Sisältöjulkaisija

null Lausunto sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Lausunto sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

21.11.2013 13:16

Valvira on antanut 14.11.2013 sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa lakimuutosehdotuksista, joilla mm. vahvistettaisiin muistutusmenettelyn ensisijaisuutta kanteluihin nähden sosiaali- ja terveydenhuollossa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä lakia potilaan asemasta ja oikeuksista.

Valvira pitää uudistusta tervetulleena, koska siinä toteutuvat viraston tärkeänä pitämät uudistukset, eli yli kaksi vuotta vanhoja hallintokanteluita ei enää käsiteltäisi kuin erityistapauksissa, ja viranomaiset saisivat enemmän harkintavaltaa kantelun käsittelyyn ottamisessa.

Myös esityksen tavoite vahvistaa muistutusmenettelyä kanteluun nähden on Valviran mielestä hyvä, mutta esitetyssä muodossa riittämätön. Valvira on esittänyt, että hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymättömän henkilön pitäisi aina ensin tehdä asiasta muistutus hoito- tai hoivapaikkaansa, ja kantelun voisi tehdä vasta tämän jälkeen. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kantelun voisi tehdä heti, mutta valvova viranomainen voisi harkintansa perusteella siirtää kantelun sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön käsiteltäväksi. Valvira pitää tätä menettelyä raskaana, koska valvontaviranomaisen pitäisi ensin arvioida, otetaanko tapaus suoraan käsiteltäväksi, vai siirretäänkö se. Monet tapaukset tulisivat uudelleen valvontaviranomaisten käsiteltäviksi muistutukseen annetun ratkaisun jälkeen.

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle