Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Lapsen lääkehoito varhaiskasvatuksessa edellyttää moniammatillista yhteistyötä

Lapsen lääkehoito varhaiskasvatuksessa edellyttää moniammatillista yhteistyötä

Satu Räsänen 15.11.2021 / päivitetty 15.11.2021 11:48

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi aiemmin tänä vuonna uusitun lääkitysturvallisuuteen ohjaavan Turvallinen lääkehoito -oppaan (julkaisut.valtioneuvosto.fi). Kuten oppaassakin todetaan, varhaiskasvatuksessa toteutetaan erityyppistä lääkehoitoa, osin hyvin vaativaakin. Mitä vaativammasta lääkehoidosta on kyse, sitä suositeltavampaa on, että myös varhaiskasvatuksessa lääkehoidon antaa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Jokaisessa varhaiskasvatuksen toimipaikassa ei kuitenkaan työskentele sote-ammattihenkilöitä. Näissä tilanteissa lääkehoitoa voivat antaa muutkin kuin sote-ammattihenkilöt, kun on varmistettu, että heillä on tarvittava koulutus ja osaaminen.

Tarkkaa, kaikkiin eri tilanteisiin sopivaa yleisohjetta lääkehoidon toteuttamistavoista, henkilöstön osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista sekä osaamisen varmistamisesta ei ole mahdollista antaa. Nämä suunnitellaan aina lapsikohtaisesti ennen lääkehoidon aloittamista. Suunnitteluun osallistuvat lapsen huoltajat, varhaiskasvatuksen toimipaikan vastuuhenkilö, lapsen hoidosta vastaava lääkäri tai lääkärin valtuuttama muu terveydenhuollon ammattihenkilö ja lääkehoitoa varhaiskasvatuksessa toteuttava henkilöstö.

Lapsen etu edellä

Kunnalla on vastuu varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Järjestämisessä on aina ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Kun lääkehoitoa tarvitseva lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, kunnan on yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa pohdittava ja harkittava tapauskohtaisesti, mikä on lapsen edun mukainen ratkaisu. Arvioitavaksi voi tulla esimerkiksi se, kumpi on lapsen edun näkökulmasta parempi vaihtoehto – lähellä sijaitseva päiväkoti, jossa ei ole terveydenhuollon ammattihenkilöä vai kauempana sijaitseva päiväkoti, jossa lapsen lääkehoitoon on terveydenhuollon ammattihenkilö. Täydellistä vaihtoehtoa ei aina ole tarjolla. Tähän harkintaan on hyvä ottaa mukaan myös lapsen lääkehoidosta vastaava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Lääkehoidon riskit korostuvat usein kiireessä. Onkin ymmärrettävää, että lapsen lääkehoito varhaiskasvatuksessa voi alkuun herättää epätietoisuutta huoltajissa. Muun muassa siksi on tärkeää, että lapsen huoltajaa informoidaan siitä, kuka lääkehoidon varhaiskasvatuksessa toteuttaa.  Oman lapsen vaativan lääkehoidon antaminen toiselle henkilölle on aina suuri luottamuksen osoitus. Lääkehoidon toteuttamisessa varhaiskasvatuksessa ei ole sijaa vastakkainasettelulle, vaan kaikkien − työnantajien, työntekijöiden ja vanhempien − on oltava lapsen kanssa samalla puolella.

Hyvä lääkehoitosuunnitelma ennakoi

Lääkitysturvallisuuden valvonta on osa toimipaikan omavalvontaa. Vastuu toiminnan laadusta ja turvallisuudesta on aina ensisijaisesti palveluntuottajalla. Lääkehoito perustuu lääkehoitosuunnitelmaan, jossa keskeistä on ammattihenkilöiden osaaminen ja sijaisjärjestelyt sekä näihin liittyvä ennakointi. Lääkehoitosuunnitelman laadinnassa keskeistä on pohtia, millaista lääkehoitoa kussakin varhaiskasvatuksen toimipaikassa annetaan ja millaisia riskejä siinä on, sekä millaista osaamista ja resursointia se edellyttää.

Henkilöstön perehdytyksen ja täydennyskoulutuksen ohella keskeinen osa suunnitelmaa on lääkehoidon sijaisjärjestelyt. On selvää, että varhaiskasvatuksen lääkehoito ei voi olla yhden tai kahden työntekijän osaamisen varassa. Silloin tilanne olisi aivan liian haavoittuva. Suunnitelmaan täytyy kirjata lääkehoidon sijaisjärjestelyt lomien ajaksi, mutta myös äkillisten yllättävien poissaolojen varalta.

Laadukas sairaudenhoito on muutakin kuin lääkehoitoa, etenkin jos kyseessä on pitkäaikaissairaus. Esimerkiksi lääkehoitoa tukevalla liikunnalla voi olla suuri merkitys, samoin kasvatuksella. Näitä koskeviin keskusteluihin on hyvä ottaa mukaan koko varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä muun muassa ravitsemuksesta vastaava taho. Henkilöstön perehdytyksessä ja täydennyskoulutuksessa on hyvän lääkehoidon lisäksi tärkeää huomioida ohjaaminen terveellisiin elintapoihin.

Sote-uudistuksessa uusista hyvinvointialueista tulee varhaiskasvatuksen lääkehoidon yhteistyötahoja. Ensi vuoden aikana onkin tärkeää tiivistää neuvolan ja varhaiskasvatuksen, mutta myös sosiaalipalvelujen yhteistyötä, ja luoda yhteistyörakenteet varhaiskasvatuksen ja hyvinvointialueiden välille.

Valviran suunnitelmana on ensi vuonna yhdessä aluehallintovirastojen kanssa järjestää lääkehoidosta varhaiskasvatuksessa koulutusta. Jo nyt voit antaa näkemyksiä koulutustarpeista ja sen teemoista kommentoimalla tähän blogiin.

Turvallinen lääkehoito (fimea.fi)

Lääkehoidon toteuttaminen (valvira.fi)

Lääkehoito (avi.fi)

Satu Räsänen

Satu Räsänen

ylitarkastaja

Kommentit (2)

Lisää kommentti
Lääkehoito varhaiskasvatuksessa 8.3.2023 13:09 2

Hyvä kommentti, tästä tarvitaan nopeasti ohjeistus ja linjaus

Turvallista lääkehoitoa varhaiskasvatuksessa 7.3.2023 11:48 1

Haluaisin lisätietoa ja viranomaisen kannanottoa näihin:

-Hyvinvointialueen vastuut osaamisen varmistamisessa

-Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman mallipohja

-Lapsikohtainen lääkehoitosuunnitelma mallipohja

-Lääkelupien arkistointivelvollisuus