Sisältöjulkaisija

null Lääkkeet liittyvät kiinteästi Valviran työhön

Lääkkeet liittyvät kiinteästi Valviran työhön

Marja-Liisa Partanen 21.10.2014 / päivitetty 30.4.2015 12:52

Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaa lääketurvallisuudesta. Se mm. päättää, mitä lääkkeitä markkinoille pääsee ja mitä lääkkeitä mahdollisesti vedetään pois markkinoilta.

Valvirassakin lääkeasioita tarkastellaan päivittäin, mutta toisesta näkökulmasta. Me katsomme asiaa potilaiden hyvän ja turvallisen lääkehoidon, lääkitysturvallisuuden, kannalta. Valviran ja Fimean toiminnalla on paljon yhteisiä rajapintoja, joten keskinäinen yhteistyömme on itsestään selvää.

Valviralle lääkeasioita tarkastellaan esimerkiksi kanteluja selvitettäessä: onko potilaalle määrätty tutkimusten ja diagnoosin perusteella oikeat lääkkeet, onko lääkkeet annosteltu ja jaettu oikein ja onko lääkehoidon onnistumista seurattu riittävän hyvin. Yli puolessa käsitellyistä kanteluista otamme kantaa myös lääkehoitoon.

Valviran tehtävänä ei kuitenkaan ole edistää tai rajoittaa minkään lääkkeen käyttöä, vaan lääkitystä arvioidaan aina yhtenä osana hoitokokonaisuutta.

Teemme joka vuosi lukuisille apteekeille reseptikyselyjä, joiden avulla selvitämme mm. sitä, onko lääkäri määrännyt epäilyttävän suuria määriä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, eli pkv-lääkkeitä, joko potilailleen tai omaan käyttöönsä. Osa näistä lääkkeistä päätyy katukauppaan, ja omaan käyttöön määrätyt lääkkeet voivat liittyä lääkärien lääke- tai päihderiippuvuuteen, joka voi jopa johtaa ammattioikeuksien rajoittamiseen tai poistamiseen. Lääkkeitä epäasianmukaisesti määrääviä lääkäreitä ei koko lääkärikuntaan suhteutettuna ole paljon. Heidän kirjoittamillaan resepteillä toimitetaan kuitenkin joka vuosi erittäin suuria määriä lääkkeitä. Tällä on myös taloudellista merkitystä etenkin, kun suurin osa näistä lääkkeistä päätyy epätarkoituksenmukaiseen tai rikolliseen käyttöön.

Lääkitysturvallisuus näkyy myös suunnitelmallisessa valvonnassamme. Lääketurvallisuutta arvioidaan jo siinä vaiheessa, kun yksityinen palvelujentuottaja hakee lupaa toiminnalleen. Hänellä on oltava yksikölleen laadittu lääkehoitosuunnitelma, jonka toteuttamista on myös seurattava omavalvontasuunnitelman avulla.

Valvira valvoo myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä, joihin kaikkiin kuuluvat myös lääkehoito-osiot. Samoin terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin kuuluu lääke-laiteyhdistelmiä, joihin liittyviä tehtäviä meillä on.

Vastaamme päivittäin lukuisiin lääkehoitoa koskeviin kysymyksiin. Erityisesti niitä tulee sosiaalihuollon ympärivuorokautisista toimintayksiköistä. Kysymykset koskevat mm. lääkkeiden säilyttämistä sekä lääkehoidon toteuttamista, esimerkiksi lääkkeiden jakelua sekä lääkkeiden antamiseen liittyviä oikeuksia.

Mielenkiintoa on herättänyt myös sairaanhoitajien rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus. Valvira myöntää sairaanhoitajalle lääkkeenmääräämisoikeuden erikoispätevyyden. Terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin merkitään, keille hoitajille tämä on myönnetty.

Valvira ei valvo apteekkien toimintaa, mutta laillistamme farmaseutit ja proviisorit ja merkitsemme heidät terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin ja sitä kautta valvomme heidän toimintaansa terveydenhuollon ammattihenkilöinä.

Lääkkeet ja niiden tiimoilta tehtävä yhteistyö hyvin monien eri toimijoiden kanssa kuuluvat kiinteästi Valviran työhön. Valviran tehtävänä ei kuitenkaan ole edistää tai rajoittaa minkään lääkkeen käyttöä, vaan lääkitystä arvioidaan aina yhtenä osana hoitokokonaisuutta.

Lue myös ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Markus Henrikssonin kirjoitus Valvira valvoo hoidon turvallisuutta, vaan ei lääketurvallisuutta.

Marja-Liisa Partanen

Valviran ylijohtaja