Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kolmelle tupakkayhtiölle kapselisavukkeiden myyntiä koskeva kieltopäätös

Kolmelle tupakkayhtiölle kapselisavukkeiden myyntiä koskeva kieltopäätös

9.1.2017 11:46 / Uutinen

Valvira on 28.12.2016 antanut kolmelle tupakkayhtiölle kieltopäätökset, joilla yhtiöitä kielletään myymästä ja muutoin luovuttamasta makuaan muuttavia savukkeita eli niin kutsuttuja kapselisavukkeita. Tupakkayhtiöiden on noudatettava kieltoa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Tupakkayhtiöt on samalla velvoitettu vetämään kapselisavukkeet pois markkinoilta omalla kustannuksellaan. Kieltopäätös on Valviran lopullinen päätös asiassa.

Ennen myyntikiellon antamista Valvira antoi kyseessä oleville tupakkayhtiöille väliaikaisen kiellon myydä kapselisavukkeita. Kaksi tupakkayhtiötä valitti kiellosta hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus keskeytti välipäätöksellä näiden kahden tupakkayhtiön väliaikaisen kiellon täytäntöönpanon 31.3.2017 saakka. Välipäätöksestä johtuen kahdella tupakkayhtiöllä ei tällä hetkellä ole täytäntöön pantavissa olevaa päätöstä, joka estäisi yhtiöitä myymästä kapselisavukkeita kaupan alan toimijoille.

Hallinto-oikeudessa vireillä olevassa prosessissa ei käsitellä sitä, voivatko kaupan alan toimijat myydä kapselisavukkeita kuluttajille: prosessi koskee vain valituksen tehneiden tupakkayhtiöiden oikeutta myydä kapselisavukkeita. Valviran näkemyksen mukaan kapselisavukkeiden myynti kuluttajille tuli kielletyksi 15.8.2016 uuden tupakkalain tultua voimaan. Tupakkayhtiöt ovat tästä eri mieltä.

Valvira ei ole toimivaltainen valvomaan kuluttajille tapahtuvaa myyntiä: myyntipaikan kunnan tupakkalakia valvovalla viranomaisella on itsenäinen toimivalta valvoa kuluttajille tapahtuvaa myyntiä ja tältä osin tulkita tupakkalakia. Valviran kanta on, ettei kapselisavukkeita edellä todetun mukaisesti saa myydä kuluttajille.  Valviran näkemyksen mukaan sekä lain sisältö että lainvalmistelijan tarkoitus ovat selkeät: kapselisavukkeiden vähittäismyynnille ei säädetty siirtymäaikaa.

Lisätietoja:

Jonna Aaltonen, lakimies
puh. 0295 209 620

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi