Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kotipalvelujen päätöksenteko kunnissa kuntoon syksyn aikana

Kotipalvelujen päätöksenteko kunnissa kuntoon syksyn aikana

30.7.2015 11:05 / Uutinen

Valvonnan kohteet ovat valikoituneet kuntien Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisessa tiedonkeruussa antamien vastausten perusteella. Valvira otti kyselyn perusteella valvontaansa kaikkiaan 24 kuntaa tai kuntayhtymää. Valittujen kuntien vastausten perusteella kunnissa oli puutteita kotiin annettavien palvelujen järjestämistä koskevassa päätöksenteossa.

Kunnat olivat usein korvanneet palvelua koskevan päätöksen asiakasmaksua koskevalla päätöksellä. Päätöstä palvelusta ei annettu aina edes silloin, kun asiakkaan hakemaa kotipalvelua ei järjestetty. Asiakkaalla on aina oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Asiakkaan oikeusturvan toteutumisen kannalta päätöksenteko on erityisen tärkeää silloin, kun asiakkaan vaatimukseen ei suostuta, tai siihen suostutaan vain osittain. Asiakas ei voi hakea muutosta viranomaisen ratkaisuun ilman perusteltua kirjallista hallintopäätöstä, johon on liitettynä ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Kotipalvelujen päätöksentekoa koskeva valvonta valmistunut

Mainitut kunnat ovat antaneet asiassa selvityksensä Valviralle. Selvitysten mukaan kunnat ovat korjanneet tai korjaamassa päätöksentekoon liittyviä menettelyjään lain edellyttämälle tasolle. Joissain kunnissa päätöksenteon muuttaminen asianmukaiseksi edellyttää henkilöstön kouluttamista ja tietojärjestelmiin liittyviä muutoksia, mitkä saattavat viivästyttää tilanteen korjaantumista. Kaikki valvonnassa olleet kunnat ovat kuitenkin saamassa päätöksentekonsa kuntoon viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Valvonnan yhteydessä ilmeni myös, että useassa kunnassa oli jäänyt huomioimatta uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) myötä tapahtuneet muutokset hallintopäätöksiin kohdistuvien oikaisuvaatimusten määräajoissa.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin palvelupäätöksiin oikaisuvaatimusaika on hallintolain mukaan 30 päivää aikaisemman 14 päivän sijaan. Asiakasmaksulain mukaista asiakasmaksua koskevaan päätökseen oikaisuvaatimus tulee edelleen tehdä 14 päivässä.

Silloin, kun kunta päättää antaa päätöksen sosiaalihuollon palveluista ja niistä perittävistä maksuista samassa päätösasiakirjassa, on asiassa kiinnitettävä erityistä huomiota päätöksen sisältöön ja oikaisuvaatimusohjeisiin. Päätöksestä pitää yksiselitteisesti ilmetä, miten palvelua koskeva hakemus on ratkaistu, mikä on palvelusta perittävä asiakasmaksu sekä miten ja missä ajassa asiakas voi vaatia päätöksen oikaisua palvelun tai asiakasmaksun osalta. Valvira ohjeisti samassa yhteydessä kuntia korjaamaan päätöksentekoaan myös tältä osin.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat valvoneet 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain toimeenpanoa kunnille osoitettujen kyselyjen perusteella vuodesta 2013 alkaen.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Marjut Eskelinen, puhelin 0295 209 348