Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuvat edelleen hyvin

Kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuvat edelleen hyvin

2.9.2022 11:00 / Uutinen

Aluehallintovirastojen tarkastusten perusteella päiväkotien tilanne vaikuttaa pääosin hyvältä. Henkilömitoitusten ja ryhmäkokojen valvonta on painopisteenä varhaiskasvatuksen valvonnassa tämän vuoden loppuun saakka.

Kevään 2022 neliviikkoisella tarkastelujaksolla päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuivat pääsääntöisesti voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Näin siitäkin huolimatta, että kevään aikana varhaiskasvatusta ovat haastaneet monin paikoin koronapandemia, työtaisteluihin liittyvät ylityö- ja vuoronvaihtokiellot sekä lakot ja paikoitellen kriittiseksi kasvanut henkilöstöpula. Huomioitavaa kuitenkin on, että julkisuudessa aiemmin esillä olleet varhaiskasvatuksen haasteet pääkaupunkiseudulla (muun muassa henkilöstöpula) näkyivät myös valvontaohjelman tuloksissa.

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman, jonka mukainen suunnitelmallinen valvonta aloitettiin vuoden 2020 alussa. Vuonna 2022 valvonta kohdennetaan niihin kuntiin, joissa vuosien 2020 ja 2021 tarkasteluissa todettiin epäkohtia henkilöstömitoituksessa tai ryhmän enimmäiskoossa. Kyseisistä kunnista otetaan tarkasteluun aiempaa isompi otos päiväkoteja ja tarkastelun kohteena on aiempaa pidempi ajanjakso. Päiväkodin henkilöstömitoituksen riittävyyttä ja lapsiryhmien kokoa valvotaan tarkastamalla kuntien ilmoittamat tiedot henkilöstön määrästä suhteessa lasten määrään. Tuoreimmat, vuoden 2022 tulokset vahvistavat vuosilta 2020 ja 2021 saatuja hyviä tuloksia.

Henkilöstömitoituksen alituksia eniten pääkaupunkiseudulla, suhdelukujen ylityksissä usein taustalla yllättävät muutokset tai poissaolot

Vuonna 2022 aluehallintovirastot ovat tarkastaneet 469 päiväkodin henkilöstö-mitoitukset ja ryhmäkoot. Valvonnassa on ollut mukana myös vuorohoitopäiväkoteja.

Tarkastetuissa päiväkodeissa on ollut 9 615 toimintapäivää. Päiväkodin henkilöstömitoitus ei ole ollut säädösten mukainen 152 päivänä (1,58 % päivistä). Vuoden 2021 valvonnassa henkilöstömitoitus alittui 0,69 %:ssa päiväkodin toimintapäivien määrästä. Henkilöstömitoitus alittui pääkaupunkiseudulla tarkastetuissa päiväkodeissa selvästi useammin kuin muualla Suomessa tarkastetuissa päiväkodeissa.

Tarkastetuissa päiväkodeissa on ollut yhteensä 2 212 lapsiryhmää. Toimintapäivien määrä lapsiryhmissä on ollut yhteensä 44 906. Lain sallima enimmäisryhmäkoko on ylittynyt 378 päivänä (0,84 % päivistä). Vuoden 2021 valvonnassa ryhmän enimmäiskoko ylittyi 1,21 % toimintapäivien määrästä.

Tulokset on saatu tarkastamalla kuntien ilmoittamat päiväkotien ja lapsiryhmien lasten ja henkilöstön läsnäolotiedot neljän viikon ajalta. Päiväkodin henkilöstömitoitusta on tarkasteltu lasten ja henkilöstön välisen suhdeluvun avulla. Ryhmäkoon tarkastelussa on huomioitu suhdeluvun tarkastelun lisäksi, että ryhmässä voi olla lapsia läsnä enintään kolmea kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä.

Saatujen selvitysten mukaan suhdeluvun ylitykset johtuvat pääosin yllättävistä lasten varhaiskasvatusaikojen muuttumisesta tai henkilöstön poissaoloista, joihin ei ole saatu sijaista. Ryhmäkohtaisessa tarkastelussa on lisäksi huomattavissa päiväkodin eri lapsiryhmien välisiä eroja päivittäisissä suhdeluvuissa. Samana päivänä voi yhdessä ryhmässä suhdeluku ylittyä ja toisessa suhdeluku olla merkittävästi alhaisempi. Johtamisella ja työvuorosuunnittelulla on varmistettava, että henkilöstö jakautuu tasaisesti lapsiryhmiin. Henkilöstön sijoittuminen epätasaisesti lapsiryhmiin voi vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden työssä jaksamiseen ja lasten turvallisuuteen varhaiskasvatuksessa. Kunnan tulee myös huolehtia riittävästä sijaisjärjestelmästä.

Tulevina vuosina tavoitteena edelleen ohjauksen ja valvonnan yhdenmukaistaminen

Aluehallintovirastot ja Valvira julkaisevat loppuvuodesta 2022 valtakunnallisen varhaiskasvatuksen valvontaohjelman vuosille 2023–2025. Valtakunnallisen valvonta¬ohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa. Valvontaa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #vakavalo2022 sekä aluehallintoviraston ja Valviran verkkosivuilla.

Aiemmat tiedotteet:

Tiedote 17.2.2022: Kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuivat vuonna 2021 hyvin (avi.fi).
Tiedote 15.12.2021: Varhaiskasvatuksen valvontaohjelma 2022 on julkaistu – tavoitteena lapsen etu (avi.fi).
Tiedote 19.1.2021: Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman tulokset vuodelta 2020 hyviä – vuonna 2021 valvotaan ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta (avi.fi).

Lisätietoja:

Aluehallintovirasto
Marja-Liisa Keski-Rauska, johtaja, p. 0295 018 815, etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Valvira
Hanna-Leena Sippola, ylitarkastaja, p. 0295 209 350, etunimi.sukunimi(at)valvira.fi