Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyä valvotaan

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyä valvotaan

16.12.2021 13:30 / Uutinen

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsemisessä on runsaasti ongelmia. Iltalehti on artikkelissaan 16.12. nostanut aiheen esiin ja kritisoinut Valviran toimintaa sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen että lastensuojelun valvonnassa.

”Valvira suhtautuu ongelmiin vakavasti, emme katso tilannetta läpi sormien”, toteaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen valvonnasta vastaava johtaja Helena Mönttinen.

”Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyssä on valvontoja vireillä tälläkin hetkellä.”

Valvontaviranomaisten voimavaroista suuri osa menee jälkikäteiseen valvontaan, mutta vuosittain tehdään myös vaikuttavaa suunnitelmallista valvontaa. Vuonna 2021 yhtenä painopisteenä suunnitelmallisessa valvonnassa on ollut sijaishuollossa olevien lasten pääsy psykiatrisiin palveluihin. Vuoden 2022 suunnitelmallisen valvonnan painopisteeksi on valittu lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Valvira valvoo erikoissairaanhoitoon pääsyä. Aluehallintovirastot valvovat perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä. Suurin osa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista on perusterveydenhuollossa. Kaikki valvontapäätökset perustuvat perusteellisiin selvityksiin ja niistä tehtäviin arvioihin.

Valvira pitää erittäin tärkeänä, että lasten ja nuorten palvelujen tilanteeseen kiinnitetään julkisuudessa huomiota. Iltalehdessä esitetyt havainnot perustuvat pitkälti valvontaviranomaisten omiin havaintoihin.

Valvonta tärkeää myös poikkeuksellisina aikoina

Koronapandemian aikana lasten ja nuorten tilanne palveluihin pääsemisessä on vaikeutunut entisestään muun muassa siksi, että henkilöstöä on jouduttu siirtämään pandemian edellyttämiin tehtäviin ja että osa palveluista on jouduttu toteuttamaan etäpalveluina.

Kun pandemian johdosta Suomeen julistettiin poikkeusolot keväällä 2020, meneillään olevat valvonnat edellyttivät tilanteen mukaista arviointia. Silloin Valvira päätti seitsemän sairaanhoitopiirin valvonnat asianmukaisesti tehdyillä päätöksillä. Sen jälkeen valvontaan otettujen sairaanhoitopiirin kanssa keskityttiin ohjausneuvotteluihin.

”Pandemiatilanne on palvelujen tuottajille vaikea. Pandemian aikanakin valvontaa täytyy tehdä, mutta se täytyy suhteuttaa tilanteeseen ja ajoittaa oikein”, sanoo Mönttinen.

”Vahva viestimme korona-aikana on ollut asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen ja eri toimijoiden yhteistyön tärkeys, jotka poikkeuksellisena aikana ovat entistäkin tärkeämpiä. Myös omavalvonnan merkitys korostuu entisestään. Pandemiasta syntynyt hoito- ja palveluvelka vaatii valvontatoimia nyt ja jatkossa.”

Hyvinvointialueiden valvonnan suunnittelussa lasten ja nuorten palvelut vahvasti mukana

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat vahvana kärkenä hyvinvointialueiden järjestämisvastuun valvonnan valmistelussa. Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu ja siihen liittyvä valvontavastuu siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Valvontaviranomaiset valmistautuvat hyvinvointialueiden valvontaan marraskuussa 2021 aloitetussa projektissa.

”Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa onnistuminen olisi tulevaisuudessa erinomainen mittari hyvinvointialueiden toiminnan onnistumisen arvioinnissa”, toteaa Valviran ylijohtaja Markus Henriksson.

Henrikssonin mielestä valvonnan vaikuttavuutta voitaisiin lisätä myös muuttamalla valvontaviranomaisten rakenteita ja yhdistämällä resursseja.

”Sote-lupa- ja valvontatehtävien rakenteellinen nykytila ei ole paras mahdollinen. Valvontaviranomaisten rakenteita muuttamalla pääsisimme yhdenmukaisempaan ja vaikuttavampaan valvontaan. Valviralla ja kuudella aluehallintovirastoilla on sote-asioiden käsittelyssä lakisääteinen työnjako, joka ei aina toteudu selkeästi. Rakenteita muuttamalla voisimme myös paremmin tukea hyvinvointialueita niille kuuluvissa valvontatehtävissä.”

Lisätietoja:

Johtaja Helena Mönttinen, 0295 209 404

Ylijohtaja Markus Henriksson, 0295 209 300

Rakenteita muuttamalla sote-valvonta olisi nykyistä yhdenmukaisempaa, vaikka yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa on tiivistä nytkin (valvira.fi)

Valvontaviranomaiset valmistautuvat sote-uudistukseen (valvira.fi)

Lisätietoa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmallisesta valvonnasta (valvira.fi)