Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Määräaikojen valvonta parantaa sosiaalihuollon palveluiden saatavuutta

Määräaikojen valvonta parantaa sosiaalihuollon palveluiden saatavuutta

6.7.2016 14:05 / Uutinen

Palveluiden saatavuuden valvonta on yksi Valviran ja aluehallintovirastojen yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman vuoden 2016 painopisteistä. Nyt tietoja sosiaalihuollon määräaikojen toteutumisesta kerättiin toimeentulotuen osalta viidettä ja lastensuojelun osalta neljättä kertaa (toimeentulotuen osalta huhtikuun 2016 tiedot, lastensuojelun osalta tiedot aikavälillä lokakuu 2015 – maaliskuu 2016). Tulosten perusteella määräaikojen ylitykset ovat vähentyneet: toimeentulotuen määräaikojen ylityksiä oli 113 kunnassa, kun ensimmäisen tiedonkeruun aikana niitä oli 191 kunnassa. Lastensuojelun määräaikojen ylityksiä oli nyt 123 kunnassa, kun ensimmäisessä tiedonkeruussa ylityksiä oli 202 kunnassa. Valvira ja aluehallintovirastot ovat valvoneet sekä toimeentulotuen että lastensuojelun määräaikoja suunnitelmallisesti vuodesta 2014 alkaen.

Kunnat huolehtivat itse aktiivisen omavalvonnan avulla siitä, etteivät lain edellyttämät määräajat ylity. Määräaikojen toteutumista kunnissa vahvistaa osaltaan vuoden alussa voimaan tullut sosiaalihuollon työntekijöiden ilmoitusvelvollisuus: sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle, jos hän huomaa epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.

Valvira lähetti keväällä 2016 kaikille kunnille sekä lastensuojelun että toimeentulotuen osalta ohjekirjeet, joiden tarkoituksena oli ohjata kuntia määräaikojen omavalvonnan kehittämisessä sekä ylityksiin johtaneiden riskien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisemisessä. On tärkeää, että myös epäkohtia koskevan ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet liitetään osaksi toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmaa.

Reaktiivinen valvonta kohdistetaan niihin kuntiin, joissa määräaikojen ylitykset ovat toistuvia ja ylitysten määrä prosentuaalisesti tai lukumääräisesti suuri.

Kunnat ovat perustelleet määräaikojen ylityksiä muun muassa tietojärjestelmiin ja tilastointiin liittyvillä ongelmilla sekä henkilökunnan lomien ja muiden poissaolojen vaikutuksilla. Lastensuojelun kohdalla perusteluksi on mainittu myös mm. asianosaisten ja yhteistyökumppaneiden heikko tavoitettavuus, ongelmat ajanvarauksessa, lastensuojelutyön organisointi, henkilöstön vaihtuvuus sekä riittämättömät henkilöstöresurssit. Kunnan on puututtava kaikkiin näihin riskeihin suunnitelmallisella omavalvonnalla, jotta kuntalaisten oikeudet ja lainsäädännön velvoitteet toteutuvat asianmukaisesti.

Lue lisää:

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista (14.6.2016)

Valviran ohje toimeentulotuen määräaikojen omavalvonnasta (26.4.2016)

Valviran ohje lastensuojelun määräaikojen omavalvonnasta (26.4.2016)

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Lisätietoja:

Marita Raassina, ylitarkastaja
puh. 0295 209 333

Lilli Autti, ylitarkastaja
puh. 0295 209 605

Elina Uusitalo, ylitarkastaja
puh. 0295 209 334
@elinauusitalo1

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo16