Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kuolleen potilaan potilasasiakirjatietoja voidaan luovuttaa omaisille vain tietyin edellytyksin

Kuolleen potilaan potilasasiakirjatietoja voidaan luovuttaa omaisille vain tietyin edellytyksin

20.3.2009 09:22

Valviran käsittelemissä kanteluissa ja lausuntopyynnöissä on noussut usein esiin kysymys kuolleen potilaan potilastietojen luovuttamisesta potilaan omaisille.

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä. Kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan kuitenkin potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan antaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten.

Tietoja on pyydettävä kirjallisesti potilaan hoitopaikasta, ja hakemuksessa on perusteltava, mihin tarkoitukseen niitä pyydetään. Potilasasiakirjoista annetaan vain niitä tietoja, jotka ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Tietojen luovuttaminen voi lain esitöiden mukaan tulla kysymykseen esimerkiksi, jos vainajan lähiomainen haluaa selvityttää, liittyykö vainajan kuolemaa edeltäneeseen hoitoon hoitovirhe.

Omaista, joka haluaa saada esimerkiksi hoitovirhe-epäilyn vuoksi potilasasiakirjatietoja, on ohjattava tekemään asiasta kirjallinen hakemus, jossa pyyntö on perusteltava.

Terveydenhuollon toimintayksikössä on arvioitava, onko tietojen antamiselle perusteet, ja jos on, missä laajuudessa ja miltä osin niitä annetaan. Tietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin, kuin se on ko. käyttötarkoituksen kannalta välttämätöntä. Kuolleen potilaan tietojen luovuttamisesta tehdään merkintä potilasasiakirjoihin vastaavalla tavalla kuin elävän henkilön potilasasiakirjatietojen luovuttamisesta.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta edellyttää muun muassa, että jos viranomainen ei katso voivansa luovuttaa pyydettyjä tietoja, asiasta tulee antaa perusteltu päätös valitusosoituksineen. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta