Kirurgi työssään
Valittu osio: Terveydenhuolto

Sisältöjulkaisija

null Lähihoitajaa kiellettiin toistaiseksi käyttämästä lähihoitajan ammattinimikettä ammatillisen toimintakyvyn heikentymisen vuoksi

Lähihoitajaa kiellettiin toistaiseksi käyttämästä lähihoitajan ammattinimikettä ammatillisen toimintakyvyn heikentymisen vuoksi

13.7.2018 09:40

Valvira katsoi, että lähihoitajan ammatillinen toimintakyky oli hänen vakavan ja pitkäaikaisen päihde- ja mielenterveyshäiriönsä vuoksi heikentynyt siten, että hän ei kyennyt asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantamatta toimimaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Tapahtumat

Lähihoitajan lääkkeiden väärinkäytöstä oli herännyt epäilys hänen käydessään lääkärin vastaanotolla. Hoitosuhde katkesi, koska lähihoitaja ei sitoutunut hoitoaan koskeviin sopimuksiin. Asia tuli vireille Valvirassa lääkärin ilmoituksen perusteella. Saadun selvityksen perusteella lähihoitajalla oli aikaisemmin ollut hoitosuhde päihdeklinikalle ja hän oli käynyt aikuispsykiatrian eri yksiköissä tutkimuksissa ja hoidossa. Hänellä oli todettu mielenterveyshäiriö ja opioidiriippuvuus. Hänelle oli aloitettu opioidikorvaushoito, mutta seurannassa oli ilmennyt nk. oheiskäyttöä. Hänellä oli ollut useita osastohoitojaksoja, joista osan hän keskeytti.

Lääkärinlausunnoista ilmeni, että lähihoitajan työkykyisyyden oli arvioitu vaativan lähihoitajan psyykkisen voinnin tasapainon saavuttamista ja päihdeongelman hoidossa etenemistä. Lähihoitaja itse arvioi työkykynsä hyväksi.

Asian arviointi

Saadun selvityksen perusteella lähihoitaja kärsi pitkäaikaisesta ja hallitsemattomasta lääkeaineriippuvuudesta sekä päihde- ja mielenterveyshäiriöstä. Hänellä oli ollut useita hoitojaksoja vuosien aikana, ja hän oli keskeyttänyt omaehtoisesti korvaushoidon. Hän ei ollut sitoutunut päihde- ja mielenterveyshäiriönsä hoitoon pitkäjänteisesti, eikä hän ollut onnistunut pidättäytymään päihteiden käytöstä. Hän oli hakeutunut töihin vakavasti alentuneesta toimintakyvystään huolimatta.

Valvira totesi, että terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatissa toimiminen edellyttää riittävien ammattitaitojen ja -tietojen lisäksi myös sitä, että ammattihenkilö kykenee terveydentilansa puolesta toimimaan ammatissaan. Terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilön päihdehäiriö ja lääkeaineriippuvuus ovat omiaan alentamaan terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilön harkinta- ja keskittymiskykyä sekä muistitoimintoja seurauksin, että toimintakyky heikentyy. Potilas- ja asiakasturvallisuusriski korostuu, kun päihdehäiriöön liittyy toimintakykyyn vaikuttava mielenterveyshäiriö, koska päihde- ja mielenterveyshäiriöt pahentavat toinen toisiaan ja vaikeuttavat toistensa hoitoa.

Valvira katsoi, että lähihoitajan päihde- ja mielenterveyshäiriö, puutteellinen sairaudentunto ja puutteellinen sitoutuminen hoitoon sekä heikentynyt arviointikyky olivat merkittävä riski potilas- ja asiakasturvallisuuden vaarantumiselle. Lähihoitajan kykyä arvioida omaa päihde- ja mielenterveyshäiriötään ja toimintakykyään voitiin pitää vakavasti puutteellisena. Kun otettiin lisäksi huomioon saatu selvitys lähihoitajan hakeutumisesta lähihoitajan tehtäviin päihdeongelmastaan huolimatta sekä hänen käsityksensä työkyvystään, asiassa oli perusteltua aihetta arvioida, että lähihoitaja voi alentuneesta ammatillisesta toimintakyvystä huolimatta hakeutua terveydenhuollon ja/tai sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävään. Valviran katsoi välttämättömäksi puuttua hänen ammatinharjoittamiseensa turvaamistoimenpiteellä.

Ratkaisu

Valvira katsoi, että lähihoitaja oli terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 28 §:ssä ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 21 §:ssä tarkoitetulla tavalla kykenemätön toimimaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilönä ja kielsi häntä käyttämästä lähihoitajan ammattinimikettä.