Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kuntien suunnitelmissa opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksia on asetuksen mukaisesti, vaikka henkilöstömitoitukset alittavat suositukset

Kuntien suunnitelmissa opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksia on asetuksen mukaisesti, vaikka henkilöstömitoitukset alittavat suositukset

11.12.2014 08:42 / Uutinen

Opiskeluterveydenhuollon määräaikaiset terveystarkastukset toteutuvat kuntien suunnitelmissa henkilöstövajeista huolimatta hyvin, ilmenee terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) juuri julkaistusta selvityksestä (Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto 2014). Selvitys perustuu terveyskeskusten vuoden 2014 aikana suunnittelemiin terveystarkastuksiin. Siinä ei ole tarkasteltu palvelujen laatua tai tarkastusten tosiasiallista toteutumista.

Terveyskeskusten tätä vuotta koskevien toimintasuunnitelmien tai toimintaohjelmien perusteella näyttää siltä, että kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa ja 99 %:ssa lukioista järjestettäisiin asetuksen mukainen terveydenhoitajan tekemä määräaikainen terveystarkastus. Suunnitelmien mukaan 91 % terveyskeskuksista järjestää lääkärintarkastuksen lukioissa ja 87 % ammatillisissa oppilaitoksissa. Vuonna 2012 terveydenhoitajan määräaikaiset tarkastukset suunniteltiin toteutettaviksi 95 prosentissa ja lääkärintarkastukset 84 %:ssa ammatillisista oppilaitoksista.

Vajaassa neljänneksessä terveyskeskuksista suosituksen mukainen määrä lääkäreitä opiskeluterveydenhuollossa

Vuonna 2013 terveyskeskuksista 66 %:ssa terveydenhoitajien henkilöstömitoitus opiskeluterveydenhuollossa oli valtakunnallisten suositusten edellyttämällä tasolla, mutta lääkäreiden määrä oli suositusten mukainen vain 23 %:ssa terveyskeskuksista. Yli 50000 väestöpohjan terveyskeskuksissa terveydenhoitajien henkilöstömitoitus toteutui huonoiten (29 %) ja lääkärimitoitus toiseksi huonoiten (14 %). Opiskeluterveydenhuollon lääkärimitoitus toteutui heikoiten 10000 - 20 000 väestöpohjan terveyskeskuksissa (10%).

Lounais-Suomen ja Pohjois-Suomen alueen terveyskeskuksissa lääkärimitoitus toteutui suositusten mukaisena vain 5 - 7 %:ssa. Opiskeluterveydenhuollon koko henkilöstön määrä on kuitenkin keskimäärin kehittynyt myönteiseen suuntaan vuodesta 2008 lähtien.

Ehkäisevä terveydenhuolto ja sairaanhoitopalvelut paremmin yhdeksi kokonaisuudeksi opiskeluterveydenhuollossa

Asetus velvoittaa terveyskeskuksia järjestämään opiskeluterveydenhuollossa terveydenhuollon lisäksi myös sairaanhoidon palvelut. Opiskelijoiden terveyttä edistävän ja sairauksia ehkäisevän toiminnan sekä sairaanhoitopalvelujen on muodostettava yhtenäinen opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä edistävä kokonaisuus. Suositeltavaa on, että opiskelijalla on mahdollisuus asioida samojen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä terveydenhoidossa että sairaanhoidossa.

Tiedonkeruun mukaan opiskelijalla oli mahdollisuus asioida saman lääkärin kanssa 61%:ssa ja saman terveydenhoitajan kanssa 88 %:ssa terveyskeskuksista. Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuuden toteutuminen on pysynyt lähes ennallaan kahden vuoden seuranta-ajalla. Heikoiten asiointi saman henkilöstön kanssa toteutuu Etelä-Suomen alueella (38 %:ssa saman lääkärin kanssa ja 62 %:ssa saman terveydenhoitajan kanssa).

Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuuteen kuuluu myös mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus. Mielenterveyspalvelut olivat opiskelijoiden saatavilla opiskeluterveydenhuollosta 86 %:ssa terveyskeskuksista ja päihdepalvelut 88 %:ssa.

Tiedonkeruun tulokset osoittavat, että opiskeluterveydenhuollon kehittämistä terveydenhuollon ja sairaanhoidon kokonaisuutena on jatkettava. Usein opiskelijan terveydenhoito ja sairaanhoito on hajautettu eri yksiköihin ja eri ammattihenkilöille. Pirstaloitunut opiskeluterveydenhuolto ei edistä opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä parhaalla tavalla. Se myös aiheuttaa usein toiminnan päällekkäisyyttä ja lisää kustannuksia.

Valvonnasta

Opiskeluterveydenhuolto on Valviran ja AVIen laatimassa lasten ja nuorten ehkäisevien terveyspalvelujen valvontaohjelmassa painopistealueena vuoden 2014 valvonnassa. Valvonta perustuu THL:n Terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa 2014 tiedonkeruuseen. Terveyskeskusten opiskeluterveydenhuollon käytännön ohjaus- ja valvontatoiminta on käynnistynyt aluehallintovirastoissa marras-joulukuussa 2014.

Lähde:
Wiss Kirsi, Frantsi-Lankia Marjut, Pelkonen Marjaana, Saaristo Vesa & Ståhl Timo. Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto 2014. Asetuksen (338/2011) toimeenpanon seuranta ja valvonta. THL Ohjaus 21/2014.

Lisätietoja:

Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia, puh. 0295 209 606 (12.12.asti)
Assistentti Jenna Yliruusi, puh. 0295 209531