Sisältöjulkaisija

null Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskee jatkossa myös terveydenhuollon laitteita

Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskee jatkossa myös terveydenhuollon laitteita

16.7.2014 10:30 / Uutinen

Vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan yhä enemmän. Kesäkuussa 2013 voimaan tullut laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-laki) laajenee 22.7.2014 koskemaan myös terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä tarkkailu- ja valvontalaitteita.

EU on rajoittanut vaarallisten aineiden käyttöä jo vuodesta 2002 alkaen. Euroopan komissio on kuitenkin voinut myöntää poikkeuksia määräajaksi tietylle käyttökohteelle. Tähän mennessä rajoitukset ovat koskeneet ns. suurvolyymi- ja yleissähkölaitteita. Ainerajoituksella halutaan vähentää lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylien (PBB) ja polybromidifenyylieetterien (PBDE) käyttöä markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Ainerajoitusten lisäksi RoHS-laki (387/2013) asettaa elinkeinoharjoittajille vaatimuksia, jotka koskevat laitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamista, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja teknisten asiakirjojen laatimista, CE-merkintää ja muita tuotteen merkintöjä sekä toimenpiteitä tilanteissa, joissa on syytä epäillä sähkö- ja elektroniikkalaitteen olevan säädettyjen vaatimusten vastainen.

RoHS-direktiivillä (Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU) rajoitetaan vaarallisten aineiden käyttöä kaikissa markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa vuoden 2019 heinäkuuhun mennessä. Eräät laiteluokat, kuten aktiiviset implantoitavat terveydenhuollon laitteet (esim. implantoitavat sydäntahdistimet) on edelleen rajattu soveltamisalan ulkopuolelle.

Rajoitettavista aineista ja käyttökielloista myönnettävistä poikkeuksista on säädetty tarkemmin ympäristöministeriön asetuksella (419/2013) RoHS-direktiivin mukaisesti. Rajoitukset koskevat myös sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosia ja liitäntäjohtoja, jollei niille ole erikseen myönnetty poikkeusta. Rajoitettaville vaarallisille aineille on annettu myös enimmäispitoisuudet homogeenisessa materiaalissa.

Terveydenhuollon laitteista RoHS-lain ulkopuolelle on rajattu ympäristöministeriön asetuksen (419/2013) liitteen II -mukaiset tuoteluokat. Ympäristöministeriön muutosasetuksella (499/2014) on muutettu edellä mainitun asetuksen liitteitä I ja II siten, että näihin on lisätty yhteensä 23 uutta poikkeusta ja yhtä nykyistä poikkeusta on muutettu. Asetuksella (499/2014) on täten pantu täytäntöön komission delegoidut direktiivit 2014/1/EU – 2014/16/EU sekä 2014/69/EU – 2014/76/EU. Tämä kansallinen asetus tuli voimaan 15.7.2014.

Lisätietoja:

yli-insinööri Risto Joro, puh. 0295 209565

ryhmäpäällikkö Heikki Mattlar, puh. 0295 209506

Vaarallisten aineiden käyttöä koskeva RoHS-laki laajeni koskemaan terveydenhuollon laitteita

RoHS-direktivet och medicinteknisk utrustning