Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Määräys 1/2021 - Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen toimipaikkakohtaisen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta

Määräys 1/2021 - Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen toimipaikkakohtaisen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta

20.1.2021 14:00

Määräys yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen toimipaikkakohtaisen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta (finlex.fi)

Tämä määräys koskee varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitettuja yksityisiä varhaiskasvatuksen palveluntuottajia. Varhaiskasvatuslain 48 §:n mukaan yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Määräys ei henkilöstön kelpoisuutta ja henkilöstömitoitusta sekä toiminnasta vastaavan johtajan tietoja koskevilta osin koske perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuvaa perhepäivähoitoa.

Omavalvonnalla tarkoitetaan palveluntuottajan omaa laadun ja turvallisuuden varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, ohjausasiakirjojen ja palveluntuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Omavalvonta on osa varhaiskasvatuksen toimipaikassa toteutettavaa laatutyötä, joka perustuu riskienhallintaan. Palveluntuottaja arvioi itse omasta toiminnastaan varhaiskasvatuksen laadulle tai turvallisuudelle aiheutuvat riskit ja niiden hallintaan tarvittavat toimenpiteet.

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan varhaiskasvatuksen laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen kuvausta ja toimissa käytettäviä asiakirjoja. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan ne toimenpiteet, joilla palveluntuottaja itse valvoo toimintaansa, sen laatua ja turvallisuutta sekä henkilöstön toimintaa.

Määräys tulee voimaan 20.1.2021 ja se on voimassa toistaiseksi.

Lisätietoja:

Satu Räsänen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 637
etunimi.sukunimi@valvira.fi