Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lääkäri Olli Polon ammattioikeuden rajoittamista koskeva päätös on edelleen voimassa

Lääkäri Olli Polon ammattioikeuden rajoittamista koskeva päätös on edelleen voimassa

14.9.2017 14:15 / Uutinen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 7.9.2017 kumonnut Valviran 19.1.2015 lääkäri Olli Pololle antaman varoituksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi Valviraan. Valvira harkitsee asian saattamista korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden päätöksellä ei ole vaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan 4.9.2017 tekemään lääkäri Polon ammattioikeuden rajoittamista koskevaan päätökseen: ammattioikeuden rajoittamispäätös on edelleen voimassa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös perustuu siihen, että lääkäri Polo on toimittanut hallinto-oikeuteen uutta, asiaa koskevaa tieteellistä selvitystä (kuten erilaisia lääketieteellisiä tutkimuksia koskevia dokumentteja) sekä sellaista uutta selvitystä, joka ei ole ollut Valviran tiedossa sen tehdessä päätöstä. Hallinto-oikeus ei päätöksessään ota kantaa Polon toiminnan potilasturvallisuuteen, mikä oli Valviran antaman varoituksen peruste.

Valviran päätökset perustuvat potilasturvallisuusnäkökohtiin. Valviran tehtävänä ei ole arvioida tieteellistä tutkimusta, eikä laatia tai ottaa kantaa hoitosuosituksiin.

Lääkäri Polon valvonta-asia on tullut vireille Valvirassa syyskuussa 2013. Valvira sai useita ilmoituksia, joissa epäiltiin Polon vaarantavan potilaidensa turvallisuutta hoitomenetelmillään. Valvira selvitti asiaa laajasti ja hankki mm. kolmen eri asiantuntijan lausunnot. Perusteellisen selvityksen jälkeen Valvira antoi Pololle kirjallisen varoituksen tammikuussa 2015. Kirjallinen varoitus katsottiin perustelluksi potilasturvallisuuden vaarantumisen takia.

Valvira on 19.1.2015 tekemänsä päätöksen jälkeen saanut useita uusia ilmoituksia siitä, että lääkäri Polo on edelleen vaarantanut omilla hoitomenetelmillään useiden potilaidensa turvallisuuden. Tästä syystä Valvira on jatkanut Polon valvontaa ja hankkinut runsaasti uutta selvitystä Polon toiminnasta (ml. uusia asiantuntijalausuntoja). Uuden, kattavan selvityksen perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta päätyi 4.9.2017 rajoittamaan Polon ammatinharjoittamisoikeutta potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Lautakunnan päätöksessä ei edelleenkään oteta kantaa kroonisen väsymysoireyhtymän (CFS) hoitosuosituksiin: päätöksessä on arvioitu sitä, onko lääkäri vaarantanut omilla lääke- ja muilla hoitomenetelmillään potilaidensa terveyttä ja turvallisuutta.

Lue lisää: 

Kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa tarvitaan toimivaa hoitopolkua (5.9.2017) 

Lisätietoja:

Kirsi Liukkonen, ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos
puh. 0295 209 428

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi