Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä tilapäisesti toimivien opiskelijoiden perehdytys toimii pääosin hyvin – Valviran kartoitus paljasti kuitenkin myös puutteita

Lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä tilapäisesti toimivien opiskelijoiden perehdytys toimii pääosin hyvin – Valviran kartoitus paljasti kuitenkin myös puutteita

3.3.2017 09:24 / Uutinen

Lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä tilapäisesti toimivien opiskelijoiden perehdytys toimii pääosin hyvin, selviää Valviran kartoituksesta. Kaikki hammaslääkärinä toimivat opiskelijat oli perehdytetty, lääkärinä toimivista opiskelijoista perehdytystä oli saanut 90 % vastaajista.

Valvira kartoitti lääkäri - ja hammaslääkäriopiskelijoiden perehdytystä vuoden 2016 kesätöistä tehtyjen kyselyiden avulla. Lääkäriopiskelijoita koskevat tiedot on saatu Suomen Lääkäriliiton Opiskelijatutkimus 2016 -kyselystä. Hammaslääkäriopiskelijoiden tiedot kerättiin alan järjestöjen kautta. Lääkäriopiskelijoita koskevaan kyselyyn vastasi 1 599 opiskelijaa, joista 612 oli ollut kesätöissä lääkärin tehtävissä. Hammaslääkäriopiskelijoita koskevaan kyselyyn vastasi 84 opiskelijaa, joista 78 oli työskennellyt hammaslääkärin tehtävissä kesällä 2016.

Opiskelijoiden ohjauksessa ja potilaan oikeuksia koskevissa tiedoissa puutteita

Valviran kartoituksen perusteella moni asia perehdytyksessä toimi hyvin ja opiskelijat olivat siihen varsin tyytyväisiä. Noin 90 % sekä lääkäri- että hammaslääkäriopiskelijoista oli sitä mieltä, että perehdytyksessä käytiin läpi tehtävän kannalta olennaiset tilat ja välineet. Noin 85 % opiskelijoista koki, että työpaikalla annettu tosiasiallinen ohjaus oli riittävää.

Kartoitus paljasti kuitenkin myös puutteita. Säännösten edellyttämä kirjallisesti nimetty ohjaaja puuttui lähes puolelta opiskelijoista. Vaikka ohjaaja olikin hyvin saavutettavissa, ei tämä ole potilasturvallisuuden kannalta riittävää: ei voida olettaa, että opiskelija tunnistaa itse kaikki tilanteet, joissa hän tarvitsee ohjausta.  

Erityisesti opiskelijoiden potilaan oikeuksia ja opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa tiedoissa ilmeni puutteita. Lääkäriopiskelijoista 76 % ja hammaslääkäriopiskelijoista 57 % ei vastausten perusteella ollut perillä potilaan oikeuksista. Potilaalla on ennen kaikkea oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon, ja siihen liittyvään kohteluun ja tiedonsaantiin. Sen lisäksi potilaan itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava.

Hyvä perehdytys ja ohjaus parantavat potilasturvallisuutta

Valviraan tulleiden kantelujen perusteella on havaittu, että tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä toimivien lääketieteen/hammaslääketieteen opiskelijoiden perehdytys ja tehtävien määrittely ei aina ole riittävää. Nyt tehty kartoitus antoi tarpeellista tietoa lääkärin tai hammaslääkärin sijaisena toimivien opiskelijoiden ohjauksen ja omavalvonnan tilanteesta. Kehitettävää ilmeni sekä opiskelijoiden lainsäädännön tuntemuksessa että heidän toimintansa käytännön ohjauksessa. Kyselyt tullaan toistamaan, jotta tilanteen kehittymistä voidaan arvioida.

Tilapäisesti lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä toimivan opiskelijan on aina työskenneltävä laillistetun lääkärin/hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisuudessa. Opiskelijalla on oikeus perehdytykseen ja ohjaukseen, ja hänen on kerrottava ohjaajalleen ja esimiehelleen, jos hänellä ei oman käsityksensä mukaan ole valmiuksia hänelle osoitettuihin tehtäviin. Riittävän tuen ja ohjauksen järjestäminen lisää paitsi potilasturvallisuutta myös opiskelijan työviihtyvyyttä. Hyvin järjestetty opiskelijoiden perehdytys heijastaa todennäköisesti muutenkin hyvää potilasturvallisuuskulttuuria toimintayksikössä.

Lue lisää:

Lääkärin/hammaslääkärin tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys (pdf)

Lisätietoja:

Riitta Aejmelaeus, ylilääkäri
puh. 0295 209 431

Hanna-Leena Tefke, ylihammaslääkäri
puh. 0295 209 435

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi