Kirurgi työssään
Valittu osio: Terveydenhuolto

Sisältöjulkaisija

null Lääkärin ammatinharjoittamisoikeutta koskeva rajoitus poistettiin

Lääkärin ammatinharjoittamisoikeutta koskeva rajoitus poistettiin

13.7.2018 09:07

Valvira oli rajoittanut lääkärin (myöh. ”ammattihenkilö”) oikeutta harjoittaa ammattiaan siten, että hän sai toimia lääkärin tehtävissä ainoastaan palvelussuhteessa sosiaali – ja /tai terveydenhuollon toimintayksikköön toisen, lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistelun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Ammattihenkilö pyysi Valviralta ammatinharjoittamisoikeutensa rajoituksen poistamista. Valvira katsoi saaneensa riittävän selvityksen ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuteen kohdistuvan turvaamistoimenpiteen syyn lakkaamisesta ja rajoitus poistettiin.

Tapahtumat

Valvira antoi ammattihenkilölle huomautuksen, koska hän oli määrännyt pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä epäasianmukaisesti sekä itselleen että hoitamilleen potilaille. Lisäksi hänen laatimansa potilasasiakirjat olivat puutteelliset. Tuolloin saadusta selvityksestä ilmeni myös, että ammattihenkilö kärsi mielenterveyshäiriöstä ja hänellä oli aiemmin ollut myös päihteiden väärinkäyttöä.

Vuotta myöhemmin tekemässään päätöksessä Valvira katsoi, että ammattihenkilön mielenterveyshäiriön asianmukainen hoito vaatii riittävän tiivistä hoitosuhdetta esimerkiksi mielenterveysyksikköön ja psykiatrian erikoislääkärin vastaanotolle. Valviran saama selvitys antoi kuitenkin perustellun syyn epäillä, että ammattihenkilön mielenterveyshäiriö ei ollut hyvässä hoidollisessa hallinnassa. Valviran ammattihenkilön työnantajilta saamista lausunnoista ilmeni useita potilasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia sekä puutteita ammattihenkilön ammatinharjoittamisessa. Valvira katsoi ammattihenkilön aiheuttaneen toiminnallaan vakavan vaaran potilasturvallisuudelle ja totesi hänen ammatinharjoittamisestaan sekä terveydentilastaan saadut selvitykset huomioiden tilanteen edellyttävän nopeaa puuttumista asiaan. Valvira rajoitti ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta väliaikaisesti siten, että ammattihenkilö sai toimia lääkärin tehtävissä ainoastaan palvelussuhteessa julkisyhteisön ylläpitämään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköön toisen, Valviran erikseen tähän tehtävään hyväksymän kyseistä ammattia itsenäistä harjoittamaan oikeutetun laillistelun lääkärin välittömän johdon ja valvonnan alaisen, kunnes asiassa on saatu riittävä selvitys sen lopulliseksi ratkaisemiseksi.

Valvira jatkoi ammattihenkilön ammatinharjoittamista koskevan asian selvittämistä. Asiassa saadun selvityksen mukaan ammattihenkilöllä ei ollut ajankohtaisesti sellaista hoitosuhdetta, jonka perusteella hänen ammatillisesta toimintakyvystään olisi ollut saatavilla pitkäaikaiseen seurantaan perustuvaa luotettavaa selvitystä. Ammattihenkilön oma suhtautuminen mahdolliseen mielenterveyshäiriöön oli vähättelevää, samoin hänen suhtautumisensa aiemmin työssä todettuihin ongelmiin. Valvira totesi, että terveydenhuollon ammattihenkilön mielenterveyshäiriö ei ole sinänsä este harjoittaa ammattia, mutta se kuitenkin saattaa alentaa vakavasti ja arvaamattomasti ammattihenkilön toimintakykyä ja on siten riski potilasturvallisuudelle, ellei sairaus ole pitkäaikaisesti ja vakaasti hyvässä hoidollisessa hallinnassa. Valvira piti ammattihenkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella mahdollisena, että hänen itsenäinen työskentelynsä muodostaisi riskin potilasturvallisuudelle. Valvira rajoitti ammattihenkilön oikeutta harjoittaa lääkärin ammattia siten, että hän sai toimia ammatissaan ainoastaan palvelussuhteessa julkisyhteisön ylläpitämään sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimintayksikköön toisen, kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistelun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena.

