Sisältöjulkaisija

null Lääkärin oikeudet poistettiin huonon terveydentilan takia

Lääkärin oikeudet poistettiin huonon terveydentilan takia

11.3.2010 14:05

Päätös annettu 1.3.2010

Valvonta-asia tuli vireille Valvirassa ilmoituksella, jossa todettiin erään lääkärin jääneen eläkkeelle noin kymmenen vuotta aikaisemmin terveydellisten syiden vuoksi. Myös poliisi oli ollut valvontaviranomaiseen yhteydessä muun muassa kyseisen lääkärin pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (PKV-lääkkeet) kyseenalaiseen kirjoittamismenettelyyn liittyen.

Asian selvittämisen yhteydessä tehdyn reseptiselvityksen mukaan lääkäri oli määrännyt huomattavia määriä PKV-lääkkeitä itselleen ja puolisolleen. Kyseisestä lääkäristä aikaisemmin laadittujen lääkärinlausuntojen mukaan lääkärin työkyky oli jo reilu kymmenen vuotta aikaisemmin arvioitu siinä määrin alentuneeksi, ettei hänen katsottu olleen kykenevä lääkärin työhön sairaalassa, mikäli työnantaja ei voisi osapäiväisessä lääkärin työssä järjestää runsaita ja riittäviä mahdollisuuksia tukeen, ohjaukseen ja konsultaatioon.

Lääkärin oman arvion mukaan hän oli kykenevä somaattisten sairauksiensa puolesta toimimaan yksityislääkärinä rajoitetussa määrin. Lisäksi hän totesi työskennelleensä yksityisvastaanotollaan eläkkeelle siirtymisensä jälkeen.

Lääkärin ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittämiseksi Valvira velvoitti hänet hankkimaan lausunnon terveydentilastaan sekä kykenevyydestään toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä. Tutkimusten perusteella saatujen selvitysten mukaan lääkärillä oli selkeää kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä, minkä taustalla olivat aivovamma sekä pitkään jatkunut alkoholin käyttö sekä lukuisat muut somaattiset sairaudet. Hänen ammatillisen toimintakykynsä arvioitiin olevan siinä määrin alentunut, ettei yksityisvastaanottotoiminta ollut laaja-alaisten terveydellisten ongelmien vuoksi toivottavaa.

Valvira totesi päätöksessään, että kun otetaan huomioon lääkärin työn luonne ja sen asettamat vaatimukset arviointi-, harkinta- ja päätöksentekokyvylle, oli perusteltua aihetta katsoa, että nyt kyseessä oleva lääkäri ei terveydentilansa vuoksi kyennyt toimimaan lääkärin tehtävissä asianmukaisesti ja potilasturvallisuutta vaarantamatta. Tätä käsitystä tukivat myös poliisin valvontaviranomaiselle tehdyssä ilmoituksessa mainitsemat lääkärin alkoholinkäyttöön sekä lääkkeiden määräämiskäytäntöön liittyvät seikat. Lisäksi lääkärin itselleen määräämiä PKV-lääkkeitä oli pidettävä yhteensä määrällisesti varsin korkeina ja hoitosuositukset ylittävinä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto piti potilasturvallisuuden kannalta välttämättömänä poistaa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden. Päätös on voimassa toistaiseksi.