Sisältöjulkaisija

null Lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden poistaminen toistaiseksi

Lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden poistaminen toistaiseksi

20.12.2008 07:58

21.6.2005

Apteekista ilmoitettiin TEOlle, että lääkäri oli määrännyt kahdelle henkilölle runsaasti PKV-lääkkeitä, joiden oli epäilty menevän väärinkäyttöön. Noin kahden viikon kuluttua terveyskeskuksesta ilmoitettiin, että lääkäri oli ollut terveysasemalla työssä alkoholin vaikutuksen alaisena.

Lääkärin työnantajilta saaduista lausunnoista kävi ilmi, että lääkäri oli ollut toistuvasti työssä alkoholin vaikutuksen alaisena. Alkometrillä eri työpaikoissa suoritetut puhallustestit olivat olleet positiivisia ainakin neljä kertaa. Eräällä terveysasemalla lääkäri oli kahden henkilön läsnä ollessa puhaltanut alkometriin lukeman 1,9 promillea. Lääkärin työsuhde oli purettu tai hänen sijaisuuttaan ei ollut jatkettu työaikana tapahtuneen alkoholin käytön vuoksi ainakin neljässä terveyskeskuksessa. Lääkärille oli sattunut yksi potilastapaturma alkoholin käytön vuoksi. Työskennellessään kahdessa terveyskeskuksessa lääkäri oli lisäksi laiminlyönyt potilasasiakirjojen laatimisen asianmukaisella tavalla.

TEO lähetti lääkärille selvityspyynnön koskien hänen PKV-lääkemääräyksiään sekä hänen ammatinharjoittamistaan, terveydentilaansa ja työkykyään. Samalla lääkäriltä pyydettiin selitys hänen ammatinharjoittamistaan koskevan asian lautakuntakäsittelyä varten. Lääkäri velvoitettiin myös hakeutumaan osastotutkimukseen terveydentilansa ja ammatillisen toimintakykynsä selvittämiseksi. Mainitut asiakirjat lähetettiin lääkärille saantitodistuksella varustetulla kirjeellä, jota hän ei noutanut postista.

TEO katsoi, että lääkärin päihtymystila työaikana heikentää oleellisesti hänen ammatillista toimintakykyään ja vaarantaa näin vakavasti potilasturvallisuutta. Työskennellessään lääkärinä alkoholin vaikutuksen alaisena lääkäri ei ollut toiminut asianmukaisesti noudattaen lääkärin ammattieettisiä velvollisuuksia. Lääkärin entisiltä työnantajilta saaduista selvityksistä ilmeni lisäksi, että hänen alkoholiongelmansa oli pitkäaikainen, eikä hän ollut työnantajan kehotuksesta huolimatta suostunut menemään hoitoon.

Potilasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi TEO rajoitti lääkärin ammatinharjoittamisoikeutta väliaikaisesti siten, että hän sai toimia vain julkisyhteisön ylläpitämässä sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikössä toisen, TEOn erityisesti hänen toimintaansa valvomaan hyväksymän, laillistetun, itsenäisesti ammattiaan harjoittamaan oikeutetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena.

TEOn pyynnöstä käräjäoikeuden haastemies toimitti väliaikaisen päätöksen sekä aiemmin mainitut selvitys- ja selityspyynnön sekä velvoituksen terveydentilan ja ammatillisen toimintakyvyn selvittämiseksi lääkärille tiedoksi. Lääkäri ei vastannut selvitys- ja selityspyyntöön, eikä ryhtynyt toimenpiteisiin terveydentilansa ja ammatillisen toimintakykynsä selvittämiseksi määräajassa.

Tiedoksiannon jälkeen kahdesta apteekista soitettiin TEOlle ja kerrottiin, että apteekkeihin oli tuotu lääkärin yksityisvastaanotolla kirjoittamia lääkemääräyksiä, jotka oli päivätty lääkärin saatua TEOn väliaikaisen päätöksen tiedokseen.

TEO pyysi Kansaneläkelaitokselta selvityksen lääkärin kirjoittamilla lääkemääräyksillä tehdyistä lääkeostoista. Selvityksen mukaan lääkäri oli saatuaan TEOn väliaikaisen päätöksen tiedokseen määrännyt ainakin kahdeksalle potilaalle lääkkeitä osoittamatta työskentelevänsä rajoituksen sallimalla tavalla.

TEO päätti poistaa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden toistaiseksi, koska hän oli potilasturvallisuutta vaarantaen ollut toistuvasti työssä alkoholin vaikutuksen alaisena, laiminlyönyt toimittaa TEOlle sen pyytämät selvitykset, laiminlyönyt noudattaa TEOn hänelle asettamaa velvoitetta terveydentilan ja ammatillisen toimintakyvyn selvittämisestä, sekä harjoittanut lääkärin ammattia vastoin hänelle asetettua rajoitusta.