Sisältöjulkaisija

null Lääkärin oikeutta määrätä tiettyjä lääkkeitä rajoitettiin väliaikaisesti

Lääkärin oikeutta määrätä tiettyjä lääkkeitä rajoitettiin väliaikaisesti

21.10.2009 08:58

12.10.2009

Apteekki ilmoitti valvontaviranomaiselle lääkäristä, joka määräsi suuria määriä Temgesic-lääkkeitä potilaalleen lääkkeiden edellisistä toimitusajoista piittaamatta.


Valvira kehotti reseptiselvityksen perusteella lääkäriä toimittamaan kahdeksan potilaansa potilasasiakirjat sekä antamaan selvityksen heille antamastaan hoidosta. Lisäksi asiassa hankittiin asiantuntijalausunto. Asian ollessa jo vireillä toinen apteekki ilmoitti kyseisen lääkärin määräävän isoja määriä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä sellaisille henkilöille, joilla oli aikaisemmin esiintynyt lääkkeiden väärinkäyttöä.

Valvira totesi, että kyseisen lääkärin laatimat potilasasiakirjamerkinnät olivat yleisesti hyvin niukkoja ja sisälsivät usein vain vastaanottopäivämäärän sekä hajanaisia ja usein epätarkkoja tietoja määrätyistä lääkkeistä. Hoidon tavoitteet, diagnoosit, hoitopäätösten perusteet, hoitosuunnitelmat ja seurantatiedot oli kirjattu puutteellisesti tai niitä ei ollut kirjattu lainkaan. Merkittävänä oli pidettävä sitä, että reseptiselvityksen mukaiset lääkemääräykset PKV-lääkkeiden ja varsinaisten huumausaineiden osalta oli jätetty lähes kokonaan kirjaamatta potilasasiakirjoihin.

Asiassa oli kerrotuin tavoin tullut esiin vakava epäily toistuvasta epäasianmukaisesta ja moitittavasta menettelystä. Saatujen selvitysten perusteella oli todennäköistä, että potilasturvallisuus oli lääkäri menettelyn seurauksena vakavasti vaarantunut.

Saatu selvitys osoitti vakavan potilasturvallisuusriskin ja tilanteen arvioitiin edellyttävän nopeaa puuttumista lääkärin ammatinharjoittamiseen jo ennen kuin asiassa saataisiin hankittua kaikki tarpeellinen selvitys ja lääkärin ammatinharjoittamiseen voitaisiin ottaa lopullisesti kantaa.

Saadun selvityksen perusteella lääkärin buprenorfiinia sekä varsinaisia huumausaineita sisältävien lääkkeiden määräämiskäytäntö oli epäasianmukaista ja vaaransi vakavasti potilasturvallisuutta. Muiden pääasiasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden määräämiskäytännöissä oli myös todettavissa epäasianmukaisuutta, jota katsottiin ta-peelliseksi selvittää jatkossa laajemmin.

Edellä kerrotun perusteella Valvira piti perusteltuna potilasturvallisuuden turvaamiseksi rajoittaa lääkärin ammatinharjoittamisoikeutta väliaikaisesti siten, ettei hän saa määrätä apteekista toimitettavaksi varsinaisia huumausaineita eikä buprenorfiinia sisältäviä lääkkeitä. Väliaikainen rajoitus määrättiin voimassaolevaksi, kunnes Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi ratkaista asian lopullisesti, kuitenkin enintään 29.10.2010 saakka.