Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kunnille ohje varautumisesta säteilyonnettomuuteen

Kunnille ohje varautumisesta säteilyonnettomuuteen

17.5.2016 10:20 / Uutinen

Kunnat huolehtivat väestön, yksilön ja elinympäristön terveydensuojelusta normaaliolojen lisäksi myös erityistilanteissa. Kuntien terveydensuojeluviranomaisten tehtävänä on varmistaa, ettei elinympäristöstä aiheudu terveyshaittaa ja, että talousvesi ja uimavesi ovat turvallisia käyttää. Terveydensuojeluviranomaiset varautuvat ennakolta yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa tarvittaviin valmius- ja varotoimenpiteisiin erityistilanteiden aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi.

Säteilyvaaratilanteet ja sen kaltaiset muut erityistilanteet vaativat etukäteen suunniteltua ja harjoiteltua viranomaistahojen yhteistyötä. Väestön suojelutoimien tavoitteena on, että väestön altistus jää mahdollisimman pieneksi ja yhteiskunnan toiminta saadaan nopeasti palautettua normaaliksi.

Valvira on laatinut ohjeen varautumisesta ja toiminnasta säteilyvaaratilanteessa helpottamaan kuntien terveydensuojeluviranomaisten työtä tässä tehtävässä. Ohjeessa kuvataan terveydensuojeluviranomaisten tehtäviä ja varautumista säteilyonnettomuuteen, varautumisen tavoitteita sekä malliohjeita toiminnanharjoittajille ja väestölle erityistilanteen varhaisvaiheesta sen jälkivaiheeseen asti. Ohjeessa kuvataan myös viestintää väestölle.

Laajassa säteilyvaaratilanteessa, esimerkiksi ydinvoimalaonnettomuustilanteessa, Valvira tai aluehallintovirasto toimialueellaan voi antaa väestöä, yrityksiä ja viranomaisia sitovia määräyksiä terveyshaitan poistamiseksi tai ehkäisemiseksi.

Kuntien terveydensuojeluviranomaiset varmistavat paikallisesti, että näitä määräyksiä noudatetaan. Aluehallintovirastot sovittavat yhteen keskushallinnon ohjeistusta, muodostavat ja välittävät alueellista tilannekuvaa sekä tukevat kuntien toimintaa toimialueillaan. Kunnat puolestaan raportoivat toimenpiteistä aluehallintovirastolle annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja:
Heli Laasonen, ylitarkastaja
puh. 0295209631
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi


Säteilyvaaratilanne - ohje terveydensuojeluviranomaisille varautumisesta ja toiminnasta säteilyvaaratilanteessa (pdf)