Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lääkkeitä on määrättävä asianmukaisesti myös koronaviruspandemian aikana

Lääkkeitä on määrättävä asianmukaisesti myös koronaviruspandemian aikana

31.3.2020 12:50 / Uutinen

Koronaviruksen (Covid-19) aiheuttama tautitilanne on johtanut siihen, että koronan vakaviin tautimuotoihin on määrätty kokeellisia lääkityksiä tai lääkkeen myyntiluvan perusteella muun sairauden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Lääkkeiden globaalissa saatavuushäiriötilanteessa muuhun sairauteen tarkoitetun välttämättömän lääkkeen määrääminen avohoidossa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin vaarantaa asianmukaisen hoidon niiltä potilailta, joille lääkitys on välttämätön.

Määrätessään lääkettä myyntiluvasta poikkeavaan käyttöön lääkäri ottaa myös tavallista suuremman vastuun hoidon turvallisuudesta. Valvira korostaa, että lääkkeen myyntiluvasta poikkeavan käytön on perustuttava lääketieteelliseen näyttöön valmisteen tehosta ja turvallisuudesta sekä käyttökokemukseen. Potilasta, jolle määrätään lääkettä hoitosuosituksista poikkeavalla tavalla, on seurattava erityisellä huolella hoidon vaikutusten arvioimiseksi.

Lääkärin tulee ammattitoiminnassaan ottaa tasapuolisesti huomioon potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset haitat. Lääkettä määrätessään lääkärin on aina kiinnitettävä huomiota potilasturvallisuuteen. Lääkkeen valinnan on ensisijaisesti perustuttava lääkkeen tehon ja turvallisuuden vahvistavaan tutkimusnäyttöön tai tutkimusnäytön puuttuessa yleisesti hyväksyttyyn hoitokäytäntöön sekä mahdollisiin hoitosuosituksiin. Lääkkeitä määrätessään lääkärin on noudatettava myyntilupaan perustuvia tai toimivaltaisen viranomaisen muutoin määräämiä rajoituksia.

Valvira muistuttaa, että lääkäri voi kirjallisella pro auctore -lääkemääräyksellä määrätä pelkästään ammattinsa harjoittamisen yhteydessä tarvittavaa lääkettä. Lääkärin on merkittävä pro auctore-lääkemääräyksistä pidettävään erilliseen kirjanpitoon samat tiedot kuin lääkemääräykseen. Lääkärin on pyydettäessä annettava potilasasiakirjojen ja kirjanpidon perusteella selvitys lääkkeen määräämisestä Valviralle ja aluehallintovirastolle.

Valvira ja aluehallintovirastot valvovat lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitoiminnan asianmukaisuutta. Valvontaviranomaiset puuttuvat tarvittaessa potilasturvallisuutta vaarantavaan lääkkeiden määräämiseen toimivallassaan olevin keinoin.


Lue lisää

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 19.3.2020 (VN/6322/2020)  (pdf)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010)

Hyvä ammatinharjoittaminen/Lääkehoito (valvira.fi)


Lisätietoja:

Riitta Pöllänen, ylilääkäri, puh. 0295 209 458

Hanna Linna, lakimies, puh. 0295 209 427

Sähköposti: etunimi.sukunimi@valvira.fi