Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Korkein hallinto-oikeus vahvisti Valviran kiellon antaa määräaikaisia virkamääräyksiä yksityisen palveluksessa olevalle

Korkein hallinto-oikeus vahvisti Valviran kiellon antaa määräaikaisia virkamääräyksiä yksityisen palveluksessa olevalle

11.6.2014 08:22 / Uutinen

Korkein hallinto-oikeus on todennut 6.6.2014 julkaisemassaan päätöksessä, että Rääkkylän kunnan sopima menettely antaa määräaikaisia virkamääräyksiä on laiton.

Rääkkylän kunta on ulkoistanut laajasti järjestämisvastuullaan olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisen yksityiselle yritykselle. Kunnan ja yrityksen välisen järjestelyn mukaan kunta antaa yrityksen palveluksessa oleville henkilöille virkamääräyksiä tietyn virkatehtävän tai virkatehtävien hoitamiseksi, kun kuntaan virkasuhteessa oleva henkilö ei ole paikalla. Yritys vastaa kaikista tällaisista henkilöistä aiheutuvista kustannuksista.

Valvira kielsi marraskuussa 2011 Rääkkylän kuntaa antamasta kyseisiä tilapäisiä virkamääräyksiä. Kunta valitti päätöksestä ensin Kuopion hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Tämän jälkeen Rääkkylä valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan perustuslain mukaan antaa muille kuin viranomaisille vain lain nojalla. Myös esimerkiksi kuntalaissa edellytetään, että tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa, on hoidettava virkasuhteessa. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä, ja viranhaltija otetaan virkasuhteeseen pääsääntöisesti toistaiseksi.

KHO on todennut päätöksessään, että kunnallinen virkasuhde on kunnan tai kuntayhtymän ja viranhaltijan välinen julkisoikeudellinen palvelussuhde, jossa viranhaltija on työnantajana toimivan julkisoikeudellisen yhteisön, esimerkiksi kunnan, johdon ja valvonnan alainen. Viranhaltijan palkan maksaa kunta.

Julkisen vallan käyttäjänä viranhaltijalla on korostettu velvollisuus ottaa toiminnassaan huomioon puolueettomuuden, riippumattomuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset. Hänellä on työsuhteeseen liittyvää vastuuta laajempi vastuu työssä tehdyistä virheistä eli virkavastuu, joka käsittää sekä vahingonkorvausoikeudellisen että rikosoikeudellisen vastuun.

KHO on katsonut, että Rääkkylän kunnan ja yrityksen välisessä järjestelyssä työn suorittajan ja julkisyhteisön välille ei synny edellä tarkoitettua aitoa virkasuhdetta. Tällainen järjestely on omiaan hämärtämään virkavastuun rajoja. Päätöksessä on katsottu myös, että järjestely on omiaan johtamaan siihen, että kyseiset julkisen vallan käyttöön liittyvät tehtävät rajautuvat tosiasiassa viranhaku- ja virkasuhteeseen nimittämistä koskevan virkamiesoikeudellisen sääntelyn ulkopuolelle. Kysymys on siten voimassa olevan virkasuhdetta koskevan lainsäädännön kiertämisestä.

Julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä ovat perusterveydenhuollossa esimerkiksi mielenterveyslain mukaisen tarkkailulähetteen laatiminen ja potilaan toimittaminen sairaalaan sekä tähän liittyvä poliisin virka-avun pyytäminen. Myös useisiin tartuntatautilain mukaisiin lääkärin tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä. Sosiaalihuollon lainsäädännön mukaisiin tehtäviin sisältyy erittäin runsaasti tilanteita, joissa on kysymys julkisen vallan käyttämisestä. Potilaan tai asiakkaan itsemääräämisoikeuteen puuttuminen on luonteeltaan julkisen vallan käyttöä, on sitten kyse somaattisesta tai psykiatrisesta terveydenhuollosta tai sosiaalihuollosta. Myös esimerkiksi maksusitoumuspäätöksien antamisessa ja kieltäydyttäessä antamasta asiakirjatietoja on kysymys julkisen vallan käytöstä.

Lisätietoja:

Esittelijäneuvos Arja Myllynpää, puh. 0295 209 405