Ammattihenkilö pyysi jo aiemmin ammatinharjoittamisoikeutensa rajoituksen poistamista. Valvira kuitenkin katsoi tuolloin, ettei asiassa ollut saatu vielä riittävän pitkään seuranta-aikaan perustuvaa luotettavaa ja riittävän ristiriidatonta selvitystä siitä, että ammattihenkilö kykenisi kaikissa olosuhteissa potilasturvallisuutta vaarantamatta toimimaan itsenäisesti lääkärin tehtävissä. Valvira otti arvioinnissa huomioon ammattihenkilön ammatinharjoittamisessa aiemmin havaitut potilasturvallisuutta vaarantaneet puutteet, jotka todennäköisesti olivat johtuneet ammattihenkilön mielialaoireilusta tai päihteiden käytöstä tai niiden yhteisvaikutuksesta, sekä sen, ettei ammattihenkilö ollut ammatinharjoittamisoikeutensa rajoittamisen jälkeen ollut mielialansa osalta asianmukaisessa seurannassa tai hoidossa eikä hänen työterveyslääkärinsä vaikuttanut olleen tietoinen kaikista ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksen aiheuttaneista syitä. Lisäksi Valviran arviointiin vaikutti se, että ammattihenkilön oma itseymmärryskyky asian suhteen vaikutti edelleen olevan puutteellista. Valvira kuitenkin katsoi, että potilasturvallisuuden varmistaminen ei edellyttänyt enää ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista aiemman mukaisena, vaan rajoitusta voitiin saadun selvityksen perusteella lieventää siten, että hänen oli mahdollista toimia lääkärin tehtävissä palvelussuhteessa myös muuhunkin kuin julkisyhteisön ylläpitämään terveydenhuollon toimintayksikköön.

Ammattihenkilö haki seuraavana vuonna rajoituksen poistamista. Hän kertoi käyneensä edellisen vuoden syyskuusta lähtien kuukausittain lääkärin vastaanotolla sekä lääkärin ohjeistuksen mukaisesti päihdelaboratoriokokeissa, jotka olivat olleet toistuvasti normaalit jo pitkään. Alkoholin käyttö oli selvityksen perusteella hyvin vähäistä. Valvira pyysi ammattihenkilön työnantajalta lausunnon, jonka mukaan mitään moitittavaa ei työskentelyssä ole ollut. Ammattihenkilön hoitava lääkäri katsoi antamassaan lausunnossa, että ammattihenkilö voi työskennellä lääkärin tehtävissä itsenäisesti ilman valvontaa potilasturvallisuutta vaarantamatta.

Asian arviointi ja ratkaisu

Valvira katsoi saamansa selvityksen perusteella, että ammattihenkilön ammatilliseen toimintakykyyn vaikuttava päihteiden väärinkäyttö oli luotettavasti poissuljettu riittävän pitkältä ajalta. Ammattihenkilö myös vaikutti ymmärtäneen aiemman päihteiden käyttönsä vaikutuksen ammatilliseen toimintakykyynsä ja ammatinharjoittamiseensa. Ammattitoiminnassa ei myöskään ollut seuranta-aikana ilmennyt seikkoja, jotka olisivat antaneet aihetta pitää hänen ammatillista toimintakykyään heikentyneenä.

Valvira katsoi, että ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksen aiheuttanut syy oli lakannut ja rajoitus voitiin poistaa.

Ottaen kuitenkin huomioon päihde- ja mielenterveyshäiriöiden kohonnut riski uusiutua, Valvira suositteli, että ammattihenkilö hakeutuu tarvittaessa herkästi lääkärin hoitoon, mikäli mahdolliset elämäntilanteen muutokset tms. syyt lisäävät riskiä päihteiden käytön aloittamiselle tai muutoin hänen ammatillisen toimintakykynsä heikkenemiselle. Lisäksi Valvira suositteli, että ammattihenkilö pidättäytyy edelleen määräämästä itselleen väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä.