Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Mikä muuttuu alkoholijuomien anniskelussa, vähittäismyynnissä ja markkinoinnissa 1.3.2018?

Mikä muuttuu alkoholijuomien anniskelussa, vähittäismyynnissä ja markkinoinnissa 1.3.2018?

20.2.2018 10:00 / päivitetty 1.3.2018 11:33 / Uutinen

Uusi alkoholilaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.3.2018. Uuden lain myötä erityisesti alkoholijuomien anniskelua koskevaa yksityiskohtaista sääntelyä puretaan. Tähän verkkouutiseen on koottu oleellisimmat uudesta alkoholilaista aiheutuvat muutokset 1.3.2018 alkoholin anniskeluun, vähittäismyyntiin ja markkinointiin.

Valvira on päivittänyt verkkosivunsa vastaamaan uuden alkoholilain sisältöä 28.2.2018 anniskelun, vähittäismyynnin ja markkinoinnin osalta.

Valvira on lisäksi julkaissut alkoholijuomien anniskelua, vähittäismyyntiä ja markkinointia koskevat ohjeet 20.2.2018 verkkosivuillaan. Ohjeet on laadittu ennen alkoholilain nojalla annettuja valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia ja ohjeita päivitetään parhaillaan.

Alkoholijuomien anniskelu 4/2018 (pdf)

Alkoholijuomien vähittäismyynti 5/2018 (pdf)

Ohje alkoholin markkinoinnista 6/2018 (pdf)

Osa uusista säännöksistä tuli voimaan jo 1.1.2018 ja niiden keskeistä sisältöä on esitelty verkkouutisessa Mikä muuttuu alkoholijuomien anniskelussa, vähittäismyynnissä ja markkinoinnissa 1.1.2018.

Usein kysytyt kysymykset

Sisällysluettelo

Anniskelu
Vähittäismyynti
Markkinointi

Anniskelu

Tällä sivulla esitellään keskeiset anniskeluun 1.3.2018 tulleet muutokset. Anniskelua koskeva sääntelyä on laajemmin esitelty Valviran ohjeessa Alkoholijuomien anniskelu.
Ahvenanmaalla on mahdollisuus omaan lainsäädäntöön alkoholijuomien anniskelussa. Tässä mainittujen anniskelumuutosten soveltumisesta Ahvenanmaalla tulee tiedustella tarkempaa ohjeistusta Ahvenanmaalla anniskeluluvista vastaavalta viranomaiselta.

Neljännesvuosi-ilmoituksesta tulee puolivuotisilmoitus

Anniskeluluvanhaltijan velvollisuutena on toimittaa määräajoin valvontaviranomaisille myyntiään ja muuta toimintaansa koskevat valvonnan ja toiminnan riskien arvioimisen kannalta tarpeelliset ilmoitukset ja tiedot.

Aikaisemmin luvanhaltijan on pitänyt lupakohtaisesti ilmoittaa neljännesvuosittain anniskelumyyntiä koskevat tiedot. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädetään, että ilmoitukset annetaan puolivuosittain.

Seuraavan kerran ilmoitus tulee tehdä vuoden 2018 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta kesällä 2018. Neljännesvuosi-ilmoitusta ei siis tule tehdä vuoden 2018 ensimmäiseltä neljännekseltä.

Anniskeluluvanhaltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle kaksi kertaa vuodessa alkoholijuomien anniskelunsa arvo ja henkilökuntansa määrä sekä alkoholijuomien vähittäismyyntinsä määrä ja arvo, jos anniskelupaikassa harjoitetaan anniskelussa olevien alkoholijuomien vähittäismyyntiä.

Anniskeluluvanhaltijan on lisäksi tehtävä lupaviranomaiselle kaksi kertaa vuodessa ilmoitus vähittäismyyntiluvanhaltijalta anniskeluun hankittujen alkoholijuomien määrästä ja arvosta.

Nykyisten anniskelulupien muutokset

Anniskelulupien jakamisesta A-, B- ja C-lupiin luovuttiin 1.3.2018. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin myönnetyllä luvalla, joka on myönnetty korkeintaan 22 % alkoholijuomien myyntiin tai ainoastaan käymisteitse valmistettujen korkeintaan 4,7 % alkoholijuomien anniskeluun (ns. B- ja C-luvat) anniskeluoikeus muuttui automaattisesti 1.3.2018 kattamaan kaikkien alkoholijuomien anniskelun.

Käytännössä muutos toteutettiin siten, että B- ja C-lupien haltijat saivat uudet anniskelulupanumerot. Muutos toteutettiin siten, että vanhan kahdeksannumeroisen lupanumeron alku muuttuu. Toistaiseksi voimassa olevan anniskelulupanumeron ensimmäiset kaksi numeroa ovat 1.3.2018 alkaen 01 ja määräajaksi myönnetyn anniskeluluvan lupanumeron ensimmäiset kaksi numeroa ovat 05. Nämä numerot korvaavat nykyisen lupanumeron ensimmäiset kaksi numeroa 1.3.2018 alkaen.

Aluehallintovirastot ovat tiedottaneet tarkemmin luvanhaltijoille lupanumeromuutoksista ennen lain voimaan tuloa.

Alkoholijuomaostot ja raportointi tulee tehdä uudella lupanumerolla 1.3.2018 alkaen. Muutos ei vaadi muuttuvien lupanumeroiden osalta anniskeluluvanhaltijoilta muita toimenpiteitä.

Muilta osin voimassa olevat anniskeluluvat säilyvät muuttumattomina. Myös anniskelulupaan annetut lupaehdot säilyvät ennallaan, jos niihin ei haeta aluehallintovirastolta muutosta.

Alkoholijuomien vähittäismyynti anniskelupaikassa

Anniskelupaikan sisätilaan voi hakea lupaa enintään 5,5 % anniskelussa olevien alkoholijuomien vähittäismyyntiin.

Alkoholijuoman vähittäismyynnillä tarkoitetaan alkoholijuoman myyntiä nautittavaksi muualla kuin myyjän hallitsemissa tiloissa tai myyjän järjestämässä valvonnassa. Alkoholijuomien vähittäismyyntiä saa harjoittaa vain luovuttamalla niitä asiakkaalle hyväksytyssä vähittäismyyntipaikassa. Vähittäismyytyjä alkoholijuomia ei saa nauttia anniskelupaikassa.

Alkoholijuomaa saa vähittäismyydä vain valmiiksi täytetyissä suljetuissa pakkauksissa. Alkoholijuomien astiointi, eli esimerkiksi pullotus, edellyttää alkoholijuomien valmistuslupaa eikä astiointia saa suorittaa muualla kuin hyväksytyssä valmistuspaikassa.

Vähittäismyyntiluvan mukaisia alkoholijuomia, joissa on enemmän kuin 2,8 % alkoholia, saa vähittäismyydä vain kello 9:n ja 21:n välisenä aikana.

Määräaikaisen anniskeluluvan tai etukäteen hyväksytyn anniskelualueen yhteyteen vähittäismyyntilupa saadaan myöntää vain sellaiseen useiden alkoholijuomien valmistajien esittelytilaisuuteen, jonka tarkoituksena on esitellä tuotteita kuluttajille. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi olutmessut.

Lupaviranomainen saa asettaa vähittäismyynnin kassa- ja myyntijärjestelyjä koskevia lupamääräyksiä, jos samassa toimipaikassa harjoitetaan myös anniskelua.

Vähittäismyyntiä anniskelupaikassa koskevat myös muut alkoholijuomien vähittäismyynnin säännökset, jotka on esitelty tarkemmin Valviran ohjeessa Alkoholijuomien vähittäismyynti.

Anniskelu tilaisuuksissa ja tapahtumissa

Uudessa alkoholilaissa ei ole säännöstä tilapäisestä anniskeluluvasta. Tapahtumia kuten festivaaleja varten voidaan hakea määräaikaista anniskelulupaa. Tilaisuuksissa voidaan anniskella myös ilmoituksella, mutta se edellyttää, että alue on hyväksytty etukäteen anniskelualueeksi alueen omistajan tai haltijan toimesta.

Tapahtuma-, kokous- ja juhlatila ja vastaava alue voidaan tilan tai alueen omistajan tai haltijan hakemuksesta hyväksyä anniskelualueeksi. Tällaisella hyväksytyllä anniskelualueella voi anniskelutoimintaa harjoittaa sellainen toimija, jolla on aikaisemmin myönnetty anniskelulupa. Anniskelusta tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle viimeistään kolme vuorokautta ennen tilaisuuden alkua. Jos anniskelu liittyy matkailupalveluun, luvanhaltijan anniskelutilaisuudet saadaan ilmoittaa suunniteltujen reittien tarkkuudella enintään vuodeksi kerrallaan.

Anniskelulupa voidaan myöntää hakijalle, jolla ei ole anniskelupaikkaa, jos anniskelua on tarkoitus harjoittaa ilmoituksella hyväksytyllä anniskelualueella järjestettävissä tilaisuuksissa tai anniskeltaessa matkailupalvelujen yhteydessä suljetuille retkelle osallistuville seurueille.

Anniskeluaika ja sen jatkaminen

Yli 2,8 % alkoholijuomien anniskelu on sallittu kello 9:stä kello 1.30:een, ellei lupaviranomainen ole rajoittanut anniskeluaikaa. Anniskeltujen alkoholijuomien nauttiminen on sallittu yhden tunnin ajan anniskeluajan päättymisen jälkeen. Anniskelupaikkaa ei tarvitse sulkea nauttimisajan päättyessä, mutta alkoholijuomien nauttimista ei saa sen jälkeen enää sallia.

Anniskelua saadaan jatkaa itsenäisyyspäivän, uudenvuoden, vapun ja juhannuksen aattoyönä kello 3:een.

Anniskeluaikaa voidaan jatkaa sisätiloissa kello 1.30 jälkeen kello 4:ään aluehallintovirastolle tehtävällä ilmoituksella. Ilmoitus pitää toimittaa aluehallintovirastolle vähintään kolme viikkoa ennen anniskeluajan jatkamisen aloittamista.

Anniskelua saa jatkaa kello 4:ään ulkotilassa ja anniskelun saa aloittaa aikaisintaan kello 7 majoituspaikan aamiaistarjoilun yhteydessä, jos aluehallintovirasto myöntää siihen luvan. Anniskeluaikaa ei voi jatkaa 1.30 jälkeen yhteisellä anniskelualueella.

Jos anniskelua jatketaan anniskelupaikassa kello 1.30:n jälkeen, luvanhaltijan tulee asettaa yksi järjestyksenvalvoja jokaista alkavaa sataa asiakasta kohti valvomaan järjestystä ja turvallisuutta anniskelupaikassa ja sen välittömässä läheisyydessä kello 1.30:stä asiakkaiden alkoholijuomien nauttimisen päättymiseen asti ellei aluehallintovirasto ole toisin määrännyt.

Kunnalla on oikeus asukkaidensa turvallisuuden edistämiseksi kieltää anniskelun jatkaminen tai rajoittaa sitä määrätyllä kunnan alueella. Kunnan päätös voi koskea kaikkia viikonpäiviä tai määrättyjä viikonpäiviä ja se voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Päätös tulee voimaan aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Alkoholilain kokonaisuudistuksen voimaan tultua 1.3.2018 voimassa olevaan lupaan jatkaa anniskelua kello 2.30 tai kello 3.30 sovelletaan luvan myöntämishetkellä voimassa olleita säännöksiä luvan voimassaolon ajan, ellei luvanhaltija tee jatkoaikailmoitusta.

Anniskelualueita koskevat uudistukset

Alkoholilain uudistuksen myötä yhteiset anniskelualueet ovat mahdollisia, jos yksi hakija ilmoittaa vastaavansa alueen valvonnasta. Lupaa yhteiselle anniskelualueelle voi hakea aluehallintovirastosta. Yhteisellä anniskelualueella ei saa jatkaa anniskelua 1.30:n jälkeen. Yhteiset anniskelualueet helpottavat esimerkiksi food court -tyyppistä toimintaa.

Anniskelualueeksi voidaan hyväksyä yleinen katsomotila, jos se on varattu yksinomaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Aluehallintovirasto voi hyväksyä yleisen katsomotilan tai sen osan anniskelualueeksi ja rajoittaa hyväksynnän voimassaolon lupaehdolla vain sellaisiin aikoihin tai tapahtumiin, kun kyseinen anniskelualue on varattu vain täysi-ikäisille henkilöille.

Aluehallintovirasto voi anniskelualueen hyväksyessään sallia, että asiakkaat kuljettavat alkoholijuomia saman anniskelupaikan anniskelualueelta toiselle luvanhaltijan omavalvontasuunnitelmassa hyväksymällä tavalla. Lupaviranomaisen hyväksymisen asiakkaiden alkoholijuomien kuljettamiselle voi hakea myös jo voimassa olevaan anniskelulupaan.

Anniskelualueella voi vastaisuudessa toimia anniskeluluvanhaltijan lisäksi muita toimijoita, jotka myyvät esimerkiksi ruokaa.

Anniskelupaikan henkilökunta ja sitä koskevat vaatimukset

Anniskelupaikassa tulee olla paikalla luvanhaltijan edustajana tämän määräämä vastaava hoitaja tai muu luvanhaltijan tähän tehtävään nimeämä henkilö, jos paikka on avoinna asiakkaille. Vastaavan hoitajan ja muun tehtävään nimetyn henkilön tulee olla täyttänyt 18 vuotta.

Henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta, ei saa toimia vastaavana hoitajana tai muuna tehtävään nimettynä henkilönä eikä myydä tai anniskella alkoholijuomaa. 16 vuotta täyttänyt henkilö saa anniskella alkoholijuomia vain vastaavan hoitajan tai muun tehtävään nimetyn henkilön välittömän valvonnan alaisena.

Anniskeluluvanhaltijan on huolehdittava siitä, että vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä on alkoholilain tuntemista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymän mallin mukainen todistus. Vastaavalta hoitajalta tai muulta tehtävään nimetyltä ei enää edellytetä työkokemusta tai ravitsemisalan koulutusta.

Alkoholilain tuntemista osoittavan todistuksen (anniskelupassi) myöntää valtioneuvoston toimiluvan tai opetusministeriön järjestämisluvan nojalla ravintolapalvelun koulutusta antava oppilaitos. Todistus myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapojen tuntemista arvioivan kokeen tai saanut vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen taikka suorittanut tutkinnon, johon vastaavat tiedot sisältyvät.

Sen, joka alkoholilain voimaan tullessa 1.3.2018 on vanhan alkoholilain (1143/1994) 21 b §:ssä tarkoitetulla tavalla kelpoinen toimimaan anniskelupaikan vastaavana hoitajana, katsotaan täyttävän myös uuden lain mukaiset alkoholilain tuntemista osoittavaa todistusta koskevat pätevyysvaatimukset. Myös vanhan alkoholilain voimassaoloaikana myönnetty anniskelupassi on riittävä todistus alkoholilain tuntemisesta.

Alkoholijuomia myyvä ja vähittäismyynnin tai anniskelun valvontaan osallistuva henkilö ei tehtävässään saa olla alkoholin eikä muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena.

Velaksi anniskelu ja maksutavat

Uudessa alkoholilaissa ei ole säännöstä, joka kieltäisi velaksi anniskelun. Joissakin tilanteissa alkoholijuomien anniskelu velaksi esimerkiksi heikoille kuluttajaryhmille voidaan kuitenkin kokonaisarvion perusteella kieltää hyvän tavan vastaisena.

Koska velaksi anniskelun kieltoa ei enää alkoholilaissa ole, alkoholijuomien maksaminen esimerkiksi erilaisilla mobiilisovelluksilla helpottuu. Alkoholijuomien myymisen tulee kuitenkin edelleen tapahtua luvanhaltijan toimesta ja lukuun.

Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelmassa on oltava luvanhaltijan määrittelemä enimmäisluoton määrä ja luottomyynnin valvonta- ja toimintatavat, jos alkoholijuomia myydään kuluttajalle velaksi muutoin kuin yleisesti käytettävällä luottolaitoksen korttimaksulla tai maksusovelluksella taikka ohjelmapalvelun tai majoitushuoneen yhteydessä.

Alkoholiannokset

Uudessa alkoholilaissa ei ole määritelty kerralla anniskeltaville alkoholiannoksille enimmäismäärää.

Alkoholijuomaa saa myydä anniskelussa nautittavaksi vain avatuissa pakkauksissa tai annosteltuna lasiin tai muuhun astiaan.

Jos alkoholijuomaa myydään anniskelussa annosteltuna, sitä tulee olla asiakkaan saatavilla perusannoksina. Väkevien alkoholijuomien perusannos on 4 senttilitraa, enemmän kuin 15 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän miedon alkoholijuoman perusannos on 8 senttilitraa, enemmän kuin 8 mutta enintään 15 tilavuusprosenttia sisältävän miedon alkoholijuoman perusannos on 12 senttilitraa ja muun miedon alkoholijuoman perusannos on 33 senttilitraa.

Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelmassa on oltava luvanhaltijan määrittelemät suurimmat anniskeluannokset, jotka saadaan myydä yhdelle asiakkaalle kerrallaan, jos sallittu annos on suurempi kuin neljä edellä mainittua perusannosta.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa tarkoitetulle matkustajalle tapahtuvassa anniskelussa majoitushuoneessa sekä suljetuille seurueille tapahtuvassa anniskelussa luvanhaltijan kokoustilassa tai vastaavalla alueella voidaan käyttää myös avaamattomia pakkauksia, jos tarjolla olevien alkoholijuomien määrä on rajoitettu asiakasmäärän ja anniskelun valvonnan vaatimusten mukaisesti. Alkoholijuomien määrän rajoittamisesta voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Anniskelun omavalvonta

Anniskeluluvan saamisen yhdeksi edellytykseksi tulee omavalvontasuunnitelma. Myös jo voimassa olevien anniskelulupien haltijoiden on laadittava kirjallinen suunnitelma toimintansa lainmukaisuuden varmistamiseksi (omavalvontasuunnitelma), noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata, mitkä ovat riskit alkoholilain 1 §:ssä tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten lain noudattamista seurataan, miten kriittisten tilanteiden riskien hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.

Sosiaali- ja terveysministeriön alkoholilain valvonnasta 27.2.2018 antaman asetuksen mukaan omavalvontasuunnitelmaa koskevat seuraavat asiat:

Alkoholilain 56 §:ssä tarkoitetussa omavalvontasuunnitelmassa on oltava:
1) luvanhaltijan ja suunnitelman toimipaikan tiedot;
2) merkintä omavalvontasuunnitelman laatimispäivästä ja luvanhaltijan hyväksymisestä;
3) tieto luvanhaltijan määräämistä henkilöistä, jotka vastaavat alkoholilain 11 §:ssä tarkoitettujen muutosten ilmoittamisesta, alkoholilain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten ja
tietojen hallinnasta ja toimittamisesta lupaviranomaiselle sekä omavalvontasuunnitelman yleisestä toteuttamisesta ja noudattamisesta;
4) selvitys siitä, miten henkilökunnan alkoholilain 57 §:ssä tarkoitettu osaaminen varmistetaan ja miten koulutusta ja osaamista koskeva kirjanpito on järjestetty;
5) selvitys siitä, miten luvanhaltija ja omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta vastaava henkilö seuraavat omavalvontasuunnitelman ja henkilökunnalle annettujen määräysten noudattamista.

Luvanhaltijan on myös esitettävä suunnitelma kriittisten tilanteiden ja viranomaisten esittämien huomioiden johdosta toteutettavista toimista, omavalvontasuunnitelman toimeenpanon vuosittaisesta arvioinnista sekä sen ajan tasalla pitämisestä. Jos omavalvontasuunnitelmaa muutetaan, muutoksen ajankohta on voitava jälkikäteen selvittää.

Omavalvontasuunnitelma ja toimipaikkaa koskeva alkoholilaissa tarkoitettu lupa tai hyväksyminen on pidettävä suunnitelmaa toteuttavan henkilökunnan ja valvontaviranomaisten saatavilla.

Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelmassa on oltava:
1) kuvaus alkoholijuomien varastoinnista ja varastotiloista;
2) kuvaus anniskelupaikan toiminta-ajatuksesta ja tarvittaessa siihen ja anniskelupaikan sijaintiin liittyvistä valvonnan painotuksista ja riskeistä;
3) kuvaus luvanhaltijan määräämistä vastaavan hoitajan tai muun tehtävään nimetyn henkilön tehtävistä sekä henkilökunnan määrää ja tehtäviä koskeva suunnitelma alkoholilain 35—38 §:ssä säädettyjen kieltojen ja velvoitteiden noudattamisen valvonnasta sekä järjestyksenvalvonnasta anniskelualueella anniskeluajan aikana;
4) kuvaus vähittäismyyntitoiminnan järjestämisestä sekä kassa- ja myyntijärjestelyjen toteuttamisesta, jos anniskelupaikassa harjoitetaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä.

Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelmassa on lisäksi oltava:
1) luvanhaltijan määrittelemä enimmäisluoton määrä ja luottomyynnin valvonta- ja toimintatavat, jos alkoholijuomia myydään kuluttajalle velaksi muutoin kuin yleisesti käytettävällä luottolaitoksen korttimaksulla tai maksusovelluksella taikka ohjelmapalvelun tai majoitushuoneen yhteydessä;
2) luvanhaltijan määrittelemät suurimmat anniskeluannokset, jotka saadaan myydä yhdelle asiakkaalle kerrallaan, jos sallittu annos on suurempi kuin neljä alkoholilain 41 §:n 3 momentissa tarkoitettua perusannosta;
3) kuvaus alkoholilain 45 §:n 1 momentissa tarkoitetun asiakasmäärän seurannasta, järjestyksenvalvonnan toteuttamisesta sekä järjestyksenvalvojille määrätyistä tehtävistä, jos anniskelua jatketaan jatkoajalla.

Anniskelun omavalvontaa ja omavalvontasuunnitelmaa koskevaa ohjeistusta laaditaan parhaillaan.

Vähittäismyynti

Vähittäismyyntiä koskeva sääntely on esitelty tarkemmin Valviran ohjeessa Alkoholijuomien vähittäismyynti.

Vähittäismyynnin omavalvonta

Vähittäismyyntiluvan saamisen yhtenä edellytyksenä on omavalvontasuunnitelma. Myös jo voimassa olevien vähittäismyyntilupien haltijoiden on laadittava kirjallinen suunnitelma toimintansa lainmukaisuuden varmistamiseksi (omavalvontasuunnitelma), noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata, mitkä ovat riskit alkoholilain 1 §:ssä tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten lain noudattamista seurataan, miten kriittisten tilanteiden riskien hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.

Sosiaali- ja terveysministeriön alkoholilain valvonnasta 27.2.2018 antaman asetuksen mukaan omavalvontasuunnitelmaa koskevat seuraavat asiat:

Alkoholilain 56 §:ssä tarkoitetussa omavalvontasuunnitelmassa on oltava:
1) luvanhaltijan ja suunnitelman toimipaikan tiedot;
2) merkintä omavalvontasuunnitelman laatimispäivästä ja luvanhaltijan hyväksymisestä;
3) tieto luvanhaltijan määräämistä henkilöistä, jotka vastaavat alkoholilain 11 §:ssä tarkoitettujen muutosten ilmoittamisesta, alkoholilain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten ja tietojen hallinnasta ja toimittamisesta lupaviranomaiselle sekä omavalvontasuunnitelman yleisestä toteuttamisesta ja noudattamisesta;
4) selvitys siitä, miten henkilökunnan alkoholilain 57 §:ssä tarkoitettu osaaminen varmistetaan ja miten koulutusta ja osaamista koskeva kirjanpito on järjestetty;
5) selvitys siitä, miten luvanhaltija ja omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta vastaava henkilö seuraavat omavalvontasuunnitelman ja henkilökunnalle annettujen määräysten noudattamista.

Luvanhaltijan on myös esitettävä suunnitelma kriittisten tilanteiden ja viranomaisten esittämien huomioiden johdosta toteutettavista toimista, omavalvontasuunnitelman toimeenpanon vuosittaisesta arvioinnista sekä sen ajan tasalla pitämisestä. Jos omavalvontasuunnitelmaa muutetaan, muutoksen ajankohta on voitava jälkikäteen selvittää.

Omavalvontasuunnitelma ja toimipaikkaa koskeva alkoholilaissa tarkoitettu lupa tai hyväksyminen on pidettävä suunnitelmaa toteuttavan henkilökunnan ja valvontaviranomaisten saatavilla.

Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelmassa on oltava:
1) kuvaus alkoholijuomien varastoinnista ja varastotiloista;

2) kuvaus vähittäismyynnin toiminta-ajatuksesta ja tarvittaessa siihen ja myyntipaikan sijaintiin liittyvistä valvonnan painotuksista ja riskeistä;

3) kuvaus alkoholijuomien sijoittamisesta vähittäismyyntipaikassa, jos alkoholijuomia ei sijoiteta yhtenäisesti vain alkoholijuomille tarkoitettuihin hyllyihin tai myymäläosastoon;

4) kuvaus vähittäismyyntitoiminnan järjestämisestä sekä kassa- ja myyntijärjestelyjen toteuttamisesta;

5) kuvaus luvanhaltijan määräämistä vastaavan hoitajan tai muun tehtävään nimetyn henkilön tehtävistä sekä henkilökunnan määrää ja tehtäviä koskeva suunnitelma alkoholilain 35, 37 ja 38 §:ssä säädettyjen kieltojen ja velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi vähittäismyyntipaikassa;

6) kuvaus alkoholijuomien myyntiajan noudattamiseen liittyvistä toimintatavoista;

7) kuvaus alkoholilain 55 §:n 2 momentissa tarkoitettujen alkoholivalmisteiden myyntijärjestelyistä ja sijoittamisesta myymälässä.

Vähittäismyynnin omavalvontaa ja omavalvontasuunnitelmaa koskevaa ohjeistusta laaditaan parhaillaan.

Alkoholia sisältävät valmisteet kuten jäätelöt ja suklaat

Enintään 2,8 painoprosenttia etyylialkoholia sisältäviä kiinteitä alkoholivalmisteita, esimerkiksi suklaamakeisia tai jäätelöitä, saa myydä vapaasti. Tätä vahvempien tuotteiden vähittäismyyntiä, anniskelua ja markkinointia koskevat alkoholilain alkoholijuomien säännökset kuten esimerkiksi ikärajat.

Enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia sisältävien alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu edellyttävät lupaa ja enemmän kuin 5,5 tilavuusprosenttia sisältävien alkoholijuomien vähittäismyynti kuuluu alkoholiyhtiön yksinoikeuden piiriin. Alkoholilain soveltamisessa valmisteen alkoholipitoisuutena tilavuusprosentteina pidettään sen alkoholipitoisuutta painoprosentteina.

Vähittäismyyntilupaa edellyttävien alkoholivalmisteiden myyntiä ja sijoittelua koskevat ohjeistukset ovat valmistelussa.

Vähittäismyyntipaikan henkilökunta

Vähittäismyyntipaikassa on oltava läsnä 18 vuotta täyttänyt vastaava hoitaja tai luvanhaltijan määräämä henkilö vastaamassa alkoholijuomien vähittäismyynnin laillisuudesta.

Luvanhaltijan on järjestettävä myynnin valvonta siten, että alkoholijuomien myynnistä vastaava 18 vuotta täyttänyt henkilö voi tehokkaasti valvoa myyntiä ja tarvittaessa puuttua siihen. Alaikäinen henkilö, joka on täyttänyt 16 vuotta, saa myydä alkoholijuomia vain vastaavan hoitajan tai muun tehtävään nimetyn täysi-ikäisen henkilön välittömän valvonnan alaisena.

Alkoholijuomia myyvä tai vähittäismyynnin valvontaan osallistuva henkilö ei tehtävässään saa olla alkoholin eikä muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena.

Alkoholijuomien vähittäismyyntiluvat

Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa voidaan myöntää vain sisätilaan.

Elintarvikemyymälään vähittäismyyntilupa voidaan myöntää enintään 5,5 % alkoholijuomien myymiseen rakennuksen sisätilassa muutoin kuin tilapäisesti elintarvikkeita myyvälle hakijalle. Lupaa ei voida myöntää tilapäiseen myyntiin, ulkotiloihin tai yksinomaan alkoholijuomia myyviin myymälöihin, elleivät ne ole valmistuspaikan yhteydessä.

Vähittäismyyntipaikassa on oltava myytävänä monipuolinen valikoima päivittäin tarvittavia elintarvikkeita. Alkoholijuomien myynti ei saa olla selvästi muiden elintarvikkeiden myyntiä suurempaa. Säännöksen tarkoituksena on, että alkoholijuomien myynti on osa, mutta ei pääasiallinen osa, päivittäistavarakaupan asiakaspalvelua. Eri tuotteiden myynnin osuuksia ei voida tarkkaan arvioida lupaa haettaessa, mutta elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan painotukset ovat jo siinä vaiheessa havaittavissa. Jos myymälässä tarjottaisiin asiakkaiden ostettavaksi pääosin vain alkoholijuomia, on vääjäämätöntä, että niiden myynnin osuus nousisi selvästi muiden elintarvikkeiden myyntiä suuremmaksi.

Vähittäismyyntilupa voidaan myöntää myös elintarvikemyyntiä vakituista tai kausiasutusta palvelevalla säännöllisellä reitillä kulkevassa myymäläautossa tai -veneessä harjoittavalle hakijalle. Vähittäismyyntilupaa ei saa myöntää esimerkiksi myymäläautoon, joka kiertäisi tai poikkeaisi yleisötapahtumissa tai joka kuljettaisi alkoholijuomia asiakkaiden tilausten mukaisesti määräytyvillä reiteillä tai pysähtymispaikoilla.

Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa voidaan myöntää anniskeluluvan yhteyteen anniskelussa olevien enintään 5,5 % alkoholijuomien vähittäismyyntiin. Tarkemmin asiaa on käsitelty anniskelua koskevia muutoksia käsittelevässä kohdassa.

Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa voidaan myöntää alkoholijuomien valmistuspaikan yhteyteen. Tällöin luvanhaltija saa myydä valmistuspaikan yhteydessä sekä itse valmistamiaan että muita enintään 5,5 tilavuusprosenttia sisältäviä alkoholijuomia. Jo 1.1.2018 alkaen on valmistuspaikan yhteyteen voitu myöntää vähittäismyyntilupa käsityöläisoluen valmistajille.

Korkeintaan 5,5 % alkoholijuomien vähittäismyyntilupa voidaan myöntää myös Alkolle, jos myyntipaikan sijainnista ei aiheudu kohtuutonta haittaa asuinympäristölle.

Markkinointi

Markkinointia koskeva sääntelyä on tarkemmin esitelty Valviran ohjeessa alkoholin markkinoinnista.

Alkoholijuomien hinnasta annettavan hyvityksen kielto

Alkoholilain 51.2 §:n mukaan alkoholijuoman hinnasta annettavan hyvityksen, joka lasketaan alkoholijuomien tai muiden kulutushyödykkeiden ja palveluiden ostojen perusteella, tarjoaminen ja maksaminen vähittäismyynnissä ja anniskelussa on kielletty.  

Hyvitys on yleistermi, joka kattaa sekä bonukset että muissa muodoissa tarjottavat edut, kuten esimerkiksi maksutapaedut. Säännöksen tarkoitus on kieltää kaikenlaiset hyvitysjärjestelyt.

Säännös estää kaupan tai ravintoloiden kanta-asiakaskorttien tai etuohjelmien yhteydessä tapahtuvan alkoholijuomien myynninedistämisen ostohyvitysten avulla. Ostohyvitysten maksaminen on kielletty Suomessa toimivan etuohjelman yhteydessä myös ulkomailla tehdyistä alkoholiostoista.

Näin ollen sekä bonuksen, maksutapaedun että muiden mahdollisten ostohyvitysten tarjoaminen ja maksaminen alkoholijuoman hinnasta annettavan hyvityksen tai alkoholijuoman ostamisesta kertyvän hyvityksen muodossa on kielletty 1.3.2018 lähtien.

Alkoholivalmisteet

Kiinteää ainetta oleviin tai sitä sisältäviin alkoholivalmisteisiin sovelletaan alkoholijuomien myyntiä ja markkinointia koskevia säännöksiä, jos niiden kokonaisalkoholipitoisuus on yli 2,8 painoprosenttia. Valmisteen alkoholipitoisuus painoprosentteina katsotaan myös tilavuusprosentiksi. Tällaisten tuotteiden myynti ja anniskelu edellyttävät siis lupaa. Myyntiin sovelletaan myös esimerkiksi ikärajaa ja myyntiaikoja koskevia säännöksiä.

Lisätietoja Valvirassa:

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 610

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja aluehallintovirastoissa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Riku-Matti Lehikoinen, alkoholihallintoyksikön päällikkö
puh. 0295 016 155

Samuel Haataja, ylitarkastaja
puh. 0295 016 111

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Jarmo Ruusu, alkoholitarkastaja, ryhmävastaava
puh. 0295 016 938

Ulla Kuosmanen, ylitarkastaja
puh. 0295 016 915

Lapin aluehallintovirasto

Esko Lind, ylitarkastaja
puh. 0295 017 369

Heini Sankala, ylitarkastaja
puh. 0295 017 382

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Heikki Mäki, alkoholiylitarkastaja
puh. 0295 018 094

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kalle Tervo, yksikön päällikkö
puh. 0295 018 598

Johanna Holmäng-Jaskari, ylitarkastaja
puh. 0295 018 809

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ari Kilponen, alkoholitarkastaja
puh. 0295 017 571

Sari Korhonen, alkoholitarkastaja
puh. 0295 017 569

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)avi.fi

1.3.2018 Verkkouutista on päivitetty ja täsmennetty 1.3.2018 valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön alkoholilain nojalla 22.2.2018 ja 28.2.2018 antamien asetusten mukaisiksi koskien mm. alkoholijuomien anniskelun puolivuotisilmoitusta, anniskelupaikassa tapahtuvan vähittäismyyntiä sekä anniskelun ja vähittäismyynnin omavalvontaa.