Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuvat hyvin

Kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuvat hyvin

23.6.2021 10:00 / Uutinen

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman, jonka mukainen suunnitelmallinen valvonta aloitettiin vuoden 2020 alussa. Vuoden 2021 valvontakohteena ovat kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko. Päiväkodin henkilöstömitoituksen riittävyyttä ja lapsiryhmien kokoa valvotaan tarkastamalla kuntien ilmoittamat tiedot henkilöstön määrästä suhteessa lasten määrään. Kevään tarkastelujaksoilla päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuivat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hyvin.

Aluehallintovirastot ovat tarkastaneet 11.6.2021 mennessä 345 päiväkodin henkilöstömitoitukset ja ryhmäkoot. Valvonnassa on ollut mukana myös vuoropäiväkoteja.

Tarkastetuissa päiväkodeissa on ollut 1 850 toimintapäivää. Päiväkodin henkilöstömitoitus ei ole ollut säädösten mukainen 16 toimintapäivänä (0,9 % toimintapäivistä).

Tarkastetuissa päiväkodeissa on ollut yhteensä 1 313 lapsiryhmää. Toimintapäivien määrä lapsiryhmissä on ollut yhteensä 6 672. Ryhmäkoko on ylittynyt 123 toimintapäivänä (1,8 % toimintapäivistä).

Tulokset on saatu tarkastamalla kuntien ilmoittamat päiväkodin ja lapsiryhmien lasten ja henkilöstön läsnäolotiedot viikon ajalta. Päiväkodin henkilöstömitoitusta on tarkasteltu lasten ja henkilöstön välisen suhdeluvun avulla. Ryhmäkoon tarkastelussa on huomioitu suhdeluvun tarkastelun lisäksi, että ryhmässä voi olla läsnä enintään kolmea kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia.

Valvonta-ajankohtana on päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutunut voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hyvin. Henkilöstömitoituksen osalta tulokset vahvistavat vuodelta 2020 saatuja hyviä tuloksia. (Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman tulokset vuodelta 2020 hyviä – vuonna 2021 valvotaan ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta)

Saatujen selvitysten mukaan suhdeluvun ylitykset johtuvat pääosin lasten yllättävistä varhaiskasvatusaikojen muuttumisesta tai henkilöstön poissaoloista, joihin ei ole saatu sijaista. Ryhmäkohtaisessa tarkastelussa on lisäksi huomattavissa jonkin verran päiväkodin eri lapsiryhmien välisiä eroja päivittäisissä suhdeluvuissa. Samana päivänä voi yhdessä ryhmässä suhdeluku ylittyä ja toisessa suhdeluku on merkittävästi alhaisempi. Johtamisella ja työvuorosuunnittelulla on varmistettava, että henkilöstö jakautuu tasaisesti lapsiryhmiin. Henkilöstön sijoittuminen epätasaisesti lapsiryhmiin voi vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden työssä jaksamiseen ja lasten turvallisuuteen varhaiskasvatuksessa. Kunnan tulee myös huolehtia riittävästä sijaisjärjestelmästä.

Aluehallintovirastot ja Valvira jatkavat valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista päiväkotien henkilöstömitoituksen ja ryhmäkoon valvontaa syksyllä 2021. Valtakunnallisen valvonta¬ohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa. Valvontaohjelman toimeenpanoa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #vakavalo2021.

Lisätietoja:

Aluehallintovirasto
Marja-Liisa Keski-Rauska, johtaja, KT, puh. 0295 018 815
etunimi.sukunimi@avi.fi

Valvira
Satu Räsänen, ylitarkastaja, puh. 0295 209 637
etunimi.sukunimi@valvira.fi