Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kuntien tarkastuskäynnit hoivakoteihin ovat tärkeitä myös pandemian aikana

Kuntien tarkastuskäynnit hoivakoteihin ovat tärkeitä myös pandemian aikana

21.1.2021 10:00 / Tiedote

Kuntien tekemissä tarkastuksissa vanhustenhuollon asumispalveluihin koronapandemian aikana on suuria alueellisia eroja. Hoivakoteihin tehty Valviran kysely osoittaa, että yli puoleen vanhuspalvelujen ympärivuorokautista hoitoa antavista yksiköistä kunta tai kuntayhtymä ei ole tehnyt tarkastuskäyntiä pandemian aikana. Tarkastustoiminta on keskeisimpiä keinoja hoivakotien toiminnan asianmukaisuuden valvontaan. Hoivakotien vanhusten perusoikeuksien toteutuminen ja yhteensovittaminen terveysturvallisuuteen on koronapandemian aikana vaativaa tasapainoilua.

Kokonaisvaltaisen asiakas- ja potilasturvallisuuden merkitys korostuu entisestään tilanteessa, jossa vanhusten itsemääräämisoikeuden toteutuminen täytyy varmistaa mahdollisimman hyvin samaan aikaan, kun on toteutettava välttämättömiä läheisten tapaamisiin liittyviä rajoitustoimia. Valvira painottaa, että poikkeuksellisina aikoina myös kuntien täytyy jatkaa valvontaa ja että tarkastuskäyntejä täytyy tehdä esimerkiksi etäkäynteinä tai muutoin turvallisesti. Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisen näkökulmasta perustellusta syystä myös paikan päällä tehtävät tarkastukset voivat olla tarpeen.  Kyselyn mukaan 22 % hoivakodeista oli tarkastettu kunnan tekemällä etäkäynnillä ja 38 % paikan päällä hoivakodin tiloissa.

Jotta asiakkaan ja hänen läheistensä oikeudet perhe-elämään toteutuisivat myös pandemian aikana, hoivakotien täytyy tukea yhteydenpitoa, mutta terveysturvallisuus varmistaen. Suurin osa hoivakodeista onkin onnistunut koronapandemian aikana järjestämään asiakkaiden yhteydenpidon omaisiin ja läheisiin varsin turvallisesti.

Karanteeni- ja eristämiskäytännöt suurimmaksi osaksi tartuntatautilain mukaisia

Suurimmassa osassa hoivakodeista pandemiaan liittyvät karanteeni- ja eristämiskäytännöt ovat kyselyn vastausten perusteella tartuntatautilain mukaisia. Liian monessa yksikössä on silti lakiin perustumattomia käytäntöjä. Viidesosa (22%) kertoi rajoittavansa tai joskus rajoittavansa asiakkaiden oikeuksia ilman tartuntatautilain mukaista perustetta tai lääkärin määräystä. Ainoastaan muutama yksikkö (1 %) kertoi, että käytössä oli edelleen ehdottomia vierailukieltoja. Vaikka määrä on vähäinen, ei niitä tulisi olla lainkaan. Ehdottomat vierailukiellot ovat lainvastaisia ja rikkovat sekä asiakkaiden että omaisten perusoikeuksia.

Koronatilanteen hallinnassa olennaista on eri toimijoiden välinen kiinteä yhteistyö. Myönteinen kyselystä saatu tulos on, että tartuntatautilääkäreiden ja hoivakotien välinen yhteistyö on ollut pääosin sujuvaa.

Toimiva omavalvonta ja ajantasainen yksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma ovat keskeisiä asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen ja terveysturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä potilasturvallisuuden kokonaisvarmistamisessa. Suurimmassa osassa hoivakodeissa omavalvonta onkin ollut aktiivista, mutta ei läheskään kaikissa. Omavalvontasuunnitelma täytyy päivittää, kun toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.

Tulokset perustuvat laajaan aineistoon

Valvira selvitti syksyllä 2020 rajoitustoimien ja itsemääräämisoikeuden toteutumista vanhuspalvelujen ympärivuorokautisessa hoidossa koronapandemian aikana. Analysoitu aineisto oli laaja, sillä kyselyyn vastasi yhteensä 1082 julkista ja yksityistä hoivakotia marras-joulukuussa 2020 vastausajankohdan tilanteen perusteella. Valvira ja aluehallintovirastot käyttävät kyselyn tuloksia ja selvitystä osana ohjaus- ja valvontatyötään.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Mari Saramaa
​​​​​​​puh. 0295 209 342
​​​​​​​etunimi.sukunimi@valvira.fi

Kyselyn kaikki tulokset (pdf)

Valviran mediatiedote 21.12.2020: Suurin osa hoivakotien vanhuksista on saanut tavata läheisiään turvallisesti pandemian aikana