Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kuntien opiskeluterveydenhuollon käyntitietojen kirjaamisessa puutteita

Kuntien opiskeluterveydenhuollon käyntitietojen kirjaamisessa puutteita

22.12.2021 11:00 / Uutinen

Opiskeluterveydenhuollon kirjaamiskäytännöt kunnissa ovat kokonaisuutena huonontuneet. Valvontaviranomaiset kehottavat kuntia viipymättä korjaamaan puutteelliset käytännöt. Valvira ja aluehallintovirastot selvittivät opiskeluterveydenhuollon käyntitietojen kirjaamista ja tilastointia osana sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa 2021.

Valvontaviranomaisten tekemä selvitys osoittaa, että vain osa kunnista kirjaa opiskeluterveydenhuollon palvelut systemaattisesti opiskeluterveydenhuolloksi. Kunnista 26 % on kirjannut mielenterveys- ja päihdehoidon opiskeluterveydenhuolloksi, kun vuonna 2019 vastaava luku oli noin 40 %. Seksuaaliterveyspalvelussa luku on 39 % (60 % v. 2019), suunterveydenhuollossa 24 % (20 %) ja muissa perusterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa 30 % (45 %).

Selvityksen tiedot perustuvat Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n vuonna 2020 kokoamiin tietoihin. Tuloksia verrattiin vuoden 2019 selvitykseen.

”Potilasasiakirjamerkinnät ovat tärkeä osa laadukasta ja turvallista hoitoa. Vaikka tuloksissa on eroa sekä alueellisesti että koulutustasojen välillä, kokonaiskuva on huono. Opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat samat hoitoon pääsyn määräajat kuin muutakin perusterveydenhuoltoa. Niiden seuranta ja valvonta on mahdollista vain, jos käyntitiedot kirjataan oikein”, korostaa ylitarkastaja Irja Hemmilä Valvirasta.

THL:n ohjeen mukaan potilastietojärjestelmiin kirjataan palvelumuodoksi ”opiskeluterveydenhuolto” opiskelijoiden kaikkien terveyden- ja sairaanhoidon käyntien yhteydessä lukuun ottamatta äitiysneuvolakäyntejä.

Kirjaamistiedot tärkeitä esimerkiksi koronapandemian vaikutusten arvioinnissa

Opiskeluterveydenhuolloksi kirjattuja tietoja voidaan käyttää laajasti opiskeluterveydenhuollon seurantaan ja kehittämiseen paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tietoja hyödynnetään esimerkiksi silloin, kun arvioidaan koronapandemian vaikutuksia opiskeluterveydenhuoltoon. Niitä käytetään myös kansallisessa ja kansainvälisessä tilastoinnissa, arvioinnissa ja tutkimuksessa.

Jos oppilaitoksen sijaintikunta ei kirjaa opiskeluterveydenhuollon palveluja opiskeluterveydenhuolloksi, ne kirjautuvat osaksi muita terveydenhuollon palveluja. Silloin riskinä on, että kunta laskuttaa niistä opiskelijan kotikuntaa terveydenhuoltolain 17 ja 58 §:ien vastaisesti.

Lisätietoja:

Valvira
Ylitarkastaja Irja Hemmilä, 0295 209 531, etunimi.sukunimi@valvira.fi

Aluehallintovirastot
Terveydenhuollon ylitarkastaja Aino Mäkitalo, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 658
Terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 2095 016 941
Ylitarkastaja Raija Fors, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 559
Ylitarkastaja Sanna Ylitalo, Lapin aluehallintovirasto, 0295 017 386
Ylitarkastaja Maarit Penttilä, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 567
Lääninlääkäri Ruut Virtanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 137
etunimi.sukunimi@avi.fi

Opiskeluterveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas (thl.fi)

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2021 (valvira.fi)

Terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa (teaviisari.fi)

Terveydenhuoltolaki (finlex.fi)

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (finlex.fi)