Kirurgi työssään
Valittu osio: Terveydenhuolto

Sisältöjulkaisija

null Lähihoitajaa kiellettiin käyttämästä ammattinimikettään, kun hän ei hakeutunut määrättyihin terveydentilan ja ammatillisen toimintakyvyn tutkimuksiin

Lähihoitajaa kiellettiin käyttämästä ammattinimikettään, kun hän ei hakeutunut määrättyihin terveydentilan ja ammatillisen toimintakyvyn tutkimuksiin

20.9.2017 10:08

Valvira oli aikaisemmin kieltänyt lähihoitajaa väliaikaisesti käyttämästä lähihoitajan ammattinimikettä, koska hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella oli perusteltua aihetta epäillä, ettei hän kykene harjoittamaan lähihoitajan ammattia vaarantamatta potilas- ja/tai asiakasturvallisuutta. Valvira katsoi, että hänen mahdollisesti sairastamansa vakava ja vakavasti harkintaan ja toimintakykyyn vaikuttava mielenterveyden häiriönsä vaaransi potilas- ja asiakasturvallisuutta ja edellytti siten nopeaa puuttumista asiaan jo ennen kuin hänen ammatinharjoittamiskykyynsä voitiin ottaa tarkemmin kantaa.

Tapahtumat

Väliaikaista päätöstä tehtäessä saadun selvityksen mukaan lähihoitajan oli epäilty sairastavan vakavaa psyykkistä sairautta. Hän oli kuitenkin kieltäytynyt jatkotutkimuksista, eikä hänen ammatillisesta toimintakyvystään ja terveydentilastaan ollut mahdollista saada hoitosuhteeseen perustuvaa selvitystä. Lähihoitaja itse katsoi olevansa terve ja kiisti kaikki työnantajan havaitsemat viitteet hänen psyykkisen vointinsa heikkenemisestä.

Saadun selvityksen perusteella oli perusteltua aihetta epäillä, että lähihoitajan ammatillinen toimintakyky oli heikentynyt. Koska hänen ammatillisesta toimintakyvystään ja terveydentilastaan ei ollut muutoin saatavissa luotettavaa selvitystä, Valvira velvoitti hänet terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n 1momentin ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 19 §:n 1 momentin nojalla ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittämiseksi hankkimaan julkisyhteisön ylläpitämän sairaalan osastolla tapahtuvaan psykiatrian erikoislääkärin ja hänen harkintansa mukaan neurologian alan asiantuntemusta omaavan lääkärin tutkimuksiin perustuvan lääkärinlausunnon terveydentilastaan ja kykenevyydestään toimia ammatissaan. Tutkimuksiin tuli kuulua neuropsykologinen tutkimus ja päihteiden/lääkkeiden väärinkäyttöä poissulkevia/osoittavia laboratoriotutkimuksia. Valtion varoilla kustannettavat tutkimukset tuli suorittaa ja niiden perusteella laadittu lausunto toimittaa Valviralle asetettuun määräaikaan mennessä.

Lähihoitaja ei hakeutunut tutkimuksiin. Hän ei vastannut Valviran asiassa lähettämään selityspyyntöön, jossa hänelle varattiin tilaisuus lausua lähihoitajan ammattinimikkeen käytön kieltämisestä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n 3 momentin ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 19 §:n 4 momentin perusteella.

Asian arviointi ja ratkaisu

Valvira voi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n 3 momentin ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 19 §:n 4 momentin perusteella, jos terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilö ei suostu ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittämiseen, kieltää nimikesuojattua ammattihenkilöä käyttämästä terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä.

Koska lähihoitaja ei hakeutunut Valviran velvoittamiin tutkimuksiin ammatillisen toimintakykynsä ja terveydentilansa selvittämiseksi, Valvira kielsi lähihoitajaa toistaiseksi käyttämästä lähihoitajan ammattinimikettä.