: Valvira karsii ohjeistustaan

Norminpurku etenee: Valvira karsii ohjeistustaan

27.11.2015 10:16 / päivitetty 17.12.2015 18:03 / Uutinen

Valvira on käynyt läpi verkkosivuiltaan löytyvää ohjeistusta. Pääpaino tarkastelussa on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon ohjeistuksessa, ja sen perusteella Valvira.fistä poistetaan 20 Valviran omaa tai yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa laadittua linjausta, kannanottoa tai ohjetta. Poistettavat linjaukset, kannanotot ja ohjeet on listattu alla.

Tarkastelun lähtökohtana on ollut hallinnollisen taakan keventäminen kuntien, palvelunjärjestäjien, yritysten ja viranomaisten näkökulmasta. Ohjeistusta on karsittu yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.

Norminpurkutyö jatkuu. Alkoholihallinnon ohjeistusta tarkastellaan tässä yhteydessä myös alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksen näkökulmasta.

Valvira ilmoitti elokuussa osana norminpurkuun liittyvää aloitettaan käyvänsä läpi oman ohjeistuksensa. Lue lisää Valviran aloitteesta normien purkamiseksi.

Poistettavat linjaukset, kannanotot ja ohjeet:

•    1/2013: Ilmoituksen- ja luvanvaraisen päihdehuollon rajanvetoa
•    2/2013: Katkaisuhoidon toimitilat lyhytaikaisissa ympärivuorokautisissa palveluissa
•    3/2013: Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen laitoshoidon toimitilat
•    4/2013: Selviämisasemien toimitilat lyhytaikaisissa ympärivuorokautisissa palveluissa
•    5/2013: Selviämishuoneen perustaminen tukiasumisen yhteyteen ei ole suotavaa
•    6/2013: Perhehoitoa koskevan toimeksiantosopimuksen laadintaoikeus on vain kunnalla
•    7/2013: Ovien lukitseminen lastensuojelulaitoksissa
•    4/2014: Tuntityöntekijöiden käytön rajaaminen sosiaalihuollon luvanvaraisissa palveluissa
•    8/2014: Itsenäisiltä terveydenhuollon ammattihenkilöiltä perittävä rekisteröintitietojen muutosmaksu
•    Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus, 20.9.2013
•    Osaproteesia tarvitsevan potilaan hoito (erikoishammasteknikon ammatinharjoittaminen), 26.6.2013
•    Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt, 12.10.2012
•    Valtioneuvoston asetuksen (338/2011) toimeenpanon seuranta ja valvonta, 8.11.2011
•    Vaatimukset työskenneltäessä toisen johdon ja valvonnan alaisena lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä, 30.5.2011
•    Kuntien varautuminen vanhuspalvelulain toimeenpanoon, 19.12.2013
•    Lapsen huollon jatkuvuuden turvaaminen lastensuojelun sijaishuollossa, 26.6.2013
•    Sosiaalihuollon päihdehuoltoyksiköiden henkilöstö, 18.8.2010
•    Muistutusmenettelyn käyttö sosiaalipalveluissa, 18.8.2010
•    Lastensuojelulain määräaikojen noudattaminen, 18.8.2010
•    Ravintolatupakointia koskeva siirtymäaika / Ravintolatupakointia koskeva siirtymäaikaohje 28.11.2006

Lisätietoja:
Marika Puusa
lakimies
puh. 0295 209 218
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Korjattu lyöntivirhe. 4.12.2015 korjattu ohjeen nimi